Ještě jednou k DPH při převodu nemovitostí – Informace GFŘ

Minulý týden jsme vás informovali o některých nejasnostech a změnách, které přináší novelizace ustanovení § 56 zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Pokud chcete vědět, jaký názor na tuto problematiku má GFŘ, čtěte dále. V návaznosti na časté dotazy veřejnosti k uvedené problematice vydalo Generální finanční ředitelství Informaci, která by měla sloužit k ujednocení aplikační praxe ustanovení § 56 a § 56a pro plátce i správce daně. Touto Informací se snaží GFŘ vnést pořádek do vzniklé, poněkud nepřehledné situace. Upřesňuje podmínky pro osvobození převodu pozemků a dalších nemovitých věcí, rozlišuje „nehmotné“ a „zhmotnělé“ právo stavby, apod. Podle GFŘ převod pozemků, jejichž součástí je stavba pro sociální bydlení, podléhá také snížené sazbě daně, ačkoliv zákon hovoří o snížené sazbě daně pouze u převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství. Informace GFŘ jde podle našeho názoru v některých případech nad rámec přijatého zákona. Pro mnohé příznivým výkladem je bod 1.3, podle kterého při úhradě zálohy na pozemek v roce 2013, jehož převod by letos byl osvobozen od DPH, a který bude nově při převodu v roce 2014 podléhat dani. Zdanění u tohoto pozemku bude v roce 2014 podléhat pouze rozdíl mezi celkovou částkou a zálohami zaplacenými v roce 2013. Z toho vyplývá, že u pozemku plně zaplaceného ještě v roce 2013 ke zvýšení daňového zatížení u budoucích kupujících, kterými jsou často fyzické osoby, podle GFŘ nedojde. V Informaci bohužel v tomto ohledu není uvedena žádná argumentace relevantními ustanoveními zákona. Pravděpodobnou příčinou absence argumentů je skutečnost, že pro tento výklad nelze najít v zákoně velkou oporu. Dalším kontroverzním bodem je vymezení pojmu „pozemek“ pro uplatnění stejného režimu zdanění stavby i pozemku k ní přilehajícího. Dle výkladu uvedeného v Informaci je za pozemek přiléhající ke stavbě považována konkrétní parcela opatřená samostatným parcelním číslem, na které se stavba nachází. Ačkoliv tedy Generální finanční ředitelství podniklo kroky k objasnění situace, resp. pokus o takové objasnění, bude dle našeho názoru někdy poměrně riskantní se danou Informací řídit. Podle našeho názoru by tuto situaci mohla vyřešit jen příslušná novela zákona.