Daňový balíček pro rok 2021 vyšel na silvestra ve Sbírce zákonů

Ostře sledovaný a očekávaný daňový balíček pro rok 2021 nakonec vyšel přesně na silvestra 2020, a to doslova „za minutu 12“, ve Sbírce zákonů a zákon má číslo 609/2020. Novela nabývá (až na pár výjimek) deklarované účinnosti od 1. ledna 2021. Je ovšem otázkou, zda sněmovna, při vrácení nepodepsaného zákona prezidentem, neměla o zákonu raději hlasovat znovu.  To ale potvrdí až případný přezkum u Ústavního soudu. Dále uvádíme vybrané nejvýznamnější změny daně z příjmů, které tato novela přináší.

Změny v závislé činnosti

Novelou se ruší již pár let zavedený koncept tzv. superhrubé mzdy, kterým se základ daně u příjmů ze závislé činnosti navyšoval o povinné pojistné placené zaměstnavatelem a stejně tak se ruší i solidární zvýšení daně. Vracíme se tak k původnímu výpočtu daně ze základu daně, tj. přímo z hrubého příjmu, čímž si hodně zaměstnanců, zejména ve vyšších příjmových kategorií, opravdu polepší. Nicméně pro opravdu vysokopříjmové skupiny už vliv tak jednoznačný není, protože se současně zavádí znovu progresivní zdanění, a to 23% sazbou daně od 4-násobku průměrné měsíční mzdy (nad 141 764 Kč měsíčně). Tato vyšší sazba daně se bude ale aplikovat na celkový základ daně, tj. se na rozdíl od solidárního zvýšení daně negativně promítne např. u poplatníků s příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku. Dalším, pro všechny poplatníky pozitivním krokem, je zvýšení slevy na dani o 3 000 Kč na 27 840 Kč ročně od 1. 1. 2021 a 30 840 Kč ročně od 1. 1. 2022. Od ledna 2021 již také budou moci zaměstnavatelé vedle stravenek přispívat zaměstnancům na obědy i peněžní formou tzv. stravenkového paušálu, který bude (pro r. 2021) do 75,60 Kč za den na straně zaměstnanců osvobozený od daně.

Významné změny v oblasti majetku

Novelou dochází k trvalému zvýšení hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů a hranice pro jeho technického zhodnocení, a to ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Dále se ruší v zákoně o daních z příjmů celá kategorie nehmotného majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví. U první a druhé odpisové skupiny pak bude možné (nikoli povinné) využít pro majetky pořízené v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 stejně jako v letech 2008 a 2009 tzv. mimořádných odpisů. Majetek v 1. odp. skupině tak bude možné odepsat rovnoměrně již za 12 měsíců, místo 3 let, a majetek ve 2. odpisové skupině za 24 měsíců. U uvedených změn v majetku pak platí, že si lze výhodnější způsob vybrat již u majetku uvedeného do užívání od 1. 1. 2020 (tedy zpětně), tj. se nemusí jednat o majetek uvedený do užívání až od data účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2021.

Změny v oblasti oznamování příjmů placených do zahraničí

U osvobozených příjmů anebo příjmů nepodléhající zdanění v ČR dle mezinárodní smlouvy se bude místo měsíčního oznamování provádět oznamování jednou ročně, a to do 31. ledna bezprostředně následujícího roku. Současně se mění limit pro neoznámení osvobozených nebo dani nepodléhajících příjmů ze 100 000 Kč na 300 000 Kč / kal. měsíc / druh příjmu / poplatníka. Upozorňujeme, že oznamování příjmů, které podléhají srážkové dani se tato změna netýká, tam se nadále bude oznamovat ve lhůtě pro odvedení daně.

Změny v oblasti poskytování bezúplatných nepeněžitých plnění

Výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na zákonem stanovené humanitární a obdobné účely mohou být daňově uznatelné v období vynaložení, pokud se tak poplatník rozhodne a neuplatní je současně jako odčitatelnou položku. Závěrem si dovolujeme poznamenat, že původní návrh na zpřísnění osvobození u prodeje cenných papírů zavedením limitu na 20 mil. Kč nakonec Senátem neprošel. Nadále tak platí 3letý časový test bez omezení. Chcete mít jistotu, že má vaše společnost správně vedenou daňovou agendu? Neváhejte nám ji svěřit! Rádi vám pomůžeme a o vše se postaráme.