Notáři již provádějí on-line zápisy do OR

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob účinný od 1.1.2014 upravoval možnost provádění  zápisů do veřejných rejstříků přímo notáři.  Prakticky je tento způsob zápisů možný až od letošního května.

Hlavním cílem této změny bylo zjednodušení a zrychlení procesu provádění zápisů do veřejných rejstříků. Důvodem nefunkčnosti bylo jednak nestanovení  výše soudních poplatků za tyto úkony a také nedostatečné IT řešení.

Zápis do veřejného rejstříku může na základě podkladového notářského zápisu provést pouze notář, který tento notářský zápis sepsal a to i v případě, pokud je pro zápis třeba více podkladových notářských zápisů. Další podmínkou je vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednání právnické osoby. Zároveň musí být notáři předloženy  všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis  do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin (např. při zápisu společnosti – potvrzení banky o splacení základního kapitálu, souhlas vlastníka se sídlem a další).

Soudní poplatky stanovené za zápisy prováděné notářem jsou nižší než poplatky za návrhy podané k rejstříkovým soudům a činí za prvozápis akciové společnosti 8.000,- Kč (místo 12.000,- Kč), za prvozápis společnosti s ručením omezeným nebo  jiné osoby než akciové společnosti nebo spolku  2.700,- Kč (místo 6.000,- Kč) a za změny nebo doplnění zápisu činí 1.000,- Kč (místo 2.000,- Kč).  K těmto poplatkům je také nutné připočíst odměnu notáře za tento úkon, který činí 300,- Kč bez DPH a také 1.000,- Kč bez DPH, pokud bude potřeba sepsat dodatečný notářský zápis, tzv. zápis o osvědčení pro zápis, který bude nutný např. u prvozápisů, kdy je potřeba doložit již zmiňované dokumenty jako je potvrzení banky o splacení základního kapitálu nebo souhlas majitele s umístěním sídla. Notář si také bude účtovat další poplatky za dokumenty, které se na rejstřík již nedokládají, jako je výpis z katastru nemovitostí, rejstřík trestů, výpis z obchodního rejstříku.

Pokud jsou splněny všechny podmínky, notáři tak podnikatelům budou moci poskytnout komplexní službu, tedy vyhotovení notářského zápisu, provedení on-line zápisu a pořízení výpisu z obchodního rejstříku.  Notář zároveň elektronicky zašle příslušnému rejstříkovému soudu písemnosti do spisu a odvede zaplacené soudní poplatky.

Kromě obchodního rejstříku budou moci notáři přímo zapisovat i do nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Ze shora uvedeného vyplývá, že podnikatelé budou stále muset  dokládat zákonem stanovené dokumenty,  tzn. podstupovat vyřizování dokumentů u příslušných úřadů (např. registrace živností, založení bankovního účtu), čímž se proces založení společnosti  neurychlí.

V případě zájmu o již založené společnosti, nebo o další informace, se na nás neváhejte obrátit.

 

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp