Czech Republic
Jazyky

Služby v oblasti antimonopolu (antitrust) a regulace

Produkty v oblasti antitrustových služeb jsou specificky zaměřené na podporu klientů v situacích, kdy jsou aktivity společnosti předmětem správního či soudního řízení v oblasti porušení práva hospodářské soutěže (typicky zneužití dominantního postavení či tzv. kartelových dohod), případně když se firma považuje za poškozenou chováním jiného subjektu v souvislosti s porušením práva hospodářské soutěže.

Pokud se nacházíte v některé z těchto situací, jsme připraveni zpracovat ekonomickou argumentaci věcně zaměřenou na specifikaci postavení příslušné společnosti na relevantním trhu (typicky odhad podílu na trhu) či vyčíslení škody, jež společnosti mohla vzniknout v důsledku nekalosoutěžního chování některého z konkurentů.

Obsah služeb antimonopolu a regulace

Službu typicky rozdělujeme do následujících dvou podoblastí:

  • Vymezení relevantního trhu a vyčíslení podílu soutěžitele na tomto trhu

    Významným parametrem posuzovaným vždy v oblasti práva hospodářské soutěže je podíl příslušného soutěžitele na věcně a geograficky vymezeném trhu. Závěr o šíři trhu a podílu soutěžitele na něm může být kritickým pro posouzení tzv. zneužití dominantního postavení. V případě, kdy jste účastníkem správního řízení vedeném např. před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, může být nezávislé vymezení relevantního trhu včetně odhadu podílu příslušného podniku na tomto trhu vhodným důkazem pro správní či navazující soudní řízení.

  • Odhad škody vzniklé v důsledku porušení práva hospodářské soutěže

    Jako podnik se můžete dostat do situace, kdy jste byl poškozen zneužitím dominantního postavení vaším konkurentem / obchodním partnerem, případně jste naopak napadán za způsobenou škodu. V takové situaci je vhodné pro účely případného soudního řízení či pro rozhodování o podání žaloby nechat si zpracovat znalecký posudek, jenž vyčíslí případnou škodu. Uvedené je vhodné zvážit zejména v situaci, kdy v dané věci existuje pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže popisující příslušné porušení práva hospodářské soutěže.

Proč zrovna RSM CZ

Znalecký ústav společnosti RSM CZ se kromě standardních litigací zabývá touto specifickou oblastí, jež je na českém trhu spíše v počátcích a větší důraz je kladen na právní stanoviska a rozbory. Využití ekonomické argumentace je proto přínosným podkladem pro správní řízení / soudní spory. I přes menší četnost soudních sporů v dané oblasti jsme již participovali na několika významných případech.
Zároveň jsme historicky spolupracovali se zahraničními specialisty, které jsme připraveni v případě rozsáhlejších případů zapojit jakožto nezávislé poradce / oponenty námi zjištěných závěrů.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI