Czech Republic
Jazyky

Koncernové vztahy, převody mezi spřízněnými osobami, fairness opinion, nepeněžité vklady

Transakce mezi spřízněnými osobami vždy patřily mezi rizikové transakce z pohledu podmínek, za jakých se realizují. Rizika vyplývají z důvodu existence zájmových skupin (minoritní akcionáři společnosti, věřitelé), ale zejména již ze samotného titulu funkce statutárního orgánu, který je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Převod majetku, který se v danou chvíli může zdát bezrizikovým, může mít v budoucnu neblahé důsledky, pokud by se nerealizoval za obvyklých podmínek, resp. s péčí řádného hospodáře.

Transakce mezi spřízněnými osobami si vždy žádají, aby byly realizovány za podmínek obvyklých v obchodním styku, resp. proběhly za obvyklou cenu. Znalecký ústav RSM CZ pro Vás rád připraví podklad, kterým toto riziko ošetříte.

Co pro Vás připravíme?

Znalecký ústav RSM CZ pro Vás připraví ocenění či posouzení ceny transakce mezi spřízněnými osobami. Rádi pro Vás rovněž vyhotovíme znalecký posudek požadovaný zákonem o obchodních korporacích či dalšími zákony. Konkrétně pro Vás rádi připravíme zejména:

 • Znalecký posudek o ocenění nepeněžitého vkladu dle § 143 a násl. či § 251 a násl. zákona o obchodních korporacích
 • Stanovisko nezávislého odborníka o stanovení reálné hodnoty nepeněžitého vkladu při zvyšování kapitálu dle § 469 zákona o obchodních korporacích
 • Znalecký posudek o stanovení hodnoty nabývaného majetku od zakladatele či akcionáře v režimu § 255 zákona o obchodních korporacích
 • Znalecké posudky o stanovení hodnoty/ceny jakýchkoliv forem majetku (např. podnik, část podniku, majetkové účasti v jiných společnostech, nemovitosti, movité věci, ochranné známky, apod.) převáděných mezi spřízněnými osobami pro účely eliminace rizika statutárních orgánů
 • Fairness opinion, tj. nezávislá analýza, pro statutární orgány společnosti
 • Posuzování/stanovování spravedlivých podmínek/podmínek obvyklých v obchodním styku pro transakce mezi spřízněnými i nespřízněnými osobami

Mezi nejčastější předměty smluv ve výše uvedených transakcích patří a tedy předmětem ocenění jsou:

 • Podniky/závody, části podniků/závodů
 • Nemovitosti
 • Movité věci
 • Majetkové účasti, akcie, podíly ve společnostech
 • Právo užívání nehmotných statků, nejčastěji ochranné známky (licenční smlouvy)
 • Nájemní smlouvy
 • Ručení či zajištění a jejich poskytování za spravedlivých podmínek/podmínek obvyklých v obchodním styku
 • Smlouvy o půjčce, smlouvy o úvěru a stanovení obvyklé/tržní úrokové sazby.

Proč zrovna RSM CZ

Znalecký ústav společnosti RSM CZ má historicky s vyhotovováním nezávislých analýz či znaleckých posudků pro vztahy mezi spřízněnými osobami či statutární orgány bohaté zkušenosti, vyhotovili jsme stovky ocenění zabývajících se oceněním nejrůznějších majetků. Klademe důraz na to, aby náš výstup ošetřil riziko společnosti či jejích statutárních orgánů.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI