Czech Republic
Jazyky

Správa datových schránek

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek.

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od  orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny  elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci).

Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky je považován za doručený v okamžiku přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

V této souvislosti Vám také nabízíme komplexní správu datových schránek

Kontaktní osoby

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 226 219 000

anna.pacesova@rsm.cz

Reference