Nelehká obhajoba uplatněných odpočtů DPH – a jak to vidí Nejvyšší správní soud?

Jste připraveni na návštěvu finančního úřadu v rámci postupu k odstranění pochybností nebo ještě oblíbenější daňové kontroly v souvislosti se zpochybněním uplatněných nároků na odpočet DPH? Podívejme se společně na aktuální rozsudky Nejvyššího správního soudu („NSS“) č. 7 Afs 85/2013-33 a 9 Afs 90/2013-36 potvrzujícími doměření DPH z titulu neuznání deklarovaného nároku DPH v přiznání. V souvislosti s nimi a zvýšenou kontrolní aktivitou finančních úřadů v této oblasti Vám níže poradíme, jak uplatněný nárok na odpočet DPH obhájit. U většiny společností (plátců DPH) se jedná o významné částky, proto se potýkají a budou potýkat s oblíbenou aktivitou finančních úřadů – napadáním řádného uplatnění těchto svých nároků.

Z výše zmíněných rozsudků jsou relevantní následující postřehy:

  • Plátce DPH nebyl schopen prokázat, že dodavatel uvedený na přijatém daňovém dokladu je skutečně osobou, která vystavila tento doklad a skutečně poskytla deklarované plnění. Nebyly proto dle NSS splněny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet, i kdyby toto plnění reálně poskytl jiný plátce.
  • Prokazování nároku na odpočet DPH je prvotně záležitostí dokladovou, ale současně je třeba respektovat soulad skutečného stavu se stavem formálním. Proto ani doklady se všemi náležitostmi nezaručí uznání nároku na odpočet, ale musí být navíc prokázáno, že k uskutečnění zdanitelného plnění fakticky došlo tak, jak je v dokladech deklarováno.
  • Odpočet DPH musí být vždy fakticky podložen existujícím zdanitelným plněním.
  • Mezi prokazováním daňových nákladů u daně z příjmů a odpočtů u DPH je systémový rozdíl. U daně z příjmů musí být prokázáno, že náklad byl reálně vynaložen na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. U DPH je pro prokázání nároku na odpočet nutno jednoznačně prokázat, že k uskutečnění zdanitelného plnění fakticky došlo tak, jak je v dokladech deklarováno.
  • V prvním případě byl např. nárok na odpočet odmítnut proto, že nebylo prokázáno předání deklarovaného plnění (podpis na dodacím listu byl nečitelný a nebylo zde uvedeno žádné jméno, dodání nebylo podpořeno ani žádným svědectvím, atd.) a ohledně prokázání skutečného dodání plnění dodavatelem uvedeným na dokladu byly tito dodavatelé bezkontaktní.
Proto, abyste byli připraveni na nezvanou návštěvu finančního úřadu s úkolem úspěšně Vám napadnout co nejvíce uplatněných nároků na odpočet DPH, je nutné mít řádně doložené tyto nároky jak z formálního hlediska (perfektní daňové doklady se všemi náležitostmi a ve správný čas uplatněné), tak z faktického hlediska (mít k dispozici podklady jako smlouvy, dodací listy, platby, svědky, foto, technickou dokumentaci, komunikaci – email, aj. prokazující skutečné poskytnutí plnění od deklarovaného dodavatele a použití tohoto plnění v rámci ekonomické činnosti pro Vaše zdanitelná plnění na výstupu). Napadnout uplatněný odpočet se dá, jak je vidět, z různých důvodů a štěstí přeje připraveným! Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.