Czech Republic
Jazyky

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS KE KRIZI COVID-19

Kde vám můžeme pomoci? | Vydané zprávy k dané problematice | Kontakt | RSM Global Coronavirus Resource centre

Vážené klientky, vážení klienti,

Rádi bychom Vám, Vašim blízkým i Vašim firmám vyjádřili naši podporu v aktuální nejednoduché situaci.

Pandemie koronaviru způsobuje nejistotu po celém světě, a i mnoho českých podniků a podnikatelů čelí nebývalým výzvám. Protože vláda i jednotlivá ministerstva pravidelně oznamují mnoho opatření týkajících se podnikání, budeme Vám i nadále poskytovat užitečné informace o klíčových oblastech, jako jsou daňové úlevy, zaměstnanecká opatření, financování a kontinuita podnikání.

Připravili jsme pro vás tento informační servis, kde naleznete nejen naše dosud vydané zprávy k dané problematice, ale také přehled toho, kde vám můžeme pomoci. Neváhejte se proto na nás obrátit.

#staysafe

V jaké jste právě situaci?

Víte, jaké jsou skutečné možnosti financování z programů, souvisejících s opatřeními přijatými proti onemocnění COVID-19? Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky avizovalo v polovině prosince 2021 dva navazující dotační programy, a to konkrétně COVID – 2021 a COVID Nepokryté náklady 3. Oba dotační programy reagují na stále trvající pandemii koronaviru COVID- 19 a slouží jako další finanční podpora podnikatelům, kterým v důsledku pandemie výrazně klesly tržby. Rozhodným obdobím se považuje období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 v případě obou výzev. Co je důležité zmínit je to, že pokud se podnikatel rozhodne pro program COVID – 2021, nemůže již žádat v programu COVID Nepokryté náklady 3 a naopak. Žádosti budou moci podnikatelé podávat v roce 2022, po oficiálním uvedení Výzev. Nadále také pokračuje i oblíbený program ANTIVIRUS, varianta A – nucené omezení provozu a karantény, který se vztahuje na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Aktualizovaný přehled toho, jaké programy financování se podnikatelům nabízí, a jaký je momentální stav těchto podpor:

ANTIVIRUS - varianta A

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje náhrady ve stále aktivním programu ANTIVIRUS, který slouží primárně k ochraně zaměstnanosti. Momentálně je k dispozici pouze varianta A, která se zaměřuje na podporu podniků v případě, že jsou jejich zaměstnanci nuceni zůstat doma z důvodu karantény či izolace v důsledku onemocnění COVID19.

Podmínky pro poskytnutí podpory v programu:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
 • Zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody

Způsob podání žádosti:

 • Firmy, které mají již z minula podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR (dále jen ÚP ČR), postupují tak, jak byly zvyklé předtím. Tedy doloží Vyúčtování a opět se naváže na čerpání podpory. Vyúčtování se předkládá po skončení kalendářního měsíce, za který firma žádá. Současně musí dojít nejprve k vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů.
 • Firmy, které nemají podepsanou dohodu s ÚP ČR, vyplní žádost v aplikaci (odkaz na banneru níže) a zašlou ji ÚP ČR. Ten ji zkontroluje a případně výzvě k opravě nebo úpravě. V tom případě žadatel vyplní novou žádost v požadované pohodě. Úřad práce poté rozhodne, zda může dojít k jejímu uzavření nebo žádost z konkrétních důvodů odmítne. Po uzavření dohody, vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů se vyplní měsíční Vyúčtování za každý režim, za který zaměstnavatel požaduje příspěvek (A, B), a toto Vyúčtování odešla firma přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem zpět úřadu práce.

Výše poskytované podpory:

 • Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů)
 • Výše příspěvku má svůj strop a nesmí přesáhnou částku 39 000 Kč na jednoho zaměstnance a měsíc
 • Zaměstnanec, který obdrží podpory z tohoto programu tak obdrží 60 % průměrného výdělku

COVID – 2021

Představovaný program COVID – 2021 se bude snažit o zajištění likvidity podnikatelům, aby nebyli nuceni kvůli světové pandemii ukončit svou podnikatelskou činnost.

Oprávněným žadatelem je podnikatel, který:

 • Je podnikatelem, fyzickou nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem
 • V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 % (za účetní jednotku). Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Srovnávací období je období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v období od listopadu 2019 do října 2021.
 • Měl ke dni 1. listopadu 2021 alespoň jednoho zaměstnance, resp. spolupracující osobu, resp. osobu se smlouvou o výkonu funkce.
 • Dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik).
 • Opakovaně neporušoval mimořádná nebo krizová opatření přijatá v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Hlavní podmínky Výzvy:

 • Žadatel může předložit pouze jednu žádost
 • Žadatel neukončí svoji činnost ve lhůtě nejméně 3 měsíců od vydání Rozhodnutí
 • Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy v rámci rozhodného období není možné získat jinou veřejnou podporu

Způsobilé náklady a výše poskytované podpory:

 • Náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny
 • Osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. Např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. vzniklé od 1.února 2020–31.prosince 2021.
 • Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána:
  • V případě poklesu tržeb o alespoň 30 %, ale méně než 50 %, jako součin 300 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků krát počet dní rozhodného období.
  • V případě poklesu tržeb o alespoň 50 % jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období.

COVID – Nepokryté náklady 3

Již třetí Výzva programu COVID – Nepokryté náklady má podobně jako předchozí Výzvy pomoci podnikatelům překonat pandemii koronaviru. Poskytuje pomoc subjektům, u kterých během rozhodného období poklesl obrat o nejméně 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (případně 2018). Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány upraveným výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za Rozhodné období

Oprávněným žadatelem je podnikatel, který:

 • Je podnikatelem, fyzickou nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem
 • Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 30 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období v souvislosti s pandemií COVID 19.
 • Podnikatelský subjekt se nachází ve ztrátě za Rozhodné období (1.listopadu 2021-31.prosince 2021);
 • Opakovaně neporušoval mimořádná nebo krizová opatření přijatá v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19;
 • K 31. 12. 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci;
 • Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou;
 • Ke dni podání žádosti soud nerozhodl o úpadku podnikatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci;
 • Ke dni podání žádosti soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • Ke dni podání žádosti nebyl v likvidaci;
 • Ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2;
 • Ke dni podání žádosti není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 • Ke dni podání žádosti nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí. Za nedoplatky se nepovažují ani platby daní či odvodů, které byly přihlášeny v rámci insolvenčního řízení žadatele, kterému byla povolena reorganizace. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.

Hlavní podmínky Výzvy:

 • Podpora poskytnutá prostřednictvím Programu splňuje podmínky bodu 3.12. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec Evropské komise“), dle kterého lze poskytovat podporu na nepokryté fixní náklady.
 • Rozhodnutí o poskytnutí podpory a uvolňování prostředků podpory bude možné po vydání pozitivního rozhodnutí Evropské komise.
 • Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše podpory 12 mil. EUR na jednoho příjemce dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise.
 • Dotace je poskytována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.
 • Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly.

Forma a stanovení výše podpory:

 • V případě poklesu obratu o alespoň 30 % ale méně než 50 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období, činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období.
 • V případě poklesu obratu o alespoň 50 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období.
 • V případě poklesu obratu mikropodniku, tak, jak je definován dle Evropské komise, o alespoň 80 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období.
 • Podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 30 mil. Kč na jednoho žadatele.
 • Nepokrytými náklady se pro účely Programu rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli o podporu a notifikované dle odstavce 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B a další dotace na způsobilé výdaje. Podrobnosti budou specifikovány ve Výzvě 3.
 • Způsobilými výdaji jsou výdaje na nepokryté náklady.
Komplexní informace k dotacím získáte ve mzdovém manuálu pro zaměstnavatele na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ZDE a ZDE

Váš kontakt:
Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
jirina.kovarikova@rsm.cz
+420 731 193 980
Pro aktuální informace ohledně daní v době Covid-19 doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva financí ČR.
RSM CZ disponuje týmem profesionálů, kteří se mohou o vaše IT starat jak vzdáleně, tak i formou pravidelných výjezdů.

Váš kontakt:
Karel Fišnar, Head of Cloud Solution & Services
karel.fisnar@rsm.cz
+420 602 614 817
IT specialisté RSM CZ provedou jak úvodní bezpečnostní analýzu, tak se i mohou o nezranitelnost a dostupnost vaší infrastruktury starat průběžně.

Váš kontakt:
Karel Fišnar, Head of Cloud Solution & Services
karel.fisnar@rsm.cz
+420 602 614 817
Jsme schopni ve velmi krátkém čase přesunout vaše aplikace do datového centra RSM CZ a kompletně je provozovat v režimu 24x7.

Váš kontakt:
Karel Fišnar, Head of Cloud Solution & Services
karel.fisnar@rsm.cz
+420 602 614 817
Náš tým procesních specialistů vám nabízí pomocnou ruku, jak zefektivnit, zrychlit a zjednodušit každodenní řízení vaší společnosti.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
V organizacích se přikládá čím dál větší důraz na finanční funkci, z níž se stává strategický nástroj. Díky optimalizaci naší strategie a provozních modelů, stejně tak jako zlepšování podnikových procesů a využívání digitálních finančních řešení, vám pomáháme modernizovat vaše finanční funkce.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Mapovaní všech existujících procesů a hloubkové pochopení způsobu, jakým společnost funguje a jaké oblasti mají potenciál ke zlepšení. Poskytujeme plánování tvorby procesů a strategie zlepšování, které vaší organizaci umožní budovat procesy co možná nejefektivněji. „Pokud to nelze změřit, nelze to ani udržet.“
Proto také nabízíme zavádění efektivní metody Lean Six Sigma. Ta se zaměřuje na bezproblémový chod procesů a provádění pouze těch aktivit, které přinášejí zákazníkům přidanou hodnotu. Na druhou stranu eliminuje veškeré aktivity, které přidanou hodnotu nepřinášejí. Je třeba redukovat plýtvání a zlepšit hodnotu pro zákazníky.

Metoda vychází ze schopnosti udělat více z menšího množství zdrojů, a to pomocí neustálého eliminování plýtvání. Produkty a služby jsou soustředěny ve správném množství a stavu ve správný čas na správné místo.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Každý den stojí vedení organizací před výzvou, jak přilákat, zapojit, řídit a udržet si talenty. Poradci společnosti RSM v oblasti lidských zdrojů vám pomohou vypořádat se se vzniklými problémy pomocí řešení navržených na míru vaší společnosti.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Oblast digitálních řešení se vyvíjí závratnou rychlostí a ta správná řešení mohou výrazně zvýšit vaši efektivitu a produktivitu. Náš tým vám pomůže pojmenovat vaše potřeby v oblasti technologií a digitálních řešení a sestaví s vámi strategii, která je v souladu s cíli vaší organizace.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Oblast neustálého zlepšování pomáhá organizacím posouvat se na cestě k digitalizaci, kdy se IT systémy a jimi podporované zavedené procesy stávají prakticky samosprávnými oblastmi a umožňují organizaci využívat IT technologie inteligentním způsobem.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Aktuální ekonomický vývoj ostře kontrastuje s očekáváními prezentovanými na počátku roku 2020. Je zřejmé, že i při vysoké úrovni současného poznání, existují události, které se v ekonomice opakují a vedou k více či méně významným negