Daňová přiznání od ledna 2015 již jen elektronicky?

Vedle povinného elektronického podávání přiznání k DPH zavedeného již od ledna loňského roku, zavádí novela daňového řádu (DŘ) od začátku tohoto roku další a to podstatné rozšíření povinné elektronické komunikace. Povinná elektronická komunikace s daňovou správou se tak dotkne i daňových přiznání za rok 2014, která se podávají po začátku účinnosti zákona, tedy po 1. lednu 2015, jako např. přiznání k dani silniční, přiznání k dani z příjmů, přiznání k dani z nemovitých věcí na r. 2015 apod. Na koho a na co se tato povinnost elektronického podávání bude vztahovat? Podle novelizovaného znění § 72 odst. 4 DŘ má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou (nikoli jen zřízenou jak bylo navrhováno původně) datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen vyjmenovaná podání učinit pouze datovou zprávou v předepsaném formátu (XML) a struktuře. Vyjmenovaná podání jsou tzv. formulářová podání jako: přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů tj. i žádost o zrušení registrace, řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání. Pro úplnost dodáváme, že mimo tato vyjmenovaná podání, která upravuje daňový řád, povinnost podávat elektronicky řeší speciálně i DPH v § 101a pro své v zákoně o dani z přidané hodnoty vyjmenované podání a také zákon o daních z příjmů pro vyúčtování ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou. Povinnost činit podání elektronicky se dle GFŘ naopak nevztahuje na podání, která nemají zveřejněný formát a strukturu, tzn. na podání, které nejsou k dispozici na daňovém portálu elektronických podání tzv. EPO (mezi těmito podáními, které nejsou prozatím k dispozici v el. formě jsou např. dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí apod.). Předmětné ustanovení by v praxi nemělo činit potíže v případě většiny podnikatelských subjektů-právnických osob, které mají datové schránky zřízeny a zpřístupněny ze zákona, výkladové problémy však mohou nastat u fyzických osob, které mohou mít zřízeny a zpřístupněny různé datové schránky jako podnikající či nepodnikající osoby případně i povinné datové schránky profesní. U těchto osob pak u podání týkající se jejich soukromé osoby (přiznání k dani z nemovitostí u jejich soukromé nemovitosti) anebo v souvislosti se samostatnou činností (např. silniční daň) může vznikat několik variant. Jasno by do této problematiky měl přinést příspěvek na koordinační výbor Komory daňových poradců ČR, který by měl být v těchto dnech projednáván a o jehož závěrech vás budeme informovat.

Jaké hrozí sankce za nedodržení povinné elektronické formy?

Za nesprávně podané daňové přiznání (tvrzení) – tedy jinou než elektronickou formou – budou správci daně poplatníky povinně penalizovat pokutou ve výši 2 000 Kč, která může vystoupat až na 50 000 Kč, pokud by daňový subjekt tímto jednáním závažně ztěžoval správu daní.

Co zákon považuje za elektronické podání?

Závěrem si dovolujeme shrnout, že za elektronické podání zákon považuje podání učiněné:
  • Datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu (http://adisepo.mfcr.cz); datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, (§ 71 odst. 1 písm. a) DŘ)
  • Datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu, (§ 71 odst. 3 DŘ)
  • Datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, nebo (§ 71 odst. 1 písm. b) DŘ)
  • Datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky (§ 71 odst. 1 písm. c) DŘ, pozn. nový způsob platný od pol. roku 2014).
  V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp