Daňový balíček 2023 je venku!

V pátek 2. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen daňový balíček 2023, který novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a další související zákony.

Přinášíme vám stručný přehled nejvýznamnějších změn.

Daň z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax

Tato nově zaváděná daň ve výši 60 % ze zisku převyšujícího 120 % průměrného základu daně za několik předchozích zdaňovacích období se uplatní od roku 2023. Vztahuje se pouze na vybrané subjekty z oblasti energetiky, bankovnictví a těžebního průmyslu. O zavedení této daně jsme vás informovali zde.

Mimořádné odpisy i pro majetek pořízený v roce 2022 a 2023

Pro hmotný majetek pořízený mezi 1. lednem 2020 a 31. prosincem 2023 lze uplatnit mimořádné daňové odpisy, a to během 12 měsíců u majetku spadajícího do 1. odpisové skupiny, resp. během 24 měsíců u majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny. Dosavadní úprava umožňovala mimořádné odpisy pouze u majetku pořízeného v letech 2020 a 2021.

Vyjasnění úpravy u nemovité kulturní památky

Na odpisování nemovitých kulturních památek i jejich technického zhodnocení se vztahují pravidla odlišná od obecných pravidel. Přetrvávaly však nejasnosti týkající se definice kulturní památky, neboť od roku 1988 je za kulturní památku považována pouze věc za památku oficiálně prohlášená, či zapsaná do státních seznamů kulturních památek; do té doby však stačilo, aby splňovala charakteristiky dle tehdejšího zákona o kulturních památkách. Novela zákona o daních z příjmů upřesňuje definici pro daňové účely a umožňuje poplatníkům, kteří dosud postupovali v podstatě v rozporu s aktuálními předpisy, se ve zdaňovacím období 2022 rozhodnout, jakým způsobem budou postupovat dále  – tj. zda budou ke „kulturní památce“ dle předpisů do roku 1987, kterou ovšem od roku 1988 nelze formálně za kulturní památku považovat, i nadále z hlediska daní přistupovat jako k nemovité kulturní památce, či zda ji nově budou odpisovat jako běžnou nemovitou věc.

Změny související s kontrolním hlášením

Od roku 2023 nebude platit dosavadní, mnohdy šibeniční, pětidenní lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně. Lhůta se nově bude odvíjet ode dne dodání (nikoli doručení) výzvy do datové schránky a bude v délce 17 dní. Novela dále obsahuje zmírnění pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve vybraných případech.

Zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč

Pro povinnost registrace k DPH bude namísto dosavadního limitu 1 mil. Kč platit od roku 2023 částka 2 mil. Kč. Dle přechodných ustanovení nejsou povinny registrovat se k DPH osoby, které překročily obrat 1 mil. Kč v průběhu listopadu či prosince 2022. Přechodné ustanovení dále umožňuje osobám s obratem nepřesahujícím 2 mil. Kč deregistraci nad rámec běžných ustanovení pro zrušení registrace, požádá-li o zrušení registrace do 5 dní ode dne nabytí účinnosti předmětného přechodného ustanovení, tj. do 8. prosince 2022. Tato možnost může být výhodná např. pro fyzické osoby, které překročily obrat 1 mil. Kč v průběhu roku 2022 a od roku 2023 chtějí využít paušální daň.

Změny u paušálního režimu fyzických osob

Poměrně jednoduchá úprava paušální daně byla účinná od roku 2021. Tato úprava umožňuje, aby se podnikající fyzické osoby, které nejsou plátci DPH a nemají jiné významné příjmy, vymanily z nutnosti každoročně podávat daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovny a platit odvody na tři různé účty. Po novele bude od roku 2023 systém vzhledem k zavedení tří pásem složitější, nicméně nově bude možné do paušálního režimu vstoupit s ročními příjmy až do 2 mil. Kč. Pro rok 2023 lze do paušálního režimu vstoupit do 10. ledna 2023 při splnění zákonných podmínek (daná osoba mj. nesmí být k 1. lednu 2023 plátcem DPH).

Změny v podávání přiznání k dani z příjmů

Novela rovněž od roku 2023 zvyšuje limity příjmů rozhodných pro povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nově nebudou muset podávat přiznání zaměstnanci s jinými příjmy do 20.000 Kč (pro přiznání za rok 2022 nicméně platí dosavadní limit 6.000 Kč), či osoby s příjmy nepřesahujícími 50.000 Kč (do roku 2022 platí limit 15.000 Kč).

Pozor na dodržení elektronické formy daňového přiznání by si měly dát osoby, kterým bude nově zřízena datová schránka ze zákona.

Daňové a účetní novinky 2023

Nenechte se zaskočit změnami v daních a účetnictví a přijměte naše srdečné pozvání na tradiční předvánoční seminář: Daňové a účetní novinky pro rok 2023

Autoři

Štěpánka Králová

Senior Consultant
Zobrazit detail