Novinky ze schválené novely zákona o pobytu cizinců na území ČR

Máte-li nebo plánujete-li zaměstnat cizince, máme pro vás přehled změn, které přinesla novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (dále jen „zákon“), jež byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 16. července 2019. Tyto úpravy by měly napomoci v oblasti bezpečnosti a ekonomiky v České republice.

Mimořádné pracovní vízum

Novinkou je mimořádné pracovní vízum dle § 31 zákona, které je vízem k pobytu nad 90 dnů a může být uděleno pouze prostřednictvím nařízení vlády a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto nařízení. V případě mimořádného nedostatku pracovníků na trhu práce, může vláda stanovit, v jakém odvětví nebo profesi, z jaké země, jakému počtu pracovníků či jak dlouho je možné toto vízum udělovat. Takové vízum bude uděleno na dobu maximálně jednoho roku a nebude možné je na území České republiky prodlužovat či požádat o sloučení rodiny s držitelem tohoto víza. Účelem mimořádného pracovního víza je zajištění dostatečných pracovních sil ekonomickým odvětvím potýkajících se aktuálně s jejich nedostatkem.

Zaměstnanecké karty

Změny v novele se dotkly i zaměstnanecké karty. Nově změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele, je držitel zaměstnanecké karty povinen oznámit Ministerstvu vnitra nejméně 30 dnů před takovou změnou. Další zásadní změnou je, že změnit zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty oprávněn nejdříve 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty – to ale neplatí v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí, kterou byl dal zaměstnavatel zaměstnanci z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, anebo zaměstnanec má možnost okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56 zákoníku práce.

Integrace cizinců

Novela se věnuje i tématu lepší integrace cizinců. Centra na podporu integrace cizinců, zřízena v jednotlivých krajích, budou poskytovat kurzy českého jazyka, sociální a právní poradenství, aj. Pro snadnější adaptaci a seznámení s Českou republikou, s jejími hodnotami, místními poměry a kulturními zvyklostmi, budou cizinci povinni absolvovat adaptačně-integrační kurz. Do této doby jej cizinci mohli absolvovat dobrovolně, ale na základě novely se tento kurz stane povinným. Cizinci jej budou muset absolvovat do jednoho roku od svého příjezdu, a to povinně od 1. ledna 2021. Za nesplnění povinnosti kurz absolvovat může být cizinci udělena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Novela zákona nezapomíná ani na studenty a vědce, kterým poskytuje možnost pobývat na území České republiky až 9 měsíců na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání anebo zahájení své podnikatelské činnosti. Mají-li tyto osoby povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia nebo vědeckého výzkumu vydaný jiným členským státem Evropské Unie, mohou na území České republiky pobývat přechodně bez víza až jeden rok.

Správní poplatky

Novela zákona se nevyhnula ani správním poplatkům. Krátký přehled poplatků naleznete níže.

  • Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu – cizinci budou platit 2 500 Kč a cizinci mladší 15 let 1 000 Kč
  • Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu – budou platit cizinci 2 500 Kč, cizinci mladší 15 let 1 000 Kč
  • Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu – budou cizinci platit 1 000 Kč, cizinci mladší 15 let jenom 500 Kč
  • Přidělení rodného čísla cizinci 1 000 Kč

Předmětem poplatku není první vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním k trvalému pobytu na území České republiky

  • Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza, poplatek činí 2 500 Kč
  • Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání, poplatek činí 5 000 Kč

V tomto případě jsou od poplatku osvobozeny osoby, které žádají do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

  • Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů je stanoven poplatek 200 Kč
  • Za přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je stanoven poplatek 5 000 Kč.

Budete-li potřebovat pomoci s vízem či zaměstnaneckými kartami pro vaše nové nebo stávající zaměstnance, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme a přebereme na sebe celou administrativní zátěž. Ozvěte se nám.

Autoři

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail