Nová úprava pro e-commerce – novela zákona o DPH konečně vstoupila v platnost

Přesně tři měsíce poté, co měla Česká republika povinnost implementovat tzv. e-commerce novelu do své legislativy, se tak skutečně stalo. Jak jsme již psali v našem newsletteru v květnu letošního roku, e-commerce novela upravuje nová pravidla zejména v oblasti obchodování přes digitální prostředí. Dle slov Evropské komise patří mezi hlavní cíle zjednodušení vykazování určitých typů přeshraničních transakcí a s tím související snížení nákladů pro obchodníky, kteří musí v současnosti plnit své daňové povinnosti ve vícero členských státech EU současně. Novela by rovněž měla přispět k narovnání postavení mezi obchodníky usazenými v EU a obchodníky, kteří v EU usazeni nejsou. V neposlední řadě si Evropská komise slibuje od nové úpravy snížení prostoru pro daňové úniky a zvýšení ročního příjmu z DPH o 7 miliard EUR.

Na jakých pilířích tedy e-commerce novela stojí?

Za prvé upravuje pravidla pro zásilkový prodej (dle nové terminologie „prodej zboží na dálku“), kdy obchodník dodává z jednoho členského státu EU zboží do druhého členského státu EU koncovému zákazníkovi, pro kterého není toto pořízení předmětem daně. Podstatnou změnou je zde úprava pravidel pro určení místa plnění, kdy se sleduje překročení limitu pro zasílání. Jednak se snižuje hodnota limitu ze současných 35 000 EUR, respektive 100 000 EUR (každý členský stát má v současnosti aplikován ekvivalent první či druhé částky, v ČR 1 140 000 Kč) na 10 000 EUR, jednak se tento limit stává společným unijním limitem, tj. musí být sledován pro veškeré zásilkové prodeje do všech členských států EU zároveň. Navíc do tohoto limitu spadají i veškeré telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnuté osobě nepovinné k dani. Jakmile je limit pro zasílání překročen, místem plnění již nemůže být stát, ze kterého obchodník zboží zasílá, tj. vznikají mu daňové povinnosti ve státě ukončení přepravy zboží. Na základě nové úpravy limitu pro zasílání je tak pravděpodobné, že místem plnění může být stát ukončení přepravy mnohem dříve a obchodník musí řešit své daňové povinnosti (registrace k DPH, podávání přiznání k DPH apod.) ve více členských státech EU najednou.

Kde lze tedy spatřit slibované zjednodušení?

Odpovědí je tzv. One Stop Shop (OSS), tedy režim jednoho správního místa (v tomto případě režim EU), do kterého se obchodník může registrovat a přiznat a odvést DPH za všechny členské státy EU, kde vznikla povinnost přiznat plnění. Jedná se o rozšíření již stávajícího režimu Mini One Stop Shop (MOSS). V této souvislosti bychom rádi upozornili na skutečnost, že jakmile se obchodník do režimu OSS registruje, bude muset veškerá vybraná plnění, pro která je OSS určen, deklarovat prostřednictvím tohoto režimu. Naopak určitá plnění, například přijatá plnění, ze kterých chce uplatnit nárok na odpočet DPH, či přemístění vlastního zboží do jiného členského státu EU, nebude možné přes OSS deklarovat. Z toho vyplývá, že navzdory registraci do režimu OSS, bude nutné či vhodné ponechat klasickou registraci k DPH, či se nově registrovat k DPH ve více členských státech EU. Druhým pilířem je nová úprava pro dovoz zboží nízké hodnoty. Ruší se osvobození dovozu zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, což má přispět k narovnání postavení mezi obchodníky usazenými v EU a obchodníky neusazenými v EU, kterým v současnosti osvobození malých zásilek nabízí konkurenční výhodu. Dále se zavádí nové alternativní způsoby pro výběr DPH u dovozu zásilek, které nejsou předmětem spotřební daně a jejichž hodnota je nižší než 150 EUR. Jedním z těchto způsobů je Import One Stop Shop (IOSS), tedy dovoní režim v rámci režimu jednoho správního místa. Tento režim bude relevantní například pro obchodníky, kteří zasílají zboží ze třetí země koncovému zákazníkovi do členského státu EU, přičemž toto zboží bude propuštěno do volného oběhu na účet obchodníka. V neposlední řadě stojí e-commerce novela také na zapojení provozovatelů elektronických rozhraní (marketplace) do výběru DPH. Za provozovatele elektronického rozhraní lze zjednodušeně řečeno považovat osobu povinnou k dani, která za použití elektronické platformy umožňuje, aby se uskutečnilo dodání zboží či poskytnutí služby mezi obchodníkem a zákazníkem (například Amazon či e-Bay). Nová úprava definuje určité typy transakcí, při jejichž uskutečnění se zavádí fikce za účelem výběru DPH, kdy je provozovatel elektronického rozhraní považován za fiktivního odběratele vůči obchodníkovi a zároveň za fiktivního dodavatele vůči zákazníkovi. Na základě výše uvedeného stručného představení základních pilířů lze konstatovat, že se jedná o velice rozsáhlou novelu, která může na jednu stranu přinést pro některé subjekty zjednodušení, na druhou stranu představuje pro určité subjekty povinnost pečlivě sledovat, zda v jejich případě nevznikají nové povinnosti. Pokud se vás tato změna týká, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s vámi probereme vaši situaci a posoudíme, zda vám může nová úprava přinést zjednodušení v plnění vašich daňových povinností či vám naopak vznikají povinnosti nové.
Autoři

Kateřina Provodová

Head of Tax
Zobrazit detail