Czech Republic
Jazyky

Oceňování pro účely IFRS a US GAAP

Kdy využijete?

Mnoho českých společností je začleněno do mezinárodní skupiny, jež zpracovává účetní výkaznictví zpracovávané v souladu s pravidly Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) či v souladu s pravidly US GAAP. Toto účetní výkaznictví klade v řadě případů velký důraz na používání reálné hodnoty (fair value) a testování návratnosti aktiv držených společností.

Typické účetní operace, pro něž je výhodné využít služby externího poradce jsou následující:

  • Koupě podniku spojená s potřebou položkového ocenění aktiv a závazků – tzv. alokace pořizovacího nákladu podnikové kombinace (PPA). Úprava – viz standard IFRS 3 – Podnikové kombinace
  • Ocenění investic do nemovitostí držených za účelem zhodnocení / nájmu. Úprava – viz standard IAS 40 – Investice do nemovitostí.
  • Testy aktiv na znehodnocení – tzv. impairment testy. Úprava – viz standard IAS 36 – Testy na snížení hodnoty.

Obsah služby

Oceňovací služby je možné rozdělit na služby zajišťující podporu realizované transakce a na služby, jež jsou součástí standardních závěrkových operací.

IFRS logo

První případ je zejména případ tzv. PPA – tj. položkového ocenění aktiv a závazků získaného podniku v okamžiku jeho akvizice. V tomto případě provádíme ocenění všech aktiv a závazků vlastněných akvírovaným podnikem, přičemž nejde jen o ocenění již evidovaných aktiv, ale je nalézána široká škála nových více exotických aktiv. Mezi ně patří např. výhodné smlouvy, vztahy se zákazníky, ale též know-how, ochranné známky a patenty. Na straně závazků pak jde o rizika vyplývající ze soudních sporů, z poskytnutých garancí atd.

V druhém případě poskytujeme podporu pro závěrkové práce – v případě nemovitostí jde o ocenění držených investic na reálnou tržní hodnotu, a to s přímým dopadem na vykazovaný hospodářský výsledek (tj. jeho zvýšení či snížení). U testů na snížení hodnoty se jedná o zpracování finančního modelu, který umožňuje zjistit, zda aktiva držená podnikem budou generovat dostatek příjmů ospravedlňujících jejich účetní hodnotu či zda by mělo dojít ke korekci – tj. ponížení účetní hodnoty vykazovaných aktiv s přímým negativním dopadem na hospodářský výsledek (jde v podstatě o systém obdoby opravných položek k dlouhodobým aktivům).

Služby na mezinárodní bázi

Ve spolupráci se zahraničními partnery ze sítě RSM INTERNATIONAL jsme připraveni Vám též poskytnout oceňovací služby pro účely účetního výkaznictví zpracovávaného dle US GAAP. Spoluprací s námi tak získáte výhodu kooperace s regionální společností dobře seznámenou s Vaším podnikatelským prostředím, zároveň máte jistotu zajištění souladu našich výstupů se standardy kladenými účetní regulací amerických společností.

Proč zrovna RSM CZ

Znalecký ústav společnosti RSM CZ má značné zkušenosti s oceňováním aktiv podniků, a to jak pro účely lokálního českého účetnictví, tak pro účetnictví zpracovávané podle mezinárodních standardů IFRS a US GAAP. Zpracovávali jsme položkové ocenění webových a IT startupů, významných telekomunikačních operátorů i subjektů působících v oboru potravinářství. Ocenění byla zpracovávána pro významné regionální či nadnárodní subjekty, přičemž řada našich klientů patřila ke špičce ve svém oboru.

Díky členství ve skupině RSM INTERNATIONAL jsme schopni zajistit též zejména v oblasti PPA lokální ocenění aktiv v jiných regionech.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI