Czech Republic
Jazyky

Opatření přijatá vládou ČR – COVID 19 – prokazování výše způsobené újmy

Již více než rok jsou společnosti a ekonomika ČR ovlivněny vyhlašovanými opatřeními Vlády ČR vydávanými s cílem omezit šíření nemoci COVID 19. Tato opatření měla a mají významný dopad na fungování společností orientovaných zejména na cestovní ruch, provoz restaurací a maloobchod.

V souvislosti s opatřeními, vyhlašovanými v průběhu roku 2020, řada společností požádala příslušné ministerstvo / Úřad vlády ČR o náhradu újmy. V případě, kdy neuspěly, otevřela se jim možnost domáhat se náhrady příslušné újmy v rámci soudního řízení. Zároveň mají dostatek času pro zpracování a podání příslušné žaloby.

Nadále, v návaznosti na běh příslušných lhůt, připadá v úvahu žádat příslušné ministerstvo o náhrady újem vzniklých na základě opatření vydaných v průběhu roku 2021.

Typická újma klientů, žádaná ke kompenzaci, se projevuje v oblasti ušlého zisku, tedy společnosti žádají o úhradu v souvislosti se znemožněním vytvářet standardně dosahovaný zisk z podnikatelské činnosti. Na tuto oblast nejsou orientovány žádné vládní kompenzační programy, které zpravidla slouží k úhradě části nákladů.

Dle našich zkušeností je strategie klientů rozdílná – pro účely podání žádosti na úrovni ministerstva není nezbytné disponovat znaleckým posudkem, konzultace či zpracování méně formálních výstupů ve spolupráci s odborníkem pak může přispět k více transparentní žádosti o náhradu způsobené újmy a dále pak zajišťuje logickou návaznost v případném soudním sporu včetně udržení srovnatelné argumentace pro předložený znalecký posudek, který je pro účely soudního řízení již potřebný.

Společnost RSM CZ  dlouhodobě poskytuje služby orientované na vyčíslování újmy, včetně následného vysvětlování znaleckých posudků v rámci soudního řízení. Pokud zvažujete podat žádost o náhradu újmy vzniklé v souvislosti s vládními opatřeními či již zpracováváte žalobu, rádi s vámi či s vámi pověřeným advokátem zkonzultujeme způsob vyčíslení příslušné újmy a její kritické parametry. Zároveň jsme pro vás připraveni zpracovat příslušné kalkulace / méně formální oceňovací výstupy v podobě dopisu znalce či přímo znalecký posudek zpracovaný v souladu s ustanovením § 127a Občanského soudního řádu, který může být předložen jako listinný důkaz v rámci soudního sporu.

Úvodní konzultace poskytujeme zpravidla zdarma, na neformálním základě.

Neváhejte nás kontaktovat, jsme vám k dispozici.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz

Jiří Skotnica

Head of Valution

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsm.cz

Reference

V těchto případech se jedná o vysoce důvěrné výstupy, obdobně jako v případě litigací. Naše společnost v dané oblasti poskytla klientům odbornou podporu jak v případě podnikání v oboru služeb, tak pro obor výrobních podniků. Poradenství bylo poskytnuto v oblasti předběžných kalkulací / dopisu znalce až po zpracování znaleckého posudku.“