Podali jste účetní závěrku za rok 2014 k daňovému přiznání ve formátu PDF anebo klasicky papírově, a finanční úřad vám takovéto podání nechce uznat?

O zavedení povinného podávání přiznání, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem elektronicky od r. 2014 a možných nejasnostech, jsme Vás již informovali. V souvislosti s podáním přiznání zejména u těch co vedou účetnictví, však vyvstala další otázka, jak nyní naložit s účetní závěrkou? Pokud ji k přiznání přiložíte ve formátu PDF anebo papírově, zcela jistě očekávejte telefonát anebo výzvu Vašeho správce daně, neboť správci daně byly plošně instruováni tak činit. Podle informace GFŘ ze dne 16.3.2015 nejsou-li formát a struktura dodrženy např. tím, že přílohy jsou přiloženy formou E-příloh ve formátu PDF, jedná se o vadu podání a podatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 DŘ. Podle GFŘ je totiž příloha součástí podání a platí pro ni stejná pravidla jako pro podání samotné. To se týká i pravidel formy daného podání. Je-li stanoven a zveřejněn určitý formát a struktura pro případ, kdy dané podání je činěno elektronicky, vztahují se tato omezení i na přílohu. V dílčích pokynech k vyplňování daňového přiznání je stanoveno, že „Při elektronickém podání daňového přiznání se účetní závěrkou poplatníků, účetních jednotek, které nejsou povinny používat pro účtování a sestavování účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, vyplňované s využitím údajů z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Přehledu o změnách vlastního kapitálu, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný jako samostatný soubor typu .doc, .xls, .pdf, .jpg, .txt nebo .rtf, s použitím tzv. E-přílohy.“ Prakticky to tedy znamená, že do přiznání ve formátu XML, musíte letos nově naimportovat anebo spíše v drtivě většině ručně „překlepat“ v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO), data z účetních závěrek za rok 2014 v rozvaze samozřejmě v členění brutto, korekce, netto a doplnit je údaji za minulý rok, které by správce daně již měl mít z minulého podání (kde je zásada přiměřenosti?). Dále pak musíte uvést Osobu, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce a do nitra XML souboru s přiznáním připojit opis účetní závěrky (zde již de facto v libovolném formátu) a takto vzniklý jeden „velký XML soubor“ elektronicky podat správci daně. Správci daně tak zcela ignorují fakta, zda byla či nebyla účetní závěrka dosud oprávněným orgánem obchodní korporace schválena anebo nebyla anebo fakt, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, který již ale není zpravidla žádným způsobem pověřen ke zpracování účetní závěrky ani za ni neodpovídá. K samotnému schvalování závěrek se GFŘ nevyjadřuje, vyjadřuje se pouze k tomu, že daňový portál neumožňuje podávat daňové přiznání „po částech“, tzn., například zvlášť část zpracovávanou daňovým poradcem a zvlášť část, kterou si společnost chce zpracovat sama. S výše uvedenou novou administrativní zátěží poplatníků vyslovila svůj nesouhlas i Komora daňových poradců ČR dopisem GFŘ z 17.3.2015, kde současně navrhuje, aby: bylo umožněno podání kopie finančních výkazů v libovolném formátu (nebo pdf) jako samostatnou přílohu elektronického podání nebo daňová správa připravila samostatný formulář *.xml pro podání rozsáhlých příloh (zejména vybraných ukazatelů hospodaření, případně také přílohy k převodním cenám), který může být případně podáván nezávisle na podání formuláře daňového přiznání. Zatím si však GFŘ trvá na svém, byť dle našeho názoru a názoru odborné veřejnosti vyžadování závěrky v el. formě není zcela v souladu se zákonnými předpisy, protože ukládání práv a povinností nelze jinak než zákonem anebo jeho prováděcí vyhláškou či individuálními právními akty. V případě, že jste přiznání k dani z příjmů právnických osob ještě nepodali, zvažte, jestli chcete jít cestou, kterou po Vás finanční úřady letos nově vyžadují anebo se budete bránit. Pokud chcete jít cestou zákonnou anebo právě řešíte, co s výzvou ohledně vadného podání, neváhejte nás kontaktovat.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp