Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Služby Family Office

V průběhu budování majetku přichází rodiny do kontaktu s různými formami korporátního poradenství, privátního bankovnictví a podobně. Svojí pozornost věnují především finančnímu zdraví svých společností, řeší jejich potřeby, reagují na nové podnikatelské příležitosti, případně si čas od času udělají radost nákupem nemovitosti, jachty a podobně. Zkušenost ukazuje, že tato rozhodnutí rodina přijímá převážně ad-hoc, podle aktuální potřeby a aktuálních podmínek, bez snahy dívat se na každou transakci z dlouhodobého pohledu a v kontextu majetku jako celku. Velmi často se při realizaci spoléhá na své nejbližší okolí.

S růstem majetku roste i vliv rodiny, zvyšuje se její moc. To přirozeně „láká“ různé externí faktory, které svým konáním mohou začít majetek v menší nebo větší míře ohrožovat.

Následně, často po tom, co rodina čelí konkrétnímu problému, menšímu nebo většímu ohrožení, nebo se jen poučí ze zkušeností jiných, přichází na to, že takovýto dlouhodobě budovaný majetek je třeba zjednodušit a zpřehlednit. Že je v něm třeba nastavit procesy, díky kterým bude možné majetek nejen shromažďovat, ale i ho efektivně chránit. Postupně zjišťuje, že jeho efektivní správa není postavená na rychlých řešeních, ale na postupných systematických krocích, které celý majetek uspořádají.

Posláním Family Office je pomoci rodině s tímto uspořádáváním, poskytnout jí své know-how, zprostředkovat a zorganizovat všechny prvky tak, aby rodina získala a nastavila procesy, které ji ochrání a současně jí pomohou zvelebit její majetek.

Služby Family Office by neměly být vnímány jako luxusní hračka. Právě naopak, rozumné a kompetentní využívání z nich vytváří mimořádně praktického rádce a užitečný nástroj pro zachování bohatství napříč generacemi, které z pohledu dnešní rodiny teprve přijdou.

Co je hlavním úkolem instituce Family Office?

Primární úlohou Family Office je péče o rodinu, přičemž v tomto případě jde o péči o rodinu v komplexním pojetí.

Primárně se věnují řízení a komplexní správě rodinného majetku, vytvářejí nástroje, díky kterým je rodina schopna svůj majetek efektivně chránit a rozvíjet, pomáhají rodině plánovat jednotlivé obchodní aktivity, poskytují daňové, účetní a právní poradenství, pomáhají se správou nemovitostí, plánují filantropické aktivity a podobně.

V naší oblasti nebyla dosud po službách Family Office zásadní poptávka, jelikož budování potřebného zázemí je dlouhotrvající proces. Dnes se však zakladatelé rodinných společností postupně dostávají do situace, kdy plánují svůj odchod do důchodu a musí vážně zvažovat témata jako je konsolidace majetku, zjednodušení jeho správy, nastavení vhodných daňových režimů a v neposlední řadě i jedno z nejtěžších rozhodnutí – zvolení vhodné formy a způsobu přesunu majetku na další generaci.

Úlohou Family Office je být aktivním partnerem a spoluorganizátorem tohoto procesu.

V základním členění existují na rozvinutých trzích tzv. single-family Office a multi-family Office, přičemž rozdíl mezi nimi je zřejmý už z názvu. V prvním případě jsou všechny služby směřované výhradně na jednu rodinu, v druhém příslušný Family Office obsluhuje několik rodin současně, čímž dochází k zvýšení celkové efektivity díky tomu, že se celkové náklady spojené se službami Family Office dělí mezi více rodin.

Globálně je v současnosti vidět velmi dynamický růst poptávky po službách institucí typu Family Office. Ten je daný růstem bohatství nových rodin, který je způsoben mimo jiného i globalizací ekonomiky a rozvojem nových technologií. Efektivní správa majetku následně vyžaduje odborně skutečně zdatné zázemí, které je v rámci jedné rodiny poměrně složité vybudovat.

Family Office tedy představuje tým odborníků, jejichž jediným cílem je vytvoření takového prostředí, ve kterém nabytý majetek nebude ztrácet na hodnotě, navzdory generačním změnám a externím faktorům, jako jsou různé legislativní a daňové úpravy a podobně.

Jak Family Office svým klientům pomáhají?

Základní činnosti Family Office jsou následující:

  • Vytvoření a následná správa vhodné korporátní struktury (rodinný holding, nadace, apod.), která zastřeší rodinné podnikání a finanční majetek
  • Wealth Management, zastupování a aktivní podpora rodiny v rámci vykonávání jejich akcionářských práv, řešení daňových a právních otázek spojených se spravovaným majetkem, správa finančních investic, komunikace s privátními bankami a Asset manažery, správa nemovitého majetku, konsolidace veškerých pozic do jediného celku,, plnohodnotný a pravidelný report o stavu rodinného majetku
  • Risk management
  • Průběžné daňové, účetní a právní poradenství na úrovni vytvořené struktury, ale i v rámci jednotlivých plánovaných obchodních transakcí
  • Vytvoření vnitřních pravidel a procesů, které vytvoří potřebný prostor pro nastavení úkolů a benefitů pro jednotlivé členy rodiny. Jasná pravidla pomáhají dlouhodobě zachovávat zdravé komunikační prostředí v rámci rodiny a jejího okolí.
  • Charita a filantropie; pomoc při vyhledávání vhodných partnerů, s kterými rodina případně spojí své jméno

Plánování majetku

Jednou z klíčových aktivit Family Office je pomoc rodině v procesu od plánování a strukturování, přes samotnou tvorbu majetku až po přesun majetku na další generaci.

Plánování tvorby majetku (Wealth planning) je z dlouhodobého pohledu mimořádně důležitý proces, přičemž postupné zpřísňování regulace (daňové a účetní změny) klade na rodinu stále vyšší nároky, co se týče znalosti daňových a právních pravidel, jakož i schopnosti a zkušenosti tyto změny do jisté míry předvídat.

Základním cílem Family Office je tedy eliminovat na co nejnižší možnou úroveň hrozby, které by mohly mít negativní dopad na podnikání firmy a na její majetek.

Jednou z hrozeb je i transfer kapitálu z generace na generaci. Historie ukazuje, že rozhodující bohatství je tvořeno v rámci jedné generace. Současně statistiky ukazují, že 60% tohoto bohatství postupně zmizí v průběhu třetí generace. Primárně z toho důvodu, že se rodina tomuto problému dostatečně nevěnovala.

Další hrozby, které si rodina během života neuvědomuje, respektive nemá důvod jim věnovat pozornost, jsou události spojené se zmrazením majetku (ať už z jakéhokoliv důvodu), předčasným úmrtím jedné z klíčových osob rodiny a s tím spojeným dědickým řízením (které se může i vinou externích faktorů nečekaně protáhnout), manželskými spory, případně spory týkajícími se převodu majetku a podobně. Předem jasně nastavená pravidla snižují uvedené riziko a, do jisté míry, také snižují nervozitu v rodině a jejím okolí.

Plánování nástupnictví – Succession planning

Nástupnictví může v životě rodiny představovat jednu ze zásadních výzev a rozhodně její život ovlivní na dlouhé roky dopředu. Plánování nástupnictví se přímo dotýká samotné rodiny, tj. definování nového lídra po tom, co se původní hlava rodiny rozhodne pro odchod do pozadí. Stejně tak se ale bude týkat i změn ve společnostech, v kterých současný lídr působí. Family Office může s tímto procesem výrazně pomoci.

V jednodušším případě pochází lídr přímo z rodiny a jeho budoucí úloha je definovaná dlouhodobě a přirozeně. V složitějším případě, kdy žádné z dětí není pro pozici lídra vhodné, nebo ji nemá zájem převzít, je na Family Office, aby, samozřejmě po dohodě s rodinou, pomohl k transferu bohatství na vhodnou instituci (například nadaci, rodinný holding a podobně), definoval podmínky jejího fungování, výplaty výnosů a individuální zodpovědnosti.

Zodpovědné naplánování a zabezpečení kontinuity v řízení majetku rodiny je primárním předpokladem pro zachování jeho hodnoty a vlivu rodiny na něj.

Zaujala Vás služba? Sdílejte ji dále.

Kontaktní osoby

Michal Šubín

Head of Family Office

+420 731 192 464

michal.subin@rsm.cz

Zanechte nám kontakt

Spojíme se s vámi nejpozději další pracovní den.

Společnost:*
Telefon/E-mail:*
Zpráva: