Nárok na odpočet DPH u holdingových společností – pravidla dle aktuální judikatury ESD

Vzhledem k častým dotazům na téma nároku na odpočet DPH u holdingových společností, které jsme otevřeli v minulých daňových zprávách, níže blíže rozebíráme relevantní informace rozhodné pro správné uplatnění nároku na odpočet u zdanitelných plnění přijatých holdingovými společnostmi, jak je aktuálně vymezuje Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí z 16. července 2015 C-108/14 a C-109/14. Evropský soudní dvůr („ESD“) ve svém rozhodnutí řešil tzv. aktivní holdingové společnosti, tj. společnosti aktivně se podílející na řízení svých dceřiných společností (resp. dalších společností ve skupině) nad rámec výkonu svých práv a povinností prostého akcionáře/společníka. ESD se v tomto rozsudku již nezabýval tzv. pasivními holdingovými společnostmi, u kterých již dříve judikoval, že pouhá držba podílů a prostý výkon práv a povinností vyplývajících z této držby nepředstavuje ekonomickou činnost z pohledu DPH a pasivní holdingové společnosti tak nemohou uplatnit nárok na odpočet DPH u souvisejících vstupů. Dle ESD totiž pouhé nabytí a vlastnictví obchodních podílů nelze považovat za ekonomickou činnost z pohledu DPH. Naopak pokud se aktivní holdingové společnosti nad rámec výkonu svých práv a povinností z držby podílů, přímo či nepřímo podílí na řízení svých dceřiných společností a toto řízení se projeví v provádění plnění podléhajících DPH (jako poskytování manažerských, administrativních, obchodních a podobných služeb), mají takové holdingové společnosti nárok na odpočet DPH u souvisejících vstupů (přijatých služeb a zboží) za předpokladu, že:
  • Náklady vynaložené na tyto vstupy jsou součástí prvků spoluurčujících cenu zdanitelných plnění na výstupu (manažerských, aj. služeb);
  • Nárok je přiznán i v případě neexistence přímé a bezprostřední souvislosti mezi plněním na vstupu a jedním nebo několika plněními na výstupu zakládajícími nárok na odpočet, pokud jsou náklady na dotčené vstupy součástí režijních nákladů a jako takové jsou součástí ceny služeb, které holdingová společnost dodává (manažerské, aj. služby).
Za těchto podmínek je potřeba na výdaje holdingových společností spojené s nabytím podílů ve společnostech, které řídí, pohlížet tak, že spadají pod ekonomickou činnost a může u nich být uplatněn nárok na odpočet DPH, samozřejmě za splnění dalších standardních podmínek pro nárok na odpočet. ESD dále v této souvislosti trochu překvapivě rozlišuje aktivní holdingové společnosti na:
  • Holdingové společnosti podílející se na řízení všech svých dceřiných společností, u kterých jsou výdaje (vstupy) spojené s nabytím podílů v těchto společnostech součástí její ekonomické činnosti a lze u nich proto v zásadě uplatnit plný nárok na odpočet (pokud samozřejmě nesouvisí např. s osvobozenými plněním na výstupu, jako financování, apod.)
  • Holdingové společnosti podílející se na řízení pouze některých svých dceřiných společností, které mohou tyto výdaje (vstupy) spojené s nabytím podílů v těchto společnostech uplatnit pouze částečně a lze u nich uplatnit pouze poměrný nárok na odpočet a to v rozsahu, v jakém souvisejí s ekonomickou činností.
  V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.  

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp