Czech Republic
Jazyky

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS KE KRIZI COVID-19

Kde vám můžeme pomoci? | Vydané zprávy k dané problematice | Kontakt | RSM Global Coronavirus Resource centre

Vážené klientky, vážení klienti,

Rádi bychom Vám, Vašim blízkým i Vašim firmám vyjádřili naši podporu v aktuální nejednoduché situaci.

Pandemie koronaviru způsobuje nejistotu po celém světě, a i mnoho českých podniků a podnikatelů čelí nebývalým výzvám. Protože vláda i jednotlivá ministerstva pravidelně oznamují mnoho opatření týkajících se podnikání, budeme Vám i nadále poskytovat užitečné informace o klíčových oblastech, jako jsou daňové úlevy, zaměstnanecká opatření, financování a kontinuita podnikání.

Připravili jsme pro vás tento informační servis, kde naleznete nejen naše dosud vydané zprávy k dané problematice, ale také přehled toho, kde vám můžeme pomoci. Neváhejte se proto na nás obrátit.

#staysafe

V jaké jste právě situaci?

Program COVID plus

Tento program zaštiťuje MFČR ve spolupráci s MPO a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP). Po schválení programu Evropskou komisí a definování jeho podmínek zákonem a nařízením vlády, došlo k jeho spuštění 5. května 2020. Program Covid Plus je určen pro velké zaměstnavatele, kterým má pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Na pomoc prostřednictvím záruk byly nařízením vlády již vyčleněny první čtyři miliardy korun. Celková pojistná kapacita programu je 330 miliard Kč. Program vznikl na základě dohody s bankami, ty budou také vyhodnocovat jednotlivé žadatele.

Program COVID plus byl prodloužen do 30. června 2021.

Pro koho je program určen:
 • Žádost mohou podat společnosti jejichž podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží za rok 2019 musí činit minimálně 20 %, do čehož se počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra
 • Pro společnosti s minimálním počtem 250 zaměstnanců (platí i pro ekonomicky spjaté skupiny)
 • Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
 • Není také určen firmám, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu
Parametry programu COVID Plus:
 • Záruku lze poskytnout i za úvěry na provoz, pracovní kapitál, refinancování nebo restrukturalizaci stávajícího úvěru a investice
 • Trvání záruky: 3 roky pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně 5 let na investiční úvěry
 • Maximální hranice úvěru je 25 % celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019 (5 mil. Kč – 2 mld. Kč)
 • EGAP bude krýt jistinu do výše 80 %.

  COVID III

V návaznosti na program COVID II spustila ČMZRB navazující program COVID III. Ke schválení programu došlo 18.5.2020 a vyčleněno pro něj bylo 150 mld. Kč.

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Úvěry poskytují spolupracující komerční banky. Podnikatel tedy žádá formou žádosti o úvěr banku, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Na základě novely zákona je tento program prodloužen do 30. června 2021.

Pro koho je program určen:
 • Pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců na území ČR včetně Prahy
 • Žadatel nepředpokládá získání jiné veřejné podpory, podpory de minimia na stejný zaručovaný úvěr a zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie
 • Žadatel nežádá o podporu v programu COVID Plus.
Parametry programu COVID III:
 • Nabízené záruky jsou následující:
  •  Až do výše 90% jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
  •  Až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • Doba trvání záruky je max. 3 roky
 • Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.
Na co lze zaručený úvěr použít?
 • Úhradu provozních výdajů (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.)
 • Pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • Pořízení a financování zásob či materiálu.
Pro poskytnutí záruk od ČMZRB a EGAP je nejprve nutné se obrátit na banku, která potvrdila svou účast v programu s žádostí o poskytnutí úvěru!
 •  Seznam zapojených bank je k dispozici na webových stránkách ČMZRB a EGAP, předpokládá se však zapojení všech komerčních bank, které financují podnikatele.
Na co si dát pozor?
 • Při financování mzdových nákladů úvěrem zaručeným od ČMZRB automaticky diskvalifikuje žadatele pro účast v programu Antivirus
 • Žadatelé u ČMZRB dále nesmí čerpat veřejnou podporu v rámci programu COVID Plus
 • Stejně tak ani žadatelé o záruku od společnosti EGAP nesmí využít jiný nástroj veřejné podpory financování, který má spojitost s pandemií COVID- 19 (poskytovaný formou záruk za úvěry, nebo subvencí úroků).

COVID – Nájemné

Žádosti o dotace bylo možné podávat od 26. června 2020 do 30. září 2020.

Pro koho je program určen: Oprávněným žadatelem je nájemce, který:
 • Je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem
 • Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům
 • V důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020
 • Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny.
Parametry programu COVID – Nájemné:
 • Státní podpora činí 50 % nájemného za duben až červen 2020
 • Pronajímatel musí nájemci poskytnout slevu z nájemného ve výši 30 %, přičemž nájemce hradí zbývajících 20 % nájemného
 • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro žadatele
 • Celková alokace činí 5 mld. Kč, která bude v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů
 • Žádosti je možné podávat od 26. června on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu www.mpo.cz
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity.

COVID – Nájemné II

Ministerstvo obchodu a průmyslu zveřejnilo 16. října druhou výzvu v programu Covid - Nájemné, týká se období červenec až září 2020. Na rozdíl od první výzvy nebyla tato finanční podpora podmíněna získáním slevy od pronajímatele.

Žádosti bylo možné podávat od 21. října 2020 do 4. února 2021.

COVID – Nájemné III

Třetí výzva v programu COVID – Nájemné byla zveřejněna 15. ledna, zahrnuje období od října do prosince 2020.

Příjem žádostí probíhá od 5. února do 8. dubna 2021.

 • Sleva na nájemném opět není podmínkou obdržení podpory. V této výzvě je nově rozšířen okruh žadatelů na základě usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020.
 • Na základě Dodatku č. 1 k Výzvě 3 je změněn způsob prokazování poklesu tržeb pro žadatele, jejichž provozovny nebyly přímo zavřeny. Pokles tržeb provozovny alespoň o 66 % bude nutné potvrdit v čestném prohlášení v systému žádosti a zároveň bude muset žadatel uvést přesnou výši tržeb ve srovnávacím období.
 • Součástí čestného prohlášení třetí výzvy je také prohlášení žadatele, že neporušil žádná omezení daná příslušnými usneseními vlády ČR.

COVID – Ubytování

Dotační program COVID - Ubytování vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je určen pro provozovatele hromadných ubytovacích zařízení v ČR zasažené v důsledku vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Cílem podpory je zachování provozu a pracovních míst a udržení nabídky ubytovacích služeb. Příjem žádostí v první výzvě programu probíhal od 7. září do 3. listopadu 2020. V současné době je vyhlášena druhá výzva COVID – Ubytování II.

COVID – Ubytování II

Druhá výzva v programu COVID – Ubytování byla rozšířena o podporu malých ubytovacích zařízení.

Příjem žádostí probíhá od 1. února 2021. Žádosti je možné podávat do 31. března 2021.

Pro koho je program určen:
 • Program je určen individuálním ubytovacím zařízením, mezi něž patří ubytování v soukromí, malé penziony, apartmány, rekreační objekty a pokoje.
 • Nevztahuje se na ubytování nabízené v bytových domech, například prostřednictvím Airbnb.
Parametry druhé výzvy programu:
 • Výše dotace se odvíjí od kategorie ubytovacího zařízení, maximální výše dotace je 330 Kč na pokoj a den
 • V případě neschopnosti dokázat poskytování služeb ve zdaňovacím období 2019 se výše dotace snižuje na 100 Kč na pokoj a den
 • Podmínkou poskytnutí dotace je zahájení poskytování ubytovacích služeb nejpozději 1. října 2020
 • O dotace lze žádat za rozhodné období od 22. října 2020 do 22. ledna 2021, v součtu se jedná o 78 dnů, během kterých platilo omezení poskytování služeb (nezapočítává se období od 3. do 17. prosince 2020, kdy omezení neplatila)

COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Tento dotační program připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako podporu pro provozovny, jimž byl na základě opatření vyhlášených 5. října 2020 omezen nebo pozastaven prodej zboží nebo poskytování služeb a tím se snížily jejich tržby.

Žádosti o dotace z programu COVID – Gastro jsou přijímány od 18. ledna 2021 do 1. března 2021 do 16:00.

Pro koho je program určen:
 • Žadatelem o podporu v tomto programu mohou být právnické či fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., kterým v 4. čtvrtletí 2020 poklesly tržby oproti 4. čtvrtletí roku 2019 alespoň o 30 % v důsledku vládních opatření.
 • Podmínkou poskytnutí podpory je pokračování v provozování činnosti nejméně 3 měsíce od poskytnutí podpory.
 • Podpora v rámci COVID - Gastro se započítává do limitu 1,8 mil. EUR dle bodu 3.1 Dočasného rámce.
Parametry programu COVID – Gastro:
 • Podporu je možné žádat za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021
 • Výše podpory činí 400 na zaměstnance a den, po který byla činnost na základě opatření omezena nebo zakázána
 • Započítávají se zaměstnanci, spolupracující osoby OSVČ a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele, kteří byli přihlášeni k 31. říjnu 2020 k platně pojistného na ČSSZ
 • Podpora je určena na kompenzaci nákladů na provoz jako jsou náklady na materiál, poplatky, osobní náklady, daně, odpisy, režijní poplatky atp. a na udržení podnikatelské činnosti. Uznatelné jsou náklady od února 2020 do 10. ledna 2021.
 • Žádost je nutné podat přes portál AIS MPO, žadatelé musí mít pro přístup do portálu zřízenou eIdentitu

Limit pro poskytnutí podpory z dotačních programů

Dočasný rámec 3.1 Evropské komise omezuje příjem poskytnuté podpory z vybraných programů na 1,8 mil. EUR. Do tohoto limitu se započítávají programy COVID Ubytování, COVID Nájemné, COVID Kultura, COVID Lázně, COVID Gastro a Antivirus A Plus. Do limitu se nezapočítávají režimy A a B programu Antivirus, ani zvýhodněné půjčky z programu COVID III.

Pokud potřebujete pomoci s vyplňováním žádosti včetně jejich příloh nebo máte nějaké další otázky ohledně projektů spojených s financováním, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme.

V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na Spolecnetozvladneme@rsm.cz.

Máme mnohaleté zkušenosti s projekty financování a jsme nyní připraveni vám nabídnout naši okamžitou podporu.
Zaměstnavatelé mohou požádat úřad práce o příspěvek na náhradu mzdy, kterou zaměstnancům vyplatili od 12. 3. 2020 do 28. 2. 2021, a to ve třech režimech. Žádá se za každý měsíc samostatně a vždy je nutné žádost podat do skončení následujícího měsíce tj.
 • Za měsíc březen je nutné požádat do konce měsíce dubna
 • Za měsíc duben je nutné požádat do konce měsíce května
Z hlediska žádostí o dotace je nutné správně vyhodnotit, zda společnosti vůbec vzniká nárok na dotace. Stanovení je dle režimů A, A Plus a B viz níže. Dále je také nutné, aby společnost zpracovávala mzdy dle „pravidel“ Zákoníku práce. Po vyplacení dotací bude docházet ke kontrolám z Úřadu práce ČR, zda byly náhrady mzdy správně proplaceny, zda zaměstnavatel splňoval parametry pro jejich přiznání. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jak trestný čin. Zaměstnavatelé by měli mít v pořádku i následující body, na které je možné, že se kontrola z ÚP zaměří:
 • Správná evidence pracovní doby
 • Zdravotní prohlídky zaměstnanců
 • Počítání mzdových nároků zaměstnanců dle pravidel ZP
 • Bezdlužnost
 • Švarcsystém a další
1. Režimy dotací Režim A
 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 • V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.
Výše příspěvku v režimu A
 • Výše příspěvku činí 100 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek úřadu práce pak činí 80 % součtu těchto částek.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50 000,- Kč.
Režim A Plus
 • Překážky na straně zaměstnavatele z důvodu omezení či uzavření provozu
Výše příspěvku v režimu A Plus
 • Výše příspěvku činí 100 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50 000,- Kč.
 • Režim A Plus spadá do limitu Dočasného rámce 3.1
Režim B
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
 •  Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
Výše příspěvku v režimu B
 • Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek úřadu práce pak činí 60 % součtu těchto částek.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.
2. Podání žádosti
 • Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku na webové stránce MPSV Antivirus ZDE
 • Žádost zaměstnavatel pošle na pracoviště úřadu práce, kam spadá dle sídla společnosti
 • Povinnou součástí žádosti je:
  • Doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky a doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě)
  • Zaměstnavatel doloží plnou moc k zastupování pouze v případě, je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněna jednat jménem žadatele nebo nebyla-li již v minulosti předložena úřadu práce
 • Pokud bude vše v pořádku, může dojít k uzavření dohody
 • Žádosti budou podávány prostřednictvím
  • Webové aplikace
  • Datových schránek
  • Popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
3. Uzavření dohody
 • Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána úřadu práce. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele.
 • Pokud úřad práce zjistí po doručení nějakou chybu, zašle o tom informaci.
 • Dohoda je považována za uzavřenou, pokud bude podepsána úřadem práce a zaslána zpět žadateli datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
4. Vyúčtování náhrad mezd
 • Po uzávěrce mezd předloží zaměstnavatel úřadu práce (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel, nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 • Vyúčtování je povinen doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období např. za měsíc březen je nutné požádat do konce dubna!
 • Ve vyúčtování nákladů se uvádí pouze náklad hrubé mzdy na částku vyplacenou na náhradách. Pokud tedy např. zaměstnanec část měsíce pracoval a pak byl teprve na překážkách, tak se ve vyúčtování uvede pouze část vyplacenou za překážky, tj. neodpracovanou dobu
 • Příslušné formuláře jak pro režim A tak pro režim B najdete na webových stránkách MPSV ZDE.
5. Poskytnutí příspěvku
 • Příspěvek bude poskytnut pouze pro zaměstnance, u kterých bude kontrolou prověřeno, že jsou pracovním poměru žadatele
 • Příspěvek úřad práce vyplatí na účet zaměstnavatele
Neváhejte obrátit, pokud budete potřebovat pomoci v jakékoliv z těchto oblastí. Váš kontakt: Jiřina Kovaříková, Head of Payroll jirina.kovarikova@rsm.cz +420 731 193 980
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Váš kontakt:
Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
jirina.kovarikova@rsm.cz
+420 731 193 980
 • Zaměstnavatel dodržuje pravidla zákoníku práce
 • Zaměstnanec, na kterého žádá dotace nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
 • Zaměstnavatel je v podnikové sféře
 • Zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění - netýká se tedy dohod o provedení práce do 10 tis. Kč
 • Zaměstnavatel musí prokázat vyplacení mzdy o zaplacení odvodů a daně z příjmu

Váš kontakt:
Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
jirina.kovarikova@rsm.cz
+420 731 193 980
 • Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR
 • Žádosti je možné podávat od 6.4.2020
 • Doba, za kterou budou vypláceny dotace je od 12.3. do 31.12.2020
 • Výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci
 • U každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Váš kontakt:
Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
jirina.kovarikova@rsm.cz
+420 731 193 980
Režimy dotací A a B

Režim A
 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 • V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.
Výše příspěvku v režimu A
 • Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek úřadu práce pak činí 80 % součtu těchto částek.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.
Režim B
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
 •  Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
Výše příspěvku v režimu B
 • Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek úřadu práce pak činí 60 % součtu těchto částek.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

Váš kontakt:
Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
jirina.kovarikova@rsm.cz
+420 731 193 980
Realizace podpory bude možná po skončení vykazovaného období. Např. za měsíc březen po zpracování mezd za měsíc březen a zaplacení mezd včetně odvodů.

Váš kontakt:
Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
jirina.kovarikova@rsm.cz
+420 731 193 980
 • Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku na webové stránce MPSV Antivirus ZDE
 • Žádost zaměstnavatel pošle na pracoviště úřadu práce, kam spadá dle sídla společnosti
 • Povinnou součástí žádosti je:
  • Doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky a doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě)
  • Zaměstnavatel doloží plnou moc k zastupování pouze v případě, je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněna jednat jménem žadatele nebo nebyla-li již v minulosti předložena úřadu práce
 • Pokud bude vše v pořádku, může dojít k uzavření dohody
 • Žádosti budou podávány prostřednictvím
  • Webové aplikace
  • Datových schránek
  • Popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.


  Váš kontakt:
  Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
  jirina.kovarikova@rsm.cz
  +420 731 193 980
 • Další možností je, že zaměstnanci náplň jeho práce umožňuje vykonávat ji z domova. Toto jsou pravidla pro práci z domova tzv. home office:

  • Zaměstnavatel by měl se zaměstnancem uzavřít dodatek k pracovní smlouvě s možným místem výkonu práce z domova
  • Zaměstnanec má nárok na svoji mzdu nebo plat v plné výši
  • Zaměstnavatel má dle ZP ust. §151 poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu prokazatelně vzniknou v souvislosti s výkonem práce. Jedná se např. o zvýšenou spotřebu energie v případě využívání notebooku, tiskárny a tepla

  Váš kontakt:
  Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
  jirina.kovarikova@rsm.cz
  +420 731 193 980
  V návaznosti na uzavření škol, z důvodů boje proti epidemii, schválila Vláda ČR dne 8. 10. 2020 Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného.

  Nárok na toto ošetřovné mají zaměstnanci a osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří nemohou vykovávat zaměstnání z důvodu ošetřování/péče o dítě. Podmínkou nároku na ošetřovné „dohodářů“ je odvod sociálního pojištění.

  Další podmínkou pro vznik nároku na ošetřovné je ošetřování/péče o:
  • Dítě mladší 10 let,
  • Nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky, závislé na péči jiné osoby (již od stupně i.),
  • Osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • Děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
  Pobírání ošetřovného bude možné po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény). Výše ošetřovného je 60 % denního vyměřovacího základu, které bude současně v minimální výši 400,- Kč za den.

  Tentokrát není potřeba dokládat potvrzení školy o uzavření, ale postačí čestné prohlášení pojištěnce, že musí pečovat o dítě z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Pro čerpání ošetřovného připravuje pro zjednodušení Česká správa sociálního zabezpečení nový formulář, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

  Shrnutí pro rodiče: zaměstnanec musí zaměstnavateli oznámit skutečnost, že nemůže vykovávat práci z důvodu péče o dítě, protože byla uzavřena škola. Po ukončení každého měsíce musí zaměstnavateli předložit Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Součástí této žádosti bude i prohlášení o uzavření školy. Dále zde zaměstnanec vyplní, kdy o dítě pečoval a předá žádost zaměstnavateli.

  Tento návrh zákona musí být ještě schválen Poslaneckou sněmovnou, Senátem a prezidentem.

  Změny budou platné po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

  Pokud při schvalování dojde k úpravám, budeme vás informovat.

  Váš kontakt:
  Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
  jirina.kovarikova@rsm.cz
  +420 731 193 980
  Jedná se o případy, „kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách“ (§ 209 odst. 1 zákoníku práce).

  • Zaměstnavatel, který nemá odbory musí ve svém interním předpisu stanovit výši náhrady mzdy v případě částečné nezaměstnanosti. Tato výše se pohybuje v rozmezí 60 – 100 % průměrného výdělku.
  • Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je zaměstnavatel oprávněn vnitřním předpisem snížit náhradu mzdy až na 60 % průměrného výdělku.
  • Pokud u zaměstnavatele odborová organizace působí, není možné snížit náhradu mzdy vnitřním předpisem, nýbrž pouze dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací; rovněž v tomto případě platí minimální hranice náhrad mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
  • Náhrada příjmu v rozmezí 60 – 100 % náleží za tu část pracovní doby, kdy zaměstnanec žádnou pracovní činnosti nevykonává např. standardně pracuje 40 hod týdně. Zaměstnavatel přidělil práci na 30 hod týdně. Za níž náleží standardní výše mzdy. Zbývající část úvazku tj. 10 hod. týdně jsou zaplaceny ve výši náhrady mzdy v rozmezí, které stanovil zaměstnavatel v interním předpisu.
  • U zaměstnanců, kteří pracují ve směnném režimu je nutné myslet na to, že zde nezaniká povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o plánu směn minimálně 14 dní předem, pokud se nedohodnou jinak.

  Váš kontakt:
  Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
  jirina.kovarikova@rsm.cz
  +420 731 193 980
  Komplexní informace k dotacím získáte ve mzdovém manuálu pro zaměstnavatele na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ZDE

  Váš kontakt:
  Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
  jirina.kovarikova@rsm.cz
  +420 731 193 980
  Rádi bychom vás informovali o další rychlé změně, kterou Vláda ČR schválila jako pomoc malým firmám. Stát odpustí firmám do 50 zaměstnanců odvody na sociální pojištění, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

  Podmínky pro odpuštění odvodů

  Podmínkou pro to, aby stát odvody odpustil je, že zaměstnavatel nepropustil víc než desetinu zaměstnanců a také nesměl snížit mzdy ve srovnání s měsícem březnem.

  Toto prominutí odvodů je další podporou programu Antivirus – režim C. Výše příspěvku bude zřejmě omezena, v současné době se čeká na podrobnosti.

  Vláda také schválila, že dosavadní příspěvky v rámci programu Antivirus se prodlužují o další tři měsíce, tzn. do konce srpna.

  S administrací této podpory vám rádi pomůžeme a poradíme. Neváhejte se na nás obrátit.

  Váš kontakt:
  Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
  jirina.kovarikova@rsm.cz
  +420 731 193 980
  Lhůta pro uhrazení DPH se nezměnila a žádná vládní opatření nepromíjí DPH ani neposouvají termín pro její úhradu.

  Jedinou možností v dané situaci je požádat o posečkání úhrady daně, případně o rozložení její úhrady na splátky. K této žádosti musí poplatník doložit, že v prodlení s úhradou daně je důsledkem působení mimořádných opatření. V případě, že žádost bude podána do 31.12.2020, bude prominut správní poplatek za žádost o posečkání daně.

  S přípravou výše zmíněných žádostí vám rádi pomůžeme.

  Váš kontakt:
  Kateřina Provodová, Head of Tax
  katerina.provodova@rsm.cz
  +420 603 418 977
  Lhůty pro podání přiznání k DPH, pro podání kontrolního hlášení a úhradu DPH se nezměnily a žádná vládní opatření nepromíjí DPH ani neposouvají termín pro její úhradu.

  Úrok z prodlení z pozdě uhrazené DPH, úrok z posečkané DPH

  O prominutí úroku z prodlení z pozdě uhrazené DPH musí daňový subjekt požádat, nejde o automatické prominutí. V žádosti musí daňový subjekt doložit důvod prodlení. Mezi plně akceptované důvody prodlení patří doložení působení mimořádných opatření. V případě, že tato žádost bude podána do 31.12.2020, bude prominut správní poplatek za podání žádosti o prominutí úroku z prodlení.

  V případě, že daňový subjekt nemá finanční prostředky na úhradu daně, může požádat o posečkání úhrady daně, případně o rozložení její úhrady na splátky. K této žádosti musí poplatník doložit, že v prodlení s úhradou daně je důsledkem působení mimořádných opatření. V případě, že žádost bude podána do 31.12.2020, bude prominut správní poplatek za žádost o posečkání daně.

  Daňovým subjektům, jimž je na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením koronaviru, bude prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 12.3.2020 do 31.12.2020.

  Pokuta za opožděné podání kontrolního hlášení

  Automaticky dochází k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 tis. Kč, pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Jedná se o pokutu, která vzniká v případě podání kontrolního hlášení po zákonné lhůtě, aniž by k tomu byl daňový subjekt vyzván.

  Ostatní pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 tis. Kč až 50 tis. Kč jsou promíjeny pouze na žádost daňového subjektu. Správní poplatek za podání žádosti bude prominut za podmínky, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následnému podání souvisejícího kontrolního hlášení došlo v době od 1.3.2020 do 31.7.2020 a žádost o prominutí pokuty bude podána v období od 1.8.2020 do 31.12.2020.

  S přípravou výše zmíněných žádostí vám rádi pomůžeme.

  Pokuta za opožděné podání přiznání k DPH

  Pro řešení této situace je nezbytné zmínit, že nelze o prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k DPH individuálně požádat. V určitých situacích však dochází k automatickému prominutí této pokuty.

  V případě, že je na základě žádosti prominut alespoň částečně úrok z prodlení z důvodů, které souvisí se šířením koronaviru, je automaticky prominuta i pokuta za opožděné podání přiznání k DPH, která byla vyměřena za příslušné zdaňovací období.

  V případě, že je na základě žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů, které souvisí se šířením koronaviru, je automaticky prominuta i pokuta za opožděné podání přiznání k DPH, která byla vyměřena za příslušné zdaňovací období.

  V případě, že je na základě žádosti alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 tis. Kč až 50 tis. Kč, a to z důvodů, které souvisí se šířením koronaviru, bude daňovému subjektu automaticky prominuta i pokuta za opožděné podání přiznání k DPH. Toto přiznání k DPH musí být zcela nebo z části shodné s obdobím, za které má být podáno kontrolní hlášení, u kterého byla prominuta pokuta za pozdní podání. To vše platí za předpokladu, že toto opožděné přiznání k DPH bude podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno i související opožděné kontrolní hlášení.

  Váš kontakt:
  Kateřina Provodová, Head of Tax
  katerina.provodova@rsm.cz
  +420 603 418 977
  Záloha splatná k 15.6.2020 je automaticky prominuta všem poplatníkům, kteří mají kalendářní rok.

  Ti, co mají hospodářský rok nebo případně ti, co chtějí snížit i další zálohy na daň z příjmů, musí využít jiných zákonných institutů, které nabízí daňový řád, a to žádost o stanovení záloh jinak, případně žádost o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat (žádost o prominutí záloh).

  Pokud budete potřebovat naši pomoc, neváhejte se na nás obrátit. Velmi rádi vám s žádostí pomůžeme.

  Váš kontakt:
  Kateřina Provodová, Head of Tax
  katerina.provodova@rsm.cz
  +420 603 418 977
  Ti poplatníci, kterým již uplynul termín pro podání přiznání za rok 2019 dne 1.4.2020 nebo těm, kteří mají termín pro podání řádného daňového přiznání 1.7.2020 mohou bez sankcí podat přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a daň uhradit až do 18.8.2020.

  Tato možnost se však netýká poplatníků, kteří podávají daňové přiznání na Specializovaný finanční úřad! Zároveň upozorňujeme, že se nejedná o posunutí termínu pro podání řádného daňového přiznání, ale o plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení za pozdě uhrazenou daň. Pokud je to možné doporučujeme všem poplatníkům podat přiznání a daň uhradit v řádném původním termínu.

  Váš kontakt:
  Kateřina Provodová, Head of Tax
  katerina.provodova@rsm.cz
  +420 603 418 977
  V současné době prochází Poslaneckou sněmovnou daňový balíček, který kromě jiného novelizuje zákon o daních z příjmů. Tato novela zavádí zpětné uplatnění daňové ztráty. Daňovou ztrátu bude možné uplatnit i zpětně, a to formou dodatečných daňových přiznání. Poplatníkovi tak vznikne přeplatek na dani z příjmů, o jehož vrácení si bude moct požádat. V daném případě tedy bude možné vyměřenou daňovou ztrátu za rok 2020 odečíst od základu daně vykázaného v roce 2019 a 2018. Podle přechodného ustanovení bude navíc možné již po podání daňového přiznání za rok 2019 uplatnit v dodatečném daňovém přiznání roku 2019 odhadnutou ztrátu roku 2020.

  Pokud budete mít jakékoliv otázky k možnosti uplatnění daňové ztráty a k možnosti využití dalších vládních opatření, velmi rádi Vám na ně odpovíme, pomůžeme s přípravou žádostí a následně s Vámi velmi rádi budeme spolupracovat i na přípravě daňového přiznání.

  Váš kontakt:
  Kateřina Provodová, Head of Tax
  katerina.provodova@rsm.cz
  +420 603 418 977
  Ano, původní posun lhůty pro podání přiznání byl nahrazen úplným zrušením daně z nabytí počínaje vklady zapsanými do kat. nemovitostí od prosince 2019. Jedná se o zákon č. 386/2020 Sb.

  Váš kontakt:
  Kateřina Provodová, Head of Tax
  katerina.provodova@rsm.cz
  +420 603 418 977
  Primárne sa jedná opatrenia týkajúce sa bankových záruk, odkladu platenia preddavkov dane z príjmu a započítania doteraz neuplatnenej straty. Toto opatrenie sa týka všetkých podnikateľov, bez obmedzenia počtu zamestnancov, či výšky príjmu, teda tak malých firiem, SZČO, ako aj veľkých spoločností.

  V prípade odkladu platenia preddavkov dane z príjmu sa tento návrh týka všetkých daňovníkov, ktorým v danom mesiaci klesnú medziročne tržby o viac ako 40%. Toto opatrenie začína platiť od 04/2020. Toto porovnanie robí daňovník sám, elektronicky, formou čestného vyhlásenia, oznámi finančnej správe, že v danom štvrťroku nebude platiť preddavky na daň z príjmu. Toto čestné oznámenie bude urobiť v každom mesiaci, resp. štvrťroku počas trvania mimoriadnej situácie, v ktorom chce, aby mu bolo platenie preddavkov odložené. Nezaplatené preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021.

  Druhým opatrením je možnosť započítať si doteraz neuplatnené straty od roku 2014. Toto opatrenie sa týka tých podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020. To znamená, že aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie z dôvodu hospodárskeho roku v januári, februári 2020 si môže cez inštitút dodatočného daňového priznania túto daňovú stratu douplatňovať. V platnosti zostáva zákonný režim uplatňovania straty v minulosti, a len tá časť straty, ktorá nemohla byť uplatnená zákonným spôsobom vzhľadom na výšku základu dane v minulých rokoch, ostáva dnes ako možnosť jej  jednorazového  doumorovania.

  V rámci prvej pomoci podnikateľom pripravilo MF SR v spolupráci zo Slovak Investment Holding (SIH) schému bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka. SIH vyčlenil z európskych peňazí 38 mil. eur, ktoré budú tvoriť záruku za úvery poskytnuté klientom zo strany zazmluvnených komerčných bánk. Pomoc vo forme úverov na preklenutie nepriaznivého obdobia je určená pre živnostníkov a malé a stredné podniky. Klienti bánk tak budú môcť využívať zvýhodnené úvery až do výšky 1,2 milióna eur. Celkovo banky poskytnú v rámci tejto schémy úvery vo výške viac než 80 mil. eur. Malo by ísť o maximálne 4 ročné úvery, vrátane 12 mesačného odkladu splátok istiny aj úroku. Úroková dotácia bude až do výšky 4%, to znamená, že úroky bude znášať SIH a klient môže v prípade udržania zamestnanosti získať úver nízko-úročne až bezúročne. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Prejavenie záujmu bánk o spoluprácu a dokladanie splnenia kritérií sa očakáva v priebehu apríla, následne môžu banky poskytovať SIH antikorona úvery svojim klientom.

  Váš kontakt:
  Michal Šubín, Head of Family Office
  michal.subin@rsm.cz
  +420 731 192 464 / +421 905 134 935
  Vláda Slovenskej republiky na základe posledných schválených opatrení rozšírila okruh prijímateľov pomoci týkajúcej sa udržania zamestnanosti. V prípade zamestnávateľov, ktorí nie sú samostatne zárobkovou činnou osobou (SZČO), sa jedná o zrušenie stropu príspevku 800 000 EUR. Tým pomoc zasahuje aj veľké podniky. Zavádza sa tzv. kurzarbeit, ktorý umožňuje poskytovať pomoc na každého zamestnanca, ktorého zasiahli prekážky v práci.

  Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, žiada o poskytnutie príspevku. Žiadosti za mesiac marec je možné predkladať do 15.5.2020.

  Boli prijaté nasledovné opatrenia:
   
  • Zamestnávateľom (vrátane SZČO zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva - môže požiadať o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur.
  • SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci). Výška príspevku sa odvíja od poklesu tržieb nasledovne:
  • Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie zavádza “kurzarbeit” - príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur.
  • SZČO a jednoosobovým s.r.o. a ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti bude 105 eur za mesiac marec a vo výške 210 eur za mesiace apríl a máj tohto roka.

  Váš kontakt:
  Michal Šubín, Head of Family Office
  michal.subin@rsm.cz
  +420 731 192 464 / +421 905 134 935
  RSM CZ disponuje týmem profesionálů, kteří se mohou o vaše IT starat jak vzdáleně, tak i formou pravidelných výjezdů.

  Váš kontakt:
  Karel Fišnar, Head of Cloud Solution & Services
  karel.fisnar@rsm.cz
  +420 602 614 817
  IT specialisté RSM CZ provedou jak úvodní bezpečnostní analýzu, tak se i mohou o nezranitelnost a dostupnost vaší infrastruktury starat průběžně.

  Váš kontakt:
  Karel Fišnar, Head of Cloud Solution & Services
  karel.fisnar@rsm.cz
  +420 602 614 817
  Jsme schopni ve velmi krátkém čase přesunout vaše aplikace do datového centra RSM CZ a kompletně je provozovat v režimu 24x7.

  Váš kontakt:
  Karel Fišnar, Head of Cloud Solution & Services
  karel.fisnar@rsm.cz
  +420 602 614 817
  Náš tým procesních specialistů vám nabízí pomocnou ruku, jak zefektivnit, zrychlit a zjednodušit každodenní řízení vaší společnosti.

  Váš kontakt:
  Mária Straňáková, Implementation Manager
  maria.stranakova@rsm.cz
  +420 702 233 104
  V organizacích se přikládá čím dál větší důraz na finanční funkci, z níž se stává strategický nástroj. Díky optimalizaci naší strategie a provozních modelů, stejně tak jako zlepšování podnikových procesů a využívání digitálních finančních řešení, vám pomáháme modernizovat vaše finanční funkce.

  Váš kontakt:
  Mária Straňáková, Implementation Manager
  maria.stranakova@rsm.cz
  +420 702 233 104
  Mapovaní všech existujících procesů a hloubkové pochopení způsobu, jakým společnost funguje a jaké oblasti mají potenciál ke zlepšení. Poskytujeme plánování tvorby procesů a strategie zlepšování, které vaší organizaci umožní budovat procesy co možná nejefektivněji. „Pokud to nelze změřit, nelze to ani udržet.“
  Proto také nabízíme zavádění efektivní metody Lean Six Sigma. Ta se zaměřuje na bezproblémový chod procesů a provádění pouze těch aktivit, které přinášejí zákazníkům přidanou hodnotu. Na druhou stranu eliminuje veškeré aktivity, které přidanou hodnotu nepřinášejí. Je třeba redukovat plýtvání a zlepšit hodnotu pro zákazníky.

  Metoda vychází ze schopnosti udělat více z menšího množství zdrojů, a to pomocí neustálého eliminování plýtvání. Produkty a služby jsou soustředěny ve správném množství a stavu ve správný čas na správné místo.

  Váš kontakt:
  Mária Straňáková, Implementation Manager
  maria.stranakova@rsm.cz
  +420 702 233 104
  Každý den stojí vedení organizací před výzvou, jak přilákat, zapojit, řídit a udržet si talenty. Poradci společnosti RSM v oblasti lidských zdrojů vám pomohou vypořádat se se vzniklými problémy pomocí řešení navržených na míru vaší společnosti.

  Váš kontakt:
  Mária Straňáková, Implementation Manager
  maria.stranakova@rsm.cz
  +420 702 233 104
  Oblast digitálních řešení se vyvíjí závratnou rychlostí a ta správná řešení mohou výrazně zvýšit vaši efektivitu a produktivitu. Náš tým vám pomůže pojmenovat vaše potřeby v oblasti technologií a digitálních řešení a sestaví s vámi strategii, která je v souladu s cíli vaší organizace.

  Váš kontakt:
  Mária Straňáková, Implementation Manager
  maria.stranakova@rsm.cz
  +420 702 233 104
  Oblast neustálého zlepšování pomáhá organizacím posouvat se na cestě k digitalizaci, kdy se IT systémy a jimi podporované zavedené procesy stávají prakticky samosprávnými oblastmi a umožňují organizaci využívat IT technologie inteligentním způsobem.

  Váš kontakt:
  Mária Straňáková, Implementation Manager
  maria.stranakova@rsm.cz
  +420 702 233 104
  Aktuální ekonomický vývoj ostře kontrastuje s očekáváními prezentovanými na počátku roku 2020. Je zřejmé, že i při vysoké úrovni současného poznání, existují události, které se v ekonomice opakují a vedou k více či méně významným negativním hospodářským výkyvům.

  V české ekonomice vyrostla z počátečních drobných živností řada úspěšných firem. Velmi častým byl tzv. organický růst, kdy se rozsah aktivit postupně zvětšoval a byly budovány další výrobní základny. Tento vývoj se často uskutečnil v rámci jedné společnosti.

  Negativní hospodářský vývoj je příležitostí ke zvážení kroků směřujících k dlouhodobé diverzifikaci podnikatelského rizika. Jedním z kroků je rozdělení společnosti na několik podnikatelských celků, kdy klíčová hmotná aktiva jsou koncentrována v jedné ze společností a dalším za tržních podmínek pronajímána. K dosažení tohoto cílového stavu je možné využít právní transformace, jakou je např. rozdělení společnosti.

  Společnost RSM CZ má dlouhodobé zkušenosti s problematikou restrukturalizací včetně souvisejících činností (problematika ocenění, zpracování účetních závěrek, související daňové poradenství atd.).

  Pokud zvažujete změnu struktury vaší společnosti / podnikatelského celku, rádi s vámi danou problematiku prodiskutujeme.

  Váš kontakt:
  Rudolf Hájek, Senior Manager
  rudolf.hajek@rsm.cz
  +420 739 609 022
  V současnosti se všechny podnikatelské subjekty zaměřují na překonání ekonomicky obtížného období. V návaznosti na postupné uvolňování restriktivních opatření se mohou objevit otázky, zda konkrétní společnosti nebyla způsobena škoda, která by jí měla být nahrazena. Zároveň otázku škody není možné zúžit pouze na případnou škodu způsobenou restriktivními opatřeními ze strany státu, ale též je potřebné vzít v potaz uzavřené smluvní vztahy, případně další odůvodněná očekávání.

  V případě, kdy zvažujete obrátit se svými možnými nároky na nezávislý soud, je prvním krokem právní analýza ze strany právního specialisty. V dalším kroku pak stojí za uvážení vyčíslení výše možné újmy ze strany nezávislého znalce. To může nabývat podoby od indikativního ocenění (to slouží zpravidla k vymezení základního možného rozsahu výše možné újmy) až po podobu nezávislého znaleckého posudku, který může být dle pravidel současné legislativy předložen soudu jako nezávislý důkaz. Výhodou znaleckého posudku pak též je, že se jedná o podrobnou ekonomickou analýzu, s kterou se soudce může v detailu seznámit.

  Znalecký ústav RSM CZ má rozsáhlé zkušenosti se zpracováním znaleckých posudků pro účely soudních sporů, a to jak na základě žádosti některé ze sporných stran, tak na základě jmenování soudem v rámci sporu.

  Rádi s vámi probereme případné možnosti spolupráce.

  Váš kontakt:
  Rudolf Hájek, Senior Manager
  rudolf.hajek@rsm.cz
  +420 739 609 022
  V případě komerčních nemovitostí bude důležitý postoj jednotlivých investorů. Komerční trh, kterému dominují zahraničí investoři, může ovlivnit odliv těchto investorů v případě potíží v rodných zemích. U komerčních nemovitostí je dopad pandemie koronaviru velice individuální a souvisí zejména se skladbou aktuálních nájemců s ohledem na stabilitu příjmů, odolnost provozu a obsazenost. Z tohoto hlediska se jako ideální jeví portfolio nájemců z řad mezinárodních korporací. Nejvíce ohroženi jsou vlastníci nabízející krátkodobé pronájmy nebo vyjednávající o uzavření či prodloužení nájemních smluv. Z dlouhodobého pohledu bude tedy důležité, aby společnosti i vlastníci nemovitostí byli připraveni a dokázali efektivně reagovat, dojde-li k podobné situaci znovu. Řada nájemců bude chtít tyto situace ošetřit v rámci budoucích nájemních smluv.

  V našem newsletteru jsme z našeho pohledu shrnuli možné dopady pandemie koronaviru na jednotlivé segmenty komerčních nemovitostí. Zaměřili jsme se na jeden z možných scénářů vývoje výnosových měr prémiových nemovitostí v prémiových lokalitách a s nejlepší skladbou nájemců (Prime Yields), které jsou z pohledu ocenění nemovitostí stěžejní a měly by promítat dopady této nové pandemické krize.

  Celý newsletter na téma Možné dopady koronaviru na komerční nemovitosti najdete ZDE. V článku se zaměřujeme na jednotlivé segmenty komerčních nemovitostí, jako jsou maloobchod, kancelářské, logistické a průmyslové prostory.

  Co pro vás můžeme udělat?

  Ať už se s potřebou ocenění v této situaci potkáte v jakékoli podobě, rádi s vámi prodiskutujeme danou problematiku. Znalecký ústav RSM CZ poskytuje široký rozsah služeb v oblasti oceňování nemovitostí.

  Váš kontakt:
  Jiří Skotnica, Senior Manager
  jiri.skotnica@rsm.cz
  +420 739 680 970
  Tento newsletter volně navazuje na námi publikovaný názor ohledně vývoje cen nemovitostí v důsledku utlumení ekonomiky; zejména jsme zkoumali dopad na tzv. Prime Yields.

  V tomto newsletteru doplňujeme náš pohled o možný vývoj nákladů na financování nemovitostí i široké skupiny průmyslových podniků.

  Indikace vývoje nákladů na financování nemovitostních projektů

  Jak jsme již zmínili v předchozím newsletteru, neexistují dosud žádné transakce s nemovitostmi, které by umožnily odvodit aktuální úroveň Prime Yields. V obdobné situaci jsme i v případě nákladů na financování nemovitostí seniorními úvěrovými zdroji. V tomto případě se však můžeme obrátit na dluhopisové trhy publikující informace o požadované výnosnosti dluhopisů. V naší analýze jsme použili data za obor Real Estate, která jsou publikována v databázi Capital IQ, přičemž vycházíme z hodnot k 3. 2. 2020 a k 15. 4. 2020. Využili jsme dluhopisy investiční kategorie AA- až A- denominované v USD či v EUR a jako druhou skupinu dluhopisy v kategorii BBB+ až BB- (do této kategorie bude spadat většina transakcí v rámci ČR).

  V rámci naší analýzy používáme jako základní úrokové sazby IRS 5Y – tj. pětileté fixace sazby typu PRIBOR či EURIBOR. V situaci, kdy jsou tyto sazby záporné, uvažujeme se sazbou ve výši 0 % p.a.

  K 3. 2. 2020 se rizikové spready u dluhopisů v kategorii AA- až A- pohybovaly na úrovni mediánu 36 bps – tj. dluhopisy měly výnosnost blízkou příslušným IRS sazbám. K datu 15. 4. 2020 však rizikové spready na úrovni mediánu dosahovaly 214 bps. Požadované zhodnocení u takto vysoce bonitních dluhopisů tak stouplo o přibližně 180 bps. V případě velmi často užívaného eurového financování tento vývoj přímo odpovídá možnému zdražení financování seniorními zdroji, v případě méně častého financování v českých korunách působí pozitivně politika centrální banky[1], jež se odrazila v poklesu IRS sazeb. Pětileté financování by tak bylo dražší pouze o 70 bps (nicméně v absolutní hodnotě nadále dražší než eurové financování).

