Navrhované změny ve zdanění zaměstnaneckých benefitů od 1. 1. 2024

Součástí konsolidačního balíčku, který vláda přestavila koncem května a jehož platnost se předpokládá od 1. 1. 2024, jsou i změny v oblasti zdanění zaměstnaneckých benefitů.

Co konkrétně se tedy na zaměstnance a jejich zaměstnavatele chystá?

Změny ve zdanění benefitů z pohledu zaměstnanců

Z pohledu zaměstnance dochází k zásadní změně v podobě úplného zrušení klíčového ustanovení, které je využíváno pro osvobození většiny dnešních benefitů, a to ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Tímto ustanovením se zruší osvobození od daně z příjmů fyzických osob u všech nepeněžních benefitů poskytovaných zaměstnanci a/nebo jeho rodinným příslušníkům v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, pořízení zdravotnických služeb a prostředků, rekreačních zařízení,  zájezdů apod. Vedle toho se ruší i osvobození nepeněžních darů do 2 tisíc Kč poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb a tzv. sociálních výpomocí, které bylo možné poskytnout osvobozeně za podmínek daných zákonem zaměstnanci až do výše 500 tis. Kč a nadlimitních stravenek.

U stravenek dojde ke sjednocení s tzv. stravenkovým paušálem, kde horní hranice pro osvobození je a zůstane limitována 70 % stravného při pracovní cestě 5–12 hodin. Stávající úprava totiž umožňuje hodnotu stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanců ke spotřebě na pracovišti anebo ve formě stravenek u jiných subjektů osvobodit od daně na straně zaměstnanců bez omezení. Nově však bude do limitu stravování vstupovat i např. drobné občerstvení (ovoce, sušenky apod.) poskytované zaměstnavatelem při poradách na pracovišti, což bude problém v praxi rozpočítávat, proto očekáváme, že se toto ustanovení ještě změní.

Zrušení osvobození u těchto benefitů v zásadě znamená, že výše uvedené nepeněžní benefity budou podléhat dani z příjmů fyzických osob jako mzda a taktéž i odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Pro zdanění však bude problematické ocenění některých benefitů poskytovaných zaměstnancům v oblasti kultury, sportu, vzdělávání apod., protože mohu být nakupovány hromadně, za jiné, zpravidla výhodnější ceny, různě dotovány např. ve vlastních rekreačních zařízeních apod.

Poměrně rozšířené jsou i tzv. cafeteria systémy anebo benefitní karty, které umožňují čerpat body za reálné benefity i v jiném období, než kdy byly tyto body zaměstnavatelem zaměstnanci poskytnuty/připsány. Podle přechodných ustanovení by benefity poskytnuté do konce roku 2023 měly být na straně zaměstnance osvobozeny. Ovšem není zcela jasné, zda se za okamžik poskytnutí benefitů považuje u těchto systémů připsání bodů na benefitní kartu či účet nebo až situace, kdy jsou body zaměstnancem skutečně využity na jednotlivé plnění (např. nákup vstupenky nebo zájezdu). Pokud by se za poskytnutí benefitu považovalo až reálné využití bodů, není jasné, jakým způsobem (jednorázově, nebo postupně až při čerpání) by došlo ke zdanění bodů nevyužitých do 31. 12. 2023.

Dobrá zpráva na závěr je, že např. bezúročné zápůjčky do 300 tisíc Kč zůstávají osvobozené a z pohledu zaměstnavatele dojde k výraznému zjednodušení a za splnění určitých podmínek by měly být všechny tyto benefity poskytnuté jejich zaměstnancům (nikoli jejich rodinným příslušníkům) bez omezení pro jejich zaměstnavatele daňově uznatelné, pokud se upraví v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní anebo jiné smlouvě jako tzv. výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšení rozsah doby odpočinku zaměstnanců.

Bohužel na konečné znění paragrafových změn v ZDP si budeme muset ještě počkat, protože legislativní proces je stále ještě v raných fázích.

Autoři

Jaroslav Sůsa

Tax Senior Manager
Zobrazit detail

Marek Herdegen

Senior Assistant
Zobrazit detail