Potvrzení archivu o projednání dokumentů již nebude nutno dokládat při výmazu společnosti z OR

Součástí příloh k návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku je také potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů likvidované společnosti, které vydává oblastní státní archiv příslušný dle sídla likvidované společnosti. V průběhu likvidace společnosti má likvidátor povinnost  požádat příslušný archiv o projednání zabezpečení dokumentů. Pro Prahu a střední Čechy je příslušný Státní oblastní archiv v Praze, sídlící na adrese Archivní 4, 149 00 Praha 4. V žádosti se uvede seznam všech dokumentů likvidované společnosti, rozdělený na dvě části a to na dokumenty, které budou vybrány za archiválie a všechny ostatní dokumenty, včetně dokumentů, které vznikly v průběhu likvidace. V žádosti likvidátor také uvede, kde budou příslušné dokumenty  uloženy na dobu stanovenou skartačními lhůtami. Dokumenty lze uložit v komerční spisovně,  v sídle mateřské společnosti, případně také na adrese likvidátora. Příslušný archiv provede výběr dokumentů, určí dokumenty s trvalou hodnotou, které nesmí být nikdy zničeny – tzv. archiválie, a které budou vedeny v celostátní evidenci Národního archivního dědictví. Dokumenty, které jsou zároveň  založeny v rejstříkovém spise a ve Sbírce listin, se za archiválie nevybírají. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku tak společnosti, které vstupují do likvidace po 1. 1. 2014, žádost o výběr archiválií příslušnému archivu sice zasílají, nicméně pro výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů již nepředkládají. Tato změna se ovšem netýká společností,  které do likvidace vstoupily před 31. 12. 2013. Ty potvrzení o projednání archivu nadále předkládají, tak jak bylo uvedeno v § 75a, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro bližší informace týkající se likvidací společnosti nás neváhejte kontaktovat. Tým trustových služeb RSM CZ vám poskytne podporu ve všech oblastech spojených s likvidací české i zahraniční společnosti či struktury.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp