“Nový“ režim DPH u dodání nemovitostí v roce 2015

Jak jsme vás již informovali v posledních daňových zprávách, Poslanecká sněmovna v závěru minulého roku schválila technickou novelu zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 360/2014 Sb.) ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Tyto pozměňovací návrhy sice posunuly účinnost navrhovaných změn ve znění relevantních ustanovení (§ 56 a § 56a zákona o DPH – dodání a nájem nemovitých věcí), nicméně reálným zásadním změnám ve výkladu těchto ustanovení již nezabránily. Tyto změny uvádíme níže.

Staronový DPH režim u dodání nemovitostí

Uvedenou novelou byla novelizována „pouze“ ustanovení upravující aplikaci snížené sazby pro sociální bydlení (§ 48 a § 49 zákona o DPH), ve kterých došlo k věcné změně ve výpočtu podlahové plochy u obytného prostoru (bytu pro účely DPH) a pravděpodobně i u rodinného domu pro sociální bydlení. Dále také došlo k zahrnutí vymezení pozemku tvořícího funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí. Jedná se o „pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou“. Navrhovaná změna ustanovení upravující dodání a pronájem nemovitých věcí (§ 56 a 56a zákona o DPH) byla nicméně senátory odložena až na rok 2016 s odůvodněním odkladu přílišného rozšíření množiny stavebních pozemků, jejichž dodání podléhá DPH. Aktuálně v roce 2015 máme tedy v zákoně o DPH „staré“ znění těchto paragrafů nicméně s „novým“ výkladem. Tento nový výklad pramení jak ze zahrnutí nové výše zmíněné definice funkčního celku, tj. předpokládaný přechod z principu parcelace na princip funkčního celku, resp. hlavního a vedlejšího plnění, tak z pochopení svého nepochopení Generálního finančního ředitelství (GFŘ) promítnutého v jeho informaci k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1.1.2014. GFŘ v nastalé situaci připravuje novou informaci pro rok 2015, která by měla tyto výkladové změny popsat. Otázkou zůstává logická možnost aplikace postupu dle nového výkladu pro rok 2015 i v roce 2014 s odvoláním na skutečnost, že předmětná zákonná úprava nedoznala změn.

Mezi předpokládané výkladové změny patří:

  • Změna ve výpočtu podlahové plochy u obytného prostoru a pravděpodobně i u rodinného domu pro sociální bydlení (přípustná retroaktivita?)
  • Vymezení pozemku přiléhajícího ke stavbě – přechod z principu parcely (na které se stavba nachází) na princip „funkčního celku“, viz výše
  • Vymezení pojmů „stavba spojená pevně se zemí“ a „stavba spojená se zemí pevným základem“, který používá § 56 zákona o DPH při vymezení pozemků, které jsou osvobozeny od DPH a je rozhodně užší než první pojem použitý v § 48
  • Vymezení staveb sloužících k využití staveb pro (sociální) bydlení, aplikace principu funkčního celku, resp. hlavní a vedlejší plnění, které GFŘ v minulých informacích často nezohledňovalo
  • Vliv drobných/doplňkových staveb umístěných na pozemku na DPH režim dodání tohoto pozemku.
O vydání nové informace GFŘ k této problematice vás budeme samozřejmě informovat. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.