Milionářská daň není jen pro milionáře, bohužel

Dostat jednorázově roční bonus se již nemusí firmám ani zaměstnancům vyplatit. Proč? Důvodem je zavedení tzv. solidárního zvýšení daně, nazývaného též milionářská daň. To znamená nejen vyšší daň, ale i povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Roční výše příjmu pro solidární daň je sice stanovena na 48násobek průměrné mzdy, která se rovná stropu pro sociální pojištění a která pro rok 2013 představuje výši 1 242 432 Kč, ale pokud zaměstnanec překročí byť v jednom měsíci 1/12 tohoto příjmu, bude muset podávat daňové přiznání, i když roční výši příjmu tohoto limitu nedosáhne. Tato konstrukce pak bude znamenat, že osob podávajících přiznání bude mnohem více než osob, kteří mají „onen nadprůměrný příjem hodný dalšího zdanění“, protože do podání přiznání spadnou i zaměstnanci, kterým například v dubnu zúčtuje zaměstnavatel roční bonus na základě dobrých výsledků z uplynulého roku. Není totiž již tak neobvyklé, aby bonus spolu se mzdou přesáhl magickou hranici 103 536 Kč, přes kterou se musí odvádět solidární zvýšení daně u zálohy. Navíc se do výše příjmu počítají i různé další benefity, které nejsou od daně osvobozené a jsou předmětem daně jako např. 1 % ze vstupní ceny auta používaného k soukromým účelům, uplatněné opce, pokud se zahrnují do příjmu ze závislé činnosti, dodaňované příspěvky na bydlení apod. Pozitivní na této skutečnosti je, že pokud roční příjem nedosáhne roční výše pro solidární daň, již sražená a odvedená záloha na solidární daň se poplatníkovi po podání daňového přiznání formou přeplatku vrátí. Připomínáme, že solidární daň se bude počítat jen z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do příjmů ze závislé činnosti a výše uvedenou hranicí, nejedná se tedy o superhrubou mzdu. Na rozdíl od příjmů z pronájmu, kapitálových příjmů nebo ostatních příjmů se solidární zdanění dotkne ale i příjmů z podnikání, takže do ročního příjmu je nutné počítat i se základem daně z podnikání. Celé to bude ale navíc umocněno tím, že současně v roce 2013-2015 neplatí maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. U podnikatelů (OSVČ) to tak bude krutá premiéra, protože u nich stropy na pojištění platily na rozdíl od zaměstnanců vždy. Ačkoli se zdá, že existují i recepty, jak vyplatit například bonus i v roce 2013 bez solidárního zvýšení daně, přes ještě v roce 2012 zúčtovanou, ale nevyplacenou mzdu, v roce 2014 a 2015 již asi jiné možnosti daňové optimalizace nenalezneme.

 Solidární zvýšení daně, zahraniční příjem a mezinárodní zdanění

Ačkoli to není úplně zřejmé, důvodová zpráva i GFŘ potvrzuje, že solidární zvýšení daní je daň. Toto zatřídění má důležité dopady v mezinárodním zdanění, neboť to znamená, že v případě daňových rezidentů:
  • kteří budou mít příjmy ze zahraničí a budou pro vyloučení dvojího zdanění zahraničních příjmů používat metodu vynětí, by mělo být solidární zvýšení daně aplikováno po vynětí příjmů ze zahraničí.
  • kteří budou mít příjmy ze zahraničí a budou pro vyloučení dvojího zdanění zahraničních příjmů používat metodu zápočtu daně, by opět v souladu se zněním důvodové zprávy mělo být solidární zvýšení daně součástí daňové povinnosti, na níž bude částka daně zaplacené v zahraničí započtena.
V opačném případě, tj. v případě cizinců daňových nerezidentů, kteří dosáhnou příjmu přesahujícího stanovený limit, a tyto příjmy tak budou podléhat solidárnímu zvýšení daně v ČR, správce daně vystaví potvrzení o zaplacení daně v ČR na celou částku daně včetně solidárního zvýšení daně. V případě, že se vás nebo vašich zaměstnanců solidární zdanění bude týkat a máte nějaké otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Řešíte právě daňová přiznání? Kontaktujte nás.