Podnikání v EU po brexitu

31. prosince 2020 skončilo přechodné období pro vystoupení Spojeného království z EU. Tato situace má dopad na daňové a další povinnosti společností ze zemí EU, které podnikají ve Spojeném království, a naopak.

Úvod

Mnohakilometrové kolony kamionů čekajících v přístavech se sice již rozjely, nicméně společnosti začínají na hranicích mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím trápit méně viditelné problémy s potenciálně trvalejšími škodami. Je načase se blíže podívat na možné důsledky vystoupení Británie z EU a uvědomit si, že nové daně, nezbytná osvědčení a dodatečná administrativa zvyšují náklady na pohyb zboží a osob přes Lamanšský průliv. Níže se věnujeme několika klíčovým otázkám, které v této souvislosti vyvstávají.

Pravidla původu zboží

Aby bylo možné určit, jestli zboží obchodované mezi EU a Spojeným královstvím podléhá clu, musí společnosti po brexitu prokázat původ svých produktů a také původ surovin a komponentů, z nichž jsou jejich produkty vyrobeny. Na obchodování v rámci EU se takové předpisy nevztahují, takže starý systém je mnohem jednodušší. Nejasnosti ohledně nových pravidel již vedly ke stížnostem renomovaných maloobchodníků, jako např. společnosti Marks & Spencer Group Plc. Některé společnosti z EU dokonce výměnu zboží se Spojeným královstvím pozastavily.

DPH

Podnikatelé z EU a britští exportéři mají nově povinnost se registrovat jako plátci DPH. Tato situace již několik společností donutila zastavit přeshraniční obchodní styk. Hlavní změnou je to, že při obchodování se Spojeným královstvím skončilo intrakomunitární plnění s nulovou sazbou, protože Spojené království se pro účely DPH a cel již nepovažuje za členský stát EU. Spojené království tudíž bude uplatňovat svůj vlastní zákon o DPH.

Celní byrokracie

Kvůli zjednodušení papírování někteří dopravci nově odmítají přepravovat náklady obsahující produkty od různých společností. Tento přístup se dal logicky očekávat, protože příslušné orgány pokyny pro dopravce vydaly pouze několik hodin před koncem přechodného období. Vše navíc ještě komplikuje současná pandemie covidu-19.

Přímé daně

V důsledku brexitu Spojené království již není kvalifikovanou jurisdikcí v kontextu různých směrnic EU, např. Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností (osvobození od srážkové daně z dividend a/nebo daně z kapitálových výnosů) a Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků (osvobození od srážkové daně z úroků a licenčních poplatků). Ve většině případů nicméně mezi členskými státy EU a Spojeným královstvím nadále platí dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které mají podobně příznivý efekt.

Přeshraniční fúze

V rámci implementace Směrnice EU o fúzích členské státy Unie přijaly právní předpisy, které stanoví pravidla pro přeshraničních fúze mezi společnostmi z EU. Protože po brexitu není nadále možné ustanovení o přeshraničních fúzích použít, protože Směrnice EU o fúzích již ve Spojeném království neplatí, je nutné zvážit jiné možnosti, jako např. převod sídla EU společnosti nebo likvidace společnosti sídlící ve členském státě EU.

Aplikace judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v uplynulých desetiletích vydal řadu důležitých rozhodnutí týkajících se mezinárodního zdanění. S koncem přechodného období skončila také pravomoc SDEU ve Spojeném království. V zájmu prevence nepříznivých daňových dopadů je tudíž vhodné uvažovat o alternativách v souvislosti s ujednáním mezi členskými státy EU a Spojeným královstvím.

Daň z příjmů

Důležitou skupinou zaměstnanců, na které má brexit dopad, jsou přeshraniční pracovníci žijící ve Spojeném království a pracující v EU. Mnohé z členských států EU již oznámily, že přeshraniční pracovníci ze Spojeného království v nich budou moct nadále pracovat i po skončení přechodného období, pokud splní příslušné místní podmínky. Britští občané, kteří začnou v EU pracovat po skončení přechodného období, budou v souladu s příslušnými zákony a požadavky dotyčného členského státu muset požádat o pracovní povolení nebo o povolení k pobytu s možností pracovat.

Co dělat?

Využijte naše zkušenosti a nechte si zpracovat pobrexitovou kontrolu zahrnující minimálně všechny výše uvedené oblasti. Prověříme například:
  • Správnost dokumentace pro přepravu vašeho zboží v EU.
  • Správnost vaší registrace týkající se DPH a cel.
  • Dopad příslušných daňových dohod, pokud se na vás vztahují.

Potřebujete více informací?

Pokud máte jakékoli podněty nebo dotazy nebo potřebujete pomoc s posouzením toho, jestli vaše skupina dodržuje všechny nové předpisy a příslušnou legislativu, neváhejte nás kontaktovat.