Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákona o DPH

Poslanecká sněmovna včera schválila technickou novelu zákona o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 291) ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Novela byla i překvapivě rychle podepsána prezidentem republiky. Pozměňovací návrhy Senátu posouvají účinnost plánovaných změn u DPH režimu dodání a pronájmu nemovitých věcí a zmírňují původně zamýšlenou povinnost podávání kontrolních hlášení od roku 2016 u plátců fyzických osob. Většina ustanovení novely nabude účinnosti od 1. ledna 2015 (kontrolní hlášení od roku 2016). Tyto a další změny rozebíráme níže.

Staronový DPH režim u dodání nemovitostí

Vládní verzí novely, původně schválenou Poslaneckou sněmovnou, byly novelizovány ustanovení upravující aplikaci snížené sazby na dodání a úpravy/opravy sociálních bytů, bytových a rodinných domů (§§ 48 a 48a zákona o DPH). Tuto úpravu nechal Senát beze změny. Nicméně pozměňovacím návrhem posunul účinnost souvisejících ustanovení upravujících DPH režim u dodání a nájmu nemovitostí (§§ 56 a 56a zákona o DPH) na rok 2016. Toto posunutí odůvodnili senátoři obavou o významné a překotné rozšíření uplatňování DPH na dodání pozemků (rozšíření definice stavebního pozemku, na který je nutno uplatnit DPH při jeho dodání). Navíc pravidla tohoto rozšíření byla stanovena nejednoznačně a jejich uplatňování vyvolávalo spoustu otázek i mezi odbornou veřejností a následně i mezi samotnými tvůrci novely. Tyto otázky bohužel zůstávají i za stávajícího stavu, kdy část úpravy (§§ 48 a 48a zákona o DPH) byla v novele ponechána i s novou definicí podlahové plochy pro určení staveb pro sociální bydlení a s novým vymezením pozemku tvořící funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí. Právě princip funkčního celku měl být aplikován v novém § 56 zákona o DPH, jehož účinnost však byla posunuta. Vznikla tak zjevná neprovázanost, kterou by měla vyložit informace Generálního finančního ředitelství („GFŘ“), jejíž vydání je plánované počátkem příštího roku.

Kontrolní hlášení (od roku 2016)

Kontrolní hlášení budou povinně podávat od roku 2016 všichni plátci DPH, kteří uskuteční nebo přijmou zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku (včetně lokálního reverse-charge režimu). Původně zamýšlená koncepce byla, že všichni plátci včetně kvartálních plátců DPH budou podávat kontrolní hlášení na měsíční bázi. Senát nicméně svým pozměňovacím návrhem prosadil zmírnění tohoto pravidla, a to tak, že plátci DPH fyzické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím budou toto hlášení podávat čtvrtletně spolu s přiznáním k DPH. Také v tomto případě připravuje GFŘ informaci ohledně jeho rozsahu s plánovaným zveřejněním v prvním čtvrtletí příštího roku.

Režim přenesení daňové povinnosti

Novela rozšiřuje seznam položek, na které může být, a v mnoha případech bude, uplatněn lokální reverse-charge režim, přičemž vláda svým nařízením určí, na které položky bude tento režim aplikován. Předmětné nařízení by mělo být schváleno v těchto dnech. Nicméně plánované rozšíření tohoto režimu by mělo být účinné až od 1. dubna 2015 a to vzhledem k pozdnímu schválení této úpravy. Rozšíření má být aplikováno na mobilní telefony, zařízení s integrovanými obvody, herní konzole, tablety a laptopy, obiloviny a technické plodiny a kovy (a to s limitem od 100 tis. Kč).

Rozšíření druhé snížené sazby

Novela také přináší rozšíření druhé snížené sazby (příloha 3a k zákonu o DPH), již zavedené předchozí novelou zákona o DPH schválenou na podzim tohoto roku, a to o výrobky určené pro bezlepkovou dietu (na mlýnské výrobky a jejich směsi, slad, škroby, pšeničný lepek, atd. splňující podmínky nařízení Komise (ES) č. 41/2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku). I v této záležitosti plánuje GFŘ vydat informaci k vymezení položek, u kterých je možno použít druhou sníženou sazbu ve výši 10 %. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.