Co přinese novela zákona o evidenci skutečných majitelů?

Od 1. října 2022 nabyde účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o ESM“), která byla schválena 7. července 2022 Poslaneckou sněmovnou, prošla Senátem a následně byla podepsána prezidentem. Novela byla přijata na základě požadavku Evropské komise, která České republice vytýká nesplnění povinnosti v podobě nesprávného provedení/transpozice tzv. 5. AML směrnice. Evropská komise touto změnou podmínila možnost čerpání prostředků v rámci Národního plánu obnovy, vláda proto byla nucena vypracovat novelu zákona o ESM v co nejkratším čase.

Novela se tedy vztahuje přímo na body, které Komise ČR vytkla. Jedná se o vymezení definice skutečného majitele. Konkrétně se již nebudou rozlišovat pojmy „osoba s koncovým vlivem“ a „koncový příjemce“, ale skutečným majitelem bude každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

Základním kritériem pro určení skutečného majitele tedy bude pouze přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo kontrola, resp. rozhodující vliv a zda se jedná o tzv. materiálního skutečného majitele (nově obsažená pouze v § 4 ZESM) nebo tzv. formálního skutečného majitele (nově obsažená v § 5a ZESM). Novela zároveň zužuje okruh osob, které nemají skutečného majitele (§ 7 ZESM).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v některých případech budou muset být nově zapsány jiné osoby, než které byly považovány za skutečné majitele dle současného znění ZESM.

V praxi to bude znamenat, že obchodní korporace a další povinné osoby by měly do 6 měsíců od nabytí účinnosti novely ověřit, zda jejich dosavadní zápis v evidenci skutečných majitelů odpovídá novým pravidlům pro určení skutečného majitele. Pokud zjistí, že tomu tak není, budou muset v evidenci skutečných majitelů provést změnu zápisu.

Nově budou muset zapsat skutečného majitele i některé subjekty, které tuto povinnost dosud neměly. Jedná se např. o okresní a regionální komory, politické strany, církve a náboženské společnosti, společenství vlastníků jednotek a další. U většiny z nich by však mělo dojít k tzv. automatickému průpisu. Tato změna by tak neměla vést k žádným novým administrativním nákladům. Od soudního poplatku budou osvobozeny také ty subjekty, které splnily evidenční povinnost podle současné právní úpravy a budou nuceni dle novely svůj zápis upravit. To ovšem neplatí, pokud bude přímý zápis prováděn prostřednictvím notáře.

Na závěr bychom rádi připomněli, že nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele může vést k problémům při běžném fungování společnosti (např. při vyřizování různých žádostí, případně odmítnutí poskytnutí nějaké služby – typicky založení bankovního úču, vypovězení uzavřeného smluvního vztahu atd.) V konečném důsledku to může mít za následek uložení pokuty soudem až do výše 500 000,- Kč a může vést až k zákazu vyplatit této osobě jakýkoliv prospěch.

Autoři

Taťána Mitášová

Senior Consultant
Zobrazit detail