Czech Republic
Jazyky

Případové studie

Unilever – Oceňování za účelem stanovení kupní ceny a rozdělení odštěpením sloučením

11.06.2014
Již mnoho let představuje společnost Unilever ČR kromě jiných aktivit i jednoho z lídrů na českém trhu čisticích prostředků pro domácnost. V roce 2013 se objevila příležitost k rozšíření portfolia, když se skupina Bochemie rozhodla odprodat část svých aktivit na tomto trhu, představovaných prostředky pod ochrannými známkami SAVO, BIOLIT a DIFFUSIL. Produkty pod těmito ochrannými známkami reprezentovaly konkurenční či doplňkové produkty k portfoliu výrobků prodávaných společností Unilever ČR. Ta proto společnost HomeBrands v polovině roku 2013 koupila a začlenila jí do organizační struktury jako svou dceřinou společnost.

Czech Property Investments – Oceňování nemovitostí pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS

11.12.2013
Cílem vyhotovení ekonomických studií zabývajících se oceněním nemovitostí ve skupině CPI, jejichž vykazování je regulováno standardem IAS 40 – investice do nemovitostí, pro účely účetního výkaznictví sestavovaného v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS, bylo zjištění reálné hodnoty nemovitého majetku.

BSC PRAHA – Manažerský odkup společnosti

09.04.2013
Motivem pro uskutečnění MBO byla vize dalšího rozvoje a růstu BSC. Pro uskutečnění této vize je zapotřebí jednoduchá vlastnická struktura, která umožní potřebnou pružnost rozhodování, strategické řízení a motivaci klíčových pracovníků.

Případové studie Daňové poradenství

09.04.2013
Czech Property Investments – Daňové a finanční due diligence Kateřina Provodová, Head of RSM CZ Tax Services Tel.: +420 226 219 000 E-mail: katerina.provodova@rsm.cz

HOYA, uzavřený investiční fond – Akvizice pozemku pro výstavbu logistického centra

12.10.2012
Společnosti HOYA, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen „HOYA“) se podařilo úspěšně realizovat akvizici pozemku a uzavřít smlouvy na vybudování největšího centrálního překladiště balíků v České republice, nájemcem je společnost PPL CZ s.r.o. (dále jen „PPL“), člen skupiny DHL. Celková výše investice dosáhla částky 300 mil. Kč.

SUNGWOO HITECH – Oceňovaní majetku (stroje, technologie) pro převody mezi spřízněnými osobami

17.09.2012
V souvislosti s dynamickou výrobou nových modelů automobilů dochází u společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. a jí spřízněných společností k častým převodům movitého majetku (stroje, technologie). Pro společnost SUNGWOO HITECH (případně jí spřízněné společnosti) jsme připravili desítky znaleckých posudků na převody majetku pro potřeby naplnění požadavků obchodního zákoníku či daňových předpisů.

ČEZ Teplárenská – Rozdělení odštěpením sloučením

17.09.2012
V rámci pokračující koncentrace činností skupiny ČEZ a v souvislosti s konsolidací části teplárenské infrastruktury ve společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. bylo rozhodnuto o odštěpení části podniku společnosti Teplárna Trmice, a.s. a sloučení této odštěpené části se společností ČEZ Teplárenská. Odštěpovaná část podniku byla představována distribuční soustavou tepla v lokalitě měst Ústí nad Labem a Trmice. Vzhledem k rozsahu tohoto převodu bylo ocenění předmětem jednání představenstva mateřské společnosti ČEZ, a.s. Vlastní ocenění probíhalo dvěma metodami – výnosovou, která kvantifikovala celkový výnosový potenciál oceňované části podniku a majetkovou, která měla narovnat historické účetní hodnoty jednotlivých položek majetku na jejich aktuální reálnou hodnotu. U infrastrukturních rozvodů bývá zajímavou oblastí i oblast oceňování věcných břemen, jejichž vznik se často datuje před rok 1990.

AVG – Oceňování pro účely účetního výkaznictví dle IFRS

17.09.2012
Skupina AVG Technologies se řadí mezi čtyři největší světové výrobce bezpečnostního softwaru. Růst skupiny byl aktuálně završen vstupem na prestižní akciový trh NYSE počátkem roku 2012, kdy tržní kapitalizace přesáhla půl miliardu dolarů. Společnost RSM CZ spolupracuje se skupinou AVG Technologies od roku 2006, a to zejména na projektech zabývajících se položkovým oceněním aktiv a závazků akvírovaných společností pro účely účetního výkaznictví zpracovávaných dle Mezinárodních účetních standardů účetního výkaznictví. Typickým zástupcem pro toto ocenění jsou především rychle rostoucí softwarové společnosti s průlomovými produkty či společnosti s inovativním obchodním modelem znamenajícím přínos pro skupinu AVG.

Raiffeisen – Leasing Real Estate – Oceňování fotovoltaických elektráren

17.09.2012
Pro společnost Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o. jsme v rámci procesu auditu a pro manažerské potřeby připravili modely ocenění více jak dvaceti fotovoltaických elektáren včetně jedné větrné elektrárny. Cílem bylo stanovení tržních hodnot těchto energetických zařízení. Využili jsme a úročili naše zkušenosti s oceňováním tohoto typu aktiv, kdy za poslední dva roky jsme ocenili několik desítek energetických zařízení.

Czech Property Investments – Daňové a finanční due diligence

17.09.2012
Skupina CPI byla v období 2010 a 2011 největším investorem v oblasti nemovitostí v České republice. Vzhledem k tomu, že nemovitosti nakupovala z větší části prostřednictvím tzv. share dealu, tj. nakupovala celé společnosti, které předmětné nemovitosti vlastnily, bylo potřeba provést due diligence, tj. prověřit daňový, finanční a právní stav jednotlivých společností, tak aby jejich nákup nepředstavoval pro kupujícího riziko, nebo aby toto riziko bylo ošetřeno ve smlouvě. Daňové oddělení RSM CZ provádělo daňové a zastřešovalo finanční due diligence, pomáhalo vyjednávat daňové a finanční záruky ve smlouvě o převodu podílů a kontrolovalo kalkulaci kupní ceny a pomáhalo při vyjednávání o ceně.