Aktuální výzvy pro daňovou správu a jejich realizace

Boj proti daňovým únikům houževnatě pokračuje zaváděním nových opatření na všech frontách. A jak už bývá zvykem, jeho náklady (snad daňové) ponese většina „nevinných“ poplatníků. Tato opatření vychází z reportů BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), Sdělení Evropské Komise k převodním cenám a jiných podobných, jejichž účelem je zabránit nelegální a „skoro“ legální daňové optimalizaci, využívající nekonzistentnosti, zastaralosti a nedokonalosti daňové legislativy ať už vnitrostátní, evropské nebo mezinárodní (OECD smlouvy a jejich výklad). V oblasti daně z příjmů je to plánované zavedení nové přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob počínaje přiznáním za rok 2014, identifikující transakce se spojenými osobami. Příloha má umožnit daňové správě včasné získání informací ohledně transakcí se spojenými osobami (doposud tyto informace daňová správa standardně získala až při daňové kontrole), za účelem rychlé identifikace rizikových oblastí/transakcí a rychlého a účelného zásahu formou daňové kontroly u těchto identifikovaných transakcí. Přílohu budou povinně vyplňovat společnosti splňující alespoň jedno kritérium pro povinný audit, tj. s aktivy nad 40 mil. Kč, obratem nad 80 mil. Kč anebo s více než 50 zaměstnanci. Standardně půjde o identifikaci transakcí se zahraničními spojenými osobami, nicméně pokud bude společnost ve ztrátě nebo bude příjemcem investičních pobídek, měla by vykazovat i transakce uskutečněné s českými spojenými osobami. Obsahem přílohy by měla být identifikace spojené osoby, stát, ve kterém má sídlo, identifikace realizované transakce z pohledu druhu i částky a přehled vzájemných pohledávek a závazků. V této souvislosti doporučujeme náležitě se připravit na případné dotazy daňové správy ohledně obhájení použitých cen u deklarovaných transakcí mezi spojenými osobami, kde u významnějších transakcí považujeme za vhodné mít k dispozici aktualizovanou dokumentaci k převodním cenám v rozsahu požadovaném správci daně. O dalších připravovaných opatření z dílny daňové správy vás samozřejmě budeme informovat.