Povinnost společností zapsat skutečného majitele do veřejného rejstříku

Dnem 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novinka týkající se zapisování skutečných majitelů právnické osoby a svěřenského fondu do evidence údajů o skutečném majiteli. Veřejný rejstřík údajů o skutečném majiteli je zřízen novelizací zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů („rejstříkový zákon“), která implementuje evropskou legislativu. Částečně je problematika upravena také v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Účelem nové úpravy je předcházet využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Skutečným majitelem korporace dle zákona je taková osoba, která má možnost, ať již fakticky či právně, přímo či nepřímo, vykonávat v dané korporaci rozhodující vliv. Zákon dále stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že skutečným majitelem je taková osoba mající možnost vykonávat rozhodující vliv, která současně (i) sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %; nebo (ii) sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě (i); nebo má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace. V případě, že výše uvedeným způsobem nelze určit skutečného majitele nebo skutečný majitel není, nastává právní fikce, že skutečným majitelem je člen statutárního orgánu korporace anebo osoba v podobném postavení. Aplikační problémy bude zřejmě působit skutečnost, že i statutární orgán musí splňovat podmínku rozhodujícího vlivu v korporaci. Evidence skutečných majitelů je vedena v elektronické podobě jako informační systém veřejné správy a vede ji příslušný rejstříkový soud. Evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu rejstříkového zákona. Nepodléhá tedy režimu rejstříkového zákona pro veřejné rejstříky. Praktickým důsledkem je odchylně stanovený průběh řízení, omezený okruh subjektů, které mohou do evidence nahlížet i absence přímých sankcí za nesplnění povinnosti uvést skutečného majitele. Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací. Určité důsledky spojené s nesplněním této povinnosti však mohou plynout z jiných právních předpisů jako ze zákona o zadávání veřejných zakázek, z insolvenčního zákona nebo ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Údaje uvedené v evidenci skutečných majitelů jsou v současnosti zpřístupněny pouze zákonem vymezeným osobám a orgánům v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnosti (soudy, orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, NKÚ, ČNB atp.) a dále těm osobám, které prokážou zájem v souvislosti s předcházením trestné činnosti. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 31. prosince 2018 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud nebo notář. Pro návrh na zápis do evidence je připraven inteligentní formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky. Na stránkách Ministerstva spravedlnosti je tento formulář spolu s dalšími důležitými informacemi k dispozici ZDE . Pokud budete mít k této nové povinnosti jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.