Změny v silniční dani a dani z příjmů od července 2022

Ještě než se rozjedete na letní dovolené, upozorňujeme na významnou novelu, která vyšla v červnu ve sbírce zákonů pod číslem 142. Novela totiž pro mnoho podnikatelů de facto zpětně ruší silniční daň a zvýhodňuje u zaměstnanců i zaměstnavatelů používání tzv. nízkoemisních vozidel.

Změny v zákoně o dani silniční

Zásadní změnou je, že zpětně od 1. 1. 2022 budou předmětem daně pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice. Z těchto kategorií je navíc u vozidel s největší povolenou hmotností v tunách do 12 tun sazba daně nulová. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla a jejich přípojná vozidla  s  největší povolenou hmotností 12 tun a více (tzn. u těžkých nákladních automobilů a přívěsů). Tímto se tak pro většinu podnikatelů a firem vlastnících pouze osobní vozidla anebo běžné dodávky či střední nákladní automobily do 12 tun silniční daň de facto ruší. Až na velké dopravce tedy tito bývalí poplatníci daně již nebudou za rok 2022 podávat přiznání, dosud zaplacené zálohy (pokud nějaké v roce 2022 zaplatili vzhledem ke generálnímu pardonu ministra financí ze dne 24. 3. 2022) se jim vrátí a správce daně je automaticky ze zákona odregistruje. Poplatníkem daně již není ani zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně. V daňovém přiznání se ani u těch vozidel, která zůstávají předmětem silniční daně, neuvádějí vozidla s nulovou výší daně, tj. mezi 3,5 až 12 tunami, a pokud poplatník nebude mít ani jedno zdanitelné vozidlo, přiznání nebude povinen podat. Pokud však bude mít poplatník vozidlo, které váží více než 12 tun, ale bude osvobozeno od daně anebo u kterého se uplatní sleva na dani (např. při kombinované dopravě), přiznání podává. Osvobozena zůstávají dle § 3 vozidla se zvláštním významem (např. záchranářské vozy, vozy diplomatických misí, vozidla vlastníků pozemních komunikací určená k údržbě těchto komunikací apod.). MF k této problematice vydalo následující informaci: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-k-novele-zakona-o-dani

Změny v zákoně o daních z příjmů

Další pozitivní zprávou, kterou přináší tato novela, je snížení ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance na 0,5 % vstupní ceny včetně DPH (místo dosavadního 1 %) v případě, že mu zaměstnavatel poskytne pro služební a soukromé účely nízkoemisní vozidlo. Jedno procento se však bude nadále používat u ostatních vozidel.  Při definici nízkoemisního vozidla se přitom bude vycházet z projednávaného zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (posl. tisk 160), který tento pojem definuje. Do dne nabytí účinnosti shora uvedeného zákona se za nízkoemisní vozidlo bude považovat silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.  Dle důvodové zprávy tento požadavek splňují bateriová elektrická vozidla (BEV), vozidla s palivovým článkem (tj. vodíková vozidla) a dále pak plug-in hybridy, případně elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem (E-REV), a to za předpokladu, že splňují výše uvedené environmentální parametry. Nižší zdanění bude účinné počínaje červencem 2022, tj. bude použito poprvé zpravidla v srpnu při zpracování mzdy za červenec. Při zúčtování mzdy za červen 2022 bude ještě platit stávající úprava zákona (1 %). Pro firmy se podpora nízkoemisních vozidel promítne do možnosti rychlejšího odpisu zařízení k dobíjení elektromobilů, která se přeřazují do 2. odpisové skupiny. Z hlediska stávajících majetků a přechodných ustanovení bude možné 2. odpisovou skupinu použít u těchto dobíječek od prvního zdaňovacího období následujícího po nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od roku 2023.
Autoři

Jaroslav Sůsa

Tax Senior Manager
Zobrazit detail