Czech Republic
Jazyky

Oceňování pro účely Squeeze-out, nabídky převzetí, veřejného návrhu smlouvy

Požadavek na přípravu znaleckých posudků vyvstává i v případě nabídky převzetí, veřejného návrhu smlouvy a tzv. squeeze-outu.

Nabídka převzetí

Smyslem institutu nabídky převzetí je regulace situací, které vznikají při pokusu o nabytí rozhodujícího postavení ve společnosti. Tato nabídka směřuje anonymně a je určena pro vlastníky účastnických cenných papírů vydaných akciovou společností se sídlem v České republice, jejichž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Podmínky této nabídky jsou určeny samostatným zákonem o nabídkách převzetí. Návrh nabídkového dokumentu se předkládá České národní bance, která může požadovat doložení výše protiplnění posudkem znalce, případně může předkladatel tento posudek předložit i sám.

Veřejný návrh smlouvy

V případě, že rozhodnutím valné hromady dojde ke zrušení registrace účastnických cenných papírů, změně druhu akcií, omezení či zpřísnění převoditelnosti, je společnost povinna učinit veřejný návrh smlouvy. Společnost je povinna koupit cenné papíry akcionářů, kteří nehlasovali nebo se nezúčastnili valné hromady, na které bylo toto rozhodnutí schváleno za cenu přiměřenou. Přiměřenost ceny musí být doložena posudkem znalce.

Squeeze-out

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech zakotvuje možnost hlavního akcionáře získat všechny akcie dané společnosti do svého vlastnictví, stát se jediným akcionářem a získat tak všechny výše popsané výhody. Proces vytěsnění menšinových akcionářů zabere několik jednotek měsíců a – pokud je proveden správně, v souladu se všemi zákonnými požadavky – nemohou mu minority zabránit.

Základním principem vytěsnění je však poskytnutí přiměřeného protiplnění vytěsněným minoritám, které při procesu squeeze-out nesmí přijít zkrátka. To je u společností, jejichž cenné papíry nejsou obchodované na regulovaném trhu (burze), zajištěno pomocí ocenění znaleckým posudkem.

V současném ekonomickém prostředí České republiky existuje celá řada akciových společností, v jejichž akcionářské struktuře figuruje jeden silný subjekt vlastnící více než 90 % akcií dané společnosti, zatímco zbylé akcie jsou rozdrobeny mezi vyšší počet minorit. Ať už tato situace vznikla v důsledku kupónové privatizace nebo k ní vedly jiné důvody, je zpravidla zdrojem významné neefektivnosti.

Proč je jednočlenná společnost efektivnější?

  • Nemusí svolávat valnou hromadu a její působnost pružně vykonává jediný akcionář.
  • Představenstvo společnosti již nemusí mít tři členy, stačí dva či jeden.
  • Nehrozí šikana ze strany minorit.

Znalecký ústav RSM CZ připravil již řadu znaleckých posudků pro výše uvedené účely a je připraven spolupracovat i na Vašem obchodním případu.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI