Změny v osvobození u prodeje cenných papírů u fyzických osob od roku 2014

Další významnou změnou, kterou přinese od roku 2014 zákonné opatření senátu, tentokrát pro fyzické osoby, je prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob. Podle současné legislativy jsou příjmy z prodeje cenných papírů u fyzických osob za splnění určitých podmínek osvobozeny již po šesti měsících držby. Novela tento tzv. časový test pro osvobození ale prodlužuje na dobu tří let, která musí uplynout mezi nabytím a převodem. Pokud tato doba nebude splněna, bude příjem z prodeje cenných papírů zdanění podléhat. Nová pravidla se však budou dle přechodných ustanovení týkat až cenných papírů nabytých po 1. 1. 2014. Pro cenné papíry nabyté do konce roku 2013, tak bude platit dosavadní šestiměsíční časový test. Dobrá zpráva je, že zákonné opatření současně ruší dosavadní podmínku, že se osvobození vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5%. Od roku 2014 se tak osvobození po třech letech držby bude vztahovat na všechny osoby bez definované procentní účasti. Podmínky nezahrnování do obchodního majetku, budoucích prodejů do 3 let apod. zůstávají.