Máte zveřejněnou účetní závěrku ve sbírce listin?

Pokud ne, hrozí vám správní pokuta, neboť správci daně jsou v poslední době při vybírání této pokuty stále aktivnější, protože je to nestojí velké úsilí. Povinnost sestavovat a zveřejnit účetní závěrku je účetním jednotkám dostatečně známa, protože nejde o žádnou novinku, přesto však mnoho subjektů závěrku ve sbírce listin, ať již úmyslně anebo z opomenutí, nezveřejňuje. Za nezveřejnění však hrozí poměrně citelné pokuty. Povinnost zveřejnit účetní závěrku je dána zákonem o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) a to konkrétně § 21a odst. 1 a 4 ZoÚ a nařízením vlády č. 351/2013 Sb. (dále jen „Nařízení“). Povinnost zveřejnit účetní závěrku je splněna okamžikem jejího předání rejstříkovému soudu. Podle Nařízení se listiny podávají rejstříkovému soudu pouze v elektronické podobě ve formátu pdf. Vedou se sice spory o tom, zda by tento dokument neměl obsahovat elektronický podpis, ale pokud došlo před zveřejněním k řádnému sestavení účetní závěrky připojením podpisového záznamu osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky, mělo by zveřejnění prosté konverze anebo scanu účetní závěrky ve formátu pdf stačit. Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Účetní jednotky, které nemají povinnost auditu, jsou dle § 21 odst. 4 ZoÚ povinny zveřejnit účetní závěrku nejpozději ve stejném termínu jako auditované účetní jednotky. Pokud účetní jednotka nesplní svoji povinnost zveřejnění účetní závěrky, může jí být uložena (i) po vyzvání rejstříkovým soudem pořádková pokuta do výše 100 tis. Kč anebo (ii) finančním úřadem ve správním řízení pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv anebo (iii) může být za nezveřejnění účetní závěrky vyvozena v krajním případě i trestní odpovědnost, pokud by byly naplněny znaky trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Protože zejména sankce ukládané finančním úřadem mohou být při větším objemu aktiv poměrně citelné a finanční úřady začínají být v této oblasti poměrně aktivní, doporučujeme interně prověřit, zda máte tyto zákonné povinnosti splněny a pokud ne, tak je co nejrychleji napravit a nečekat až vás správce daně vyzve anebo zahájí řízení o správním deliktu, kterým nezveřejnění účetní závěrky dle § 37a ZoÚ je.