Liberační balíček II – ekonomická opatření kvůli koronaviru

Po první sadě vládních opatření jsme se ještě ani nenadechli zpoza podomácku šitých roušek a už tu máme další balíček opatření, který nám má více ulehčit plnění našich zákonných povinností. Věříme, že tento článek vám vnese větší jasno do toho, co očekávat můžete, a co naopak neočekávat. Níže vám tedy přinášíme aktuální přehled dalších opatření z oblasti daní z příjmů, DPH a daně z nabytí, která jsou již účinná a daňový poplatníci je tak mohou využívat nebo opatření, která budou účinná, až bude novelizován související zákon. 1. Již platí:
  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob – těm poplatníkům, kteří mají kalendářní rok, bude prominuta záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020. Ti, co mají hospodářský rok, musí využít jiných zákonných institutů, které nabízí daňový řád, a to žádost o stanovení záloh jinak, případně žádost o prominutí záloh.
  • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úroků z prodlení za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň nebo z posečkané částky – toto prominutí se vztahuje na ta podání nebo povinnost uhradit odpovídající daň, u nichž tato povinnost nastane v období od 31. 3. do 31. 7. 2020. Toto platí pouze za předpokladu, že k podání daňového přiznání a úhradě daně dojde nejpozději do 31.8.2020.
  • Plošné prominutí pokuty plátcům DPH za opožděné podání daňového přiznání – a to za zdaňovací období, které je zcela nebo zčásti shodné s obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, u něhož došlo k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. To vše za předpokladu, že k podání přiznání dojde nejpozději v den, kdy bude podáno opožděné kontrolní hlášení.
  • Plošné prominutí správních poplatků – jedná se o správní poplatek za žádost o vrácení daní při dovozu, o prominutí celního nedoplatku nebo o povolení úlevy na dani nebo cle, a to za podmínky, že žádost bude podána do 31. 7. 2020.
2. Opatření, která budou muset být stanovena novelou příslušného zákona
  • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné uplatnění daňové ztráty) u daně z příjmů fyzických a právnických osob – daňovou ztrátu, kterou poplatník vykáže za rok 2020, bude možné zpětně uplatnit od základu daně v roce 2019 a 2018. Uplatnění ztráty bude provedeno formou dodatečného daňového přiznání.
  • Pozastavení povinnosti evidovat tržby po dobu stavu nouze a v následujících třech měsících pro subjekty spadající do všech fází EET.
V minulém newsletteru jsme vám shrnuli první sadu opatření, tzv. 1. liberační balíček. Shrnutí opatření přijatých v rámci tohoto balíčku jsme uvedli ZDE. Všechna opatření jsou vydávána ve velmi rychlém sledu, a ne vždy jsou domyšleny do konce jejich dopady. Již platná opatření, která mohou daňový poplatníci využívat, vyvolávají řadu otázek a nejasností. Jakmile dojde k jakékoliv změně, případně k upřesnění některých dnes nejasných opatření, budeme vás prostřednictví našich newsletterů informovat. Pokud budete mít k výše uvedeným tématům jakékoliv otázky nebo budete potřebovat naši pomoc, neváhejte se na nás obrátit.