Neplánované, leč platné změny DPH u převodu nemovitostí

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s rekodifikací soukromého práva se od 1. 1. 2014 mimo jiné mění i znění § 56, který stanoví, za jakých podmínek jsou od DPH osvobozeny nemovitosti. Důvodová zpráva k této změně stroze uvádí, že jde pouze o změnu v terminologii v návaznosti na nový občanský zákoník a uplatnění DPH při převodu nemovitých věcí zůstává beze změny. Bohužel nic není tak jednoduché, jak vypadá. Při bližším prozkoumání souvislostí lze narazit hned na několik podstatných změn a nejasností, které zákonodárce evidentně nezamýšlel. Oproti stávající úpravě bude velmi významně omezen okruh pozemků, jejichž převod bude osvobozen od DPH. Zásadní změnou vyplývající z rekodifikace občanského práva je skutečnost, že ve většině případů budou od roku 2014 stavby považovány za součást pozemku, na rozdíl od dosavadního vnímání pozemků i staveb jako samostatných nemovitých věcí. Nově tak bude zdaněn např. převod pozemku, na kterém stojí stavba, uplynulo-li méně než pět let od vydání prvního kolaudačního souhlasu k této stavbě i od jejího prvního užívání, nebo převod podílu na pozemku náležejícího k podobně „nové“ převáděné jednotce. Zdanění takového pozemku, k jehož převodu dojde až v roce 2014, bohužel podle zákona nelze předejít ani uhrazením zálohy ještě v roce 2013, jak nesprávně uvádějí některá média. Navíc u tzv. sociálního bydlení, na které se uplatňuje snížená sazba DPH, není zatím jisté, zda budou do této množiny patřit stejné případy jako dosud. Podle stávajícího i nadcházejícího znění zákona o DPH se uplatní snížená sazba u převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství. Od roku 2014 v mnohých případech nebudou převáděny stavby pro sociální bydlení jako takové, nýbrž pozemky, jejichž součástí je stavba. Zákon bohužel zavádí sníženou sazbu pouze pro převod staveb, nikoli však pro převod pozemků, na který by tak dle zákona měla být pravděpodobně uplatněna základní sazba, což nejspíš nebylo úmyslem zákonodárce. S těmito a mnohými dalšími změnami i problémy, které oproti původním očekáváním zákonodárců přinesla novela (nejen) zákona o DPH, se budou muset poplatníci potýkat od nového roku. Věřme, že se jimi bude zabývat také ministerstvo financí, a co nejdříve tak bude situace jasnější.