Czech Republic
Jazyky

Oceňování nemovitostí

Nemovitosti jsou běžnou součástí každodenního života většiny z nás. V osobní rovině řešíme výši nájemného, poplatky za služby spojené s bydlením, splátky hypotéky nebo její refinancování. V té pracovní se pak nemovitostní profesionálové potkávají s akvizičním financováním, právním, daňovým nebo technickým DD, nájemními vztahy, věcnými břemeny, převody a vklady nemovitostí nebo obchodních podílů na nemovitostních společnostech, a tak dále. Tím vším se v průběhu užívání nemovitosti prolíná potřeba jejího průběžného oceňování.

Kdy oceňovat nemovitost?

Před pořízením nebo prodejem nemovitosti je pro obě transakční strany důležitá informace o reálné (tržní) hodnotě nemovitosti, která je dále využívána i pro daňové účely. V případě částečného financování z vlastních zdrojů potřebuje následně kupující ocenění nemovitostí pro financující subjekt. Obě strany nemovitostní transakce se mohou potkat s potřebou restrukturalizace nemovitostní společnosti formou fúze, odštěpení, vkladu nebo převodu, a v těchto případech je vždy nutné vyhotovit znalecký posudek s oceněním nemovitostí nebo nemovitostních společností.

Ať už se s potřebou ocenění potkáte v jakékoli podobě, znalecký ústav RSM CZ je pro Vás tou správnou volbou.

Tržní ocenění nemovitostí

Znalecké posudky s oceněním nemovitostí, dopisy znalce a další odborná vyjádření a studie pro Vás zpracujeme zejména v souvislosti s:

 • Různými komerčními účely – akvizicemi nebo divesticemi,
 • Požadavky zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – nepeněžité vklady nemovitostí,
 • Požadavky zákona o přeměnách obchodních společností a družstev – fúze nebo rozdělení, odštěpení části jmění,
 • Požadavky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví („IFRS“),
 • „alokací pořizovací ceny“ (PPA),
 • Oceňováním pro účely „běžného“ výkaznictví vedeného v souladu s IFRS, pravidelné přeceňování dlouhodobých složek aktiv reálnou hodnotou,
 • Transfer pricing – ceny uplatňované u transakcí mezi dvěma ekonomicky či personálně propojenými subjekty (v rámci koncernu) musí být pro daňové účely stanoveny v obvyklé výši, typickým případem mohou být prodeje či pronájmy nemovitostí,
 • Požadavky zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
 • Nutností přecenění majetku před jeho pořízením do portfolia fondu,
 • Pravidelným přeceněním majetku fondu,
 • Souvisejícím oceněním před pořízením / prodejem majetku pro indikaci kupní / prodejní ceny, pro daňové účely, apod.
 • Koupí nemovitostí, darováním, dědictvím,
 • Soudními spory, arbitrážemi
 • Úvěrovým řízením u bankovních ústavů,
 • Požadavky zákona o účetnictví,
 • Dražebním a exekučním řízením.

Nemovitost

Administrativní ocenění

Znalecký posudek s administrativním oceněním využijete zejména:

 • pro daňové účely – daň z nabytí nemovitých věcí – administrativní ocenění velkých nemovitostních portfolií a celků a nemovitostí většího rozsahu podle zákona o oceňování majetku,
 • V dalších případech, v nichž příslušný zákonný předpis odkazuje na zákon o oceňování majetku.

Revizní znalecké posudky

Vyjma standardních znaleckých výstupů nabízíme vypracování nezávislých, argumentačně dobře podpořených revizních znaleckých posudků v záležitostech týkajících se obvyklého postupu ocenění, použitých a možných oceňovacích metod či vstupních parametrů odhadu hodnoty nemovitého majetku.

Studie proveditelnosti projektů investiční výstavby

Samostatnou kapitolou jsou studie proveditelnosti projektů investiční výstavby, které poskytují klientovi v předinvestiční fázi základní informace o míře realizovatelnosti konkrétního projektu. Realizovatelnost zde přitom chápeme nejen ve smyslu technickém, ale především z hlediska ekonomického a finančního, z hlediska dopadů na životní prostředí a dopadů sociálně-ekonomických.

Kontaktní osoby

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsm.cz

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI