Daňové novely účinné od roku 2015 (2. díl) – Povinné oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Parlament v závěru tohoto roku schválil novely daní z příjmů, daně z přidané hodnoty („DPH“), daňového řádu a jiných souvisejících předpisů. V rámci těchto a následujících novinek bychom Vás rádi seznámili s hlavními změnami, které tyto novely v oblasti daní přináší. Další zásadní novinkou pro fyzické osoby je zavedení povinného oznamování osvobozených příjmů přijatých počínaje 1. lednem 2015. S odvoláním na deklarovanou společenskou poptávku a v rámci boje proti nelegálnímu nabývání majetku a „praní špinavých peněz“ Ministerstvo financí prosadilo novou oznamovací povinnost pro fyzické osoby ohledně realizovaných osvobozených příjmů. Tyto osvobozené příjmy nemusely být do roku 2014 správci daně deklarovány a při sporech se správci daně se stávalo, že byly některými poplatníky využívány pro obhajobu původu nabytí aktuálně drženého majetku. Poplatník daně z příjmů fyzických osob bude povinen oznámit správci daně jednotlivý osvobozený příjem a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník takový příjem obdržel (a to i v případě, že poplatník není povinen podat daňové přiznání). Oznámení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. Neexistuje pro něj tedy povinná forma jako u daňového přiznání. Z důvodu minimalizace administrativní zátěže pro poplatníky je zaveden limit 5 mil. Kč, od kterého se osvobozené příjmy budou oznamovat. Limit je relevantní pro jednotlivý příjem (např. u věci hromadné – podniku, hodnota celého podniku, účelové rozdělení příjmů bude považováno za obcházení zákona, u dědictví půjde o příjem bez zohlednění závazků, atd.).

Poplatník bude povinen oznámit:

  1. Výši osvobozeného příjmu (částka v korunách)
  2. Okolnosti nabytí tohoto příjmu, tj. jak bylo příjmu dosaženo (prodej obrazu, výhra v loterii, peněžní či nepeněžní příjem, atd.)
  3. Datum vzniku příjmu.
V souvislosti se zavedením této nové oznamovací povinnosti byly zavedeny i významné sankce za její porušení.  Jedná se o novou pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, ve výši:
  1. 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud povinnost oznámení byla splněna následně bez vyzvání
  2. 10 % z neoznámeného příjmu, pokud povinnost splněna až po vyzvání správce daně v náhradní lhůtě
  3. 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě (pozor, zde zjišťuje výši příjmu správce daně).
Správce daně může zcela nebo z části prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k neoznámení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. K prominutí může dojít z moci úřední (ex offo) nebo na základě žádosti daňového poplatníka, což bude asi častější varianta. O dalších aktualitách vás budeme informovat v dalších dílech našeho Newsletteru.