Letošní konec ledna není jen termínem pro přiznání k silniční dani, případně pro přiznání změn v dani z nemovitých věcí

Vedle tradičního data pro každoroční podání přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí je nově 31. leden i termínem pro podání oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Toto oznámení se v tomto termínu podává letos vůbec poprvé, i když hlášení, resp. oznámení o zahraničních příjmech v souvislosti se srážkovou daní je v našem daňovém právu již delší dobu.

Co se tedy konkrétně mění?

Změna je u příjmů daňových nerezidentů z roku 2021, které mohly podléhat srážkové dani, ale jsou z nějakého důvodu od daně osvobozeny nebo o nich mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice. To však platí, jen pokud v nějakém z kalendářních měsíců v roce 2021 souhrnný příjem za stejný druh příjmu přesáhl 300 tis. Kč.

Jak jsme vás již informovali v novinkách pro rok 2021, změna nenastala jen ve výši limitu (z původních 100 tis. Kč na 300 tis. Kč), ale také v termínu, který je nyní pro poplatníky příznivější, protože u těchto příjmů nepodléhajících srážkové dani došlo k posunu z měsíčních oznámení na jedno roční oznámení, a to právě do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Nově se tak v tomto termínu např. oznamují platby podílů na zisku placené mateřské společnosti se sídlem v EU, které byly osvobozené podle EU směrnice i tuzemského zákona. Dále např. úrokové příjmy placené daňovým rezidentům ve státech, kde příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění přiznává právo na zdanění úroků ve státě příjemce těchto příjmů, anebo bylo příjemci – spojené osobě z jiného čl. státu EU vydáno rozhodnutí o přiznání osvobození. To samé může platit i u licenčních poplatků u přímo spojených osob, kterým bylo vydáno rozhodnutí o přiznání osvobození. Vydaná rozhodnutí o přiznání osvobození pro úroky a/nebo licence platí max. 3 roky, tj. doporučujeme v této souvislosti i vydaná rozhodnutí začátkem nového roku každoročně revidovat a nezapomínat na to, že i když toto rozhodnutí máte, neznamená to, že nemusíte podávat do 31. ledna uvedené oznámení. Oznamovací povinnosti o příjmech placených do zahraničí se lze nechat zprostit jen v odůvodněných případech na základě samostatně podané žádosti.

Sankce

Pokud uvedené oznámení ve výše uvedené lhůtě nepodáte a podáte ho o něco později, nebude to sice sankcionováno jako opožděné podání, protože nejde o daňové tvrzení, ale za nepodání již hrozí pokuta za porušení povinnosti nepeněžní povahy až do výše 500 tis. Kč.

Pro úplnost dodáváme, že uvedené oznamovací povinnosti mohou podléhat i příjmy ze služeb, příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti a z obdobných činností poskytovaných na území České republiky. Jinými slovy, tato povinnost je velmi široká.

Pokud si nejste jistí, zda se vás povinnost oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí týká, anebo chcete s tímto oznámením pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

Autoři

Jaroslav Sůsa

Tax Senior Manager
Zobrazit detail