  V případě méně bonitní, nicméně stále ještě přiměřeně kvalitní, skupiny dluhopisů s ratingem BBB+ až BB- je vývoj mezi oběma daty jen mírně dynamičtější, kdy rizikové spready na úrovni mediánu stouply ze 77 bps na 283 bps – tj. o cca 200 bps. Tento vývoj by též odpovídal zdražení eurového financování, v případě financování v CZK by došlo ke zdražení cizích zdrojů jen o cca 100 bps (financování v CZK by bylo nadále dražší než financování v EUR).

  Seniorní zdroje financování byly v nedávné historii nejvýznamnějším zdrojem pro financování nemovitostí, kdy jejich podíl na hodnotě nemovitostí přesahoval běžně 60 % z tržní hodnoty nemovitostí. Ačkoli dluhopisy jsou zpravidla více rizikovým instrumentem, nárůst rizikových spreadů i ve vysoce bonitní kategorii jasně indikuje zvýšení Prime Yields a nárůst požadavků investorů na zhodnocení kapitálu investovaného do nemovitostí.

  Indikace vývoje nákladů na financování průmyslových podniků

  Zároveň jsme zkoumali vývoj dluhopisových yieldů v případě široce vymezených průmyslových podniků.

  Zde jsme nejprve pracovali s kategorií vysoce bonitních společností s ratingem v kategorii AA- až A-. Rizikový spread u těchto dluhopisů na úrovni mediánu stoupl z 26 bps na 93 bps – tj. přibližně o 70 bps. S ohledem na politiku ČNB v případě financování v CZK pro danou kategorii došlo dokonce k mírnému zlevnění financování o 40 bps.

  Podstatně dynamičtější je vývoj yieldů z dluhopisů zařazených do čistě spekulativní skupiny společností s ratingovou známkou BB+ až B-. Podniky takovéto úvěrové kvality lze uvažovat v rámci ČR za početnou skupinu. Na úrovni mediánu rizikový spread stoupl z 259 bps na 768 bps, tj. přibližně o 510 bps. Náklad na financování v CZK by pak stoupl ze 4,41 % na 8,43 % - tj. i přes pokles základních úrokových sazeb by se cena cizích zdrojů téměř zdvojnásobila.

  Opět platí, že dluhopisy mohou být ovlivněny nižší likviditou a horším zajištěním než bankovní seniorní zdroje.

  Výše uvedený vývoj ukazuje, jak podstatný vliv může mít politika vlády zaměřená na garanci části úvěrových zdrojů v rámci tzv. programů COVID. Pro širokou skupinu společností s omezenou finanční silou může být takovýto nárůst nákladů financování v situaci poklesu poptávky po jejích produktech za akceptovatelnými možnostmi. Uvažujete-li o financování s využitím státních programů, rádi vám poradíme.

  [1] 2T repo sazba klesla z 2,25 % p.a. k 7. 2. 2020 na 1,00 % p.a. k 27. 3. 2020

  Uvažujete-li o financování s využitím státních programů, rádi vám poradíme.

  Váš kontakt:
  Rudolf Hájek, Senior Manager
  rudolf.hajek@rsm.cz
  +420 739 609 022

  Nenašli jste odpověď na svůj problém?

  Dobrý den, jmenuji se Martina a jsem hlavní RSM CZ & SK krizová koordinátorka pro COVID 19. Pokud potřebujete cokoliv vyřešit, jsem na telefonu každý všední den od 9:00 do 17:00. Případně mi pošlete email. Děkuji vám!
  Spolu to zvládneme!

  Martina Voborníková
  RSM CZ COVID Koordinátor
  +420 739 343 392
  Martina.Vobornikova@rsm.cz
  Spolecnetozvladneme@rsm.cz

  Newslettery

  Záruční program COVID Praha

  20.04.2020
  Vážení klienti, rádi bychom vás informovali, že v návaznosti na program COVID II, který minul pražské podnikatele, se od zítřejšího dne, tzn. 21. 4. 2020 od 8:00 spouští přihlašování do programu COVID Praha. Tento program je opět zaštítěn Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMRZB) ve spolupráci s hlavním městem Praha a je financován z Operačního programu Praha […]

  Koronavirus a nemovitosti

  20.04.2020
  Jaký dopad může mít koronavirus na valuace komerčních nemovitostí? Jedno z hlavních a nejaktuálnějších témat posledních týdnů je bezesporu pandemie COVID – 19, která v České republice zasáhla téměř všechny oblasti ekonomiky. Ochromila podnikatelské aktivity, utlumila řadu výrobních závodů, zastavila cestovní ruch, uzavřela restaurace a hotely a tím pádem zasáhla i trh s nemovitostmi. Další […]

  Jak žádat o dotace z programu Antivirus?

  14.04.2020
  V dnešním vydání našeho newsletteru vám přinášíme informace ohledně čerpání dotací programu Antivirus, který se rozběhl v prvním dubnovém týdnu a má ochránit pracovní místa.  Zaměstnavatelé mohou požádat úřad práce o příspěvek na náhradu mzdy, kterou zaměstnancům vyplatili od 12.3 do 30.4.2020, a to ve dvou režimech. Žádá se za každý měsíc samostatně a vždy […]

  Varianty režimů zaměstnanců vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19

  27.03.2020
  V současné době se na nás obracíte s dotazy týkající se různých možností absencí zaměstnanců vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Z toho důvodu jsme pro vás připravili následující souhrnné informace, které budeme aktualizovat podle vývoje situace: Program podpory zaměstnanosti Vláda schválila program podpory zaměstnanosti, který bude kompenzovat mzdové náklady či […]

  Liberační balíček II – ekonomická opatření kvůli koronaviru

  25.03.2020
  Po první sadě vládních opatření jsme se ještě ani nenadechli zpoza podomácku šitých roušek a už tu máme další balíček opatření, který nám má více ulehčit plnění našich zákonných povinností. Věříme, že tento článek vám vnese větší jasno do toho, co očekávat můžete, a co naopak neočekávat. Níže vám tedy přinášíme aktuální přehled dalších opatření […]

  Mimořádná daňová opatření v Česku a na Slovensku v souvislosti s šířením koronaviru

  17.03.2020
  Česká republika Ministryně financí využila v souvislosti s šířením koronaviru svých pravomocí, které jí dává daňový řád a rozhodla se prominout sankce za opožděná podání a související pozdní úhrady daní a dále některé správní poplatky. Detailní informace k jednotlivým opatřením se dozvíte v tomto článku. Vláda přijala tato mimořádná opatření[1]: Plošně budou prominuty pokuty za […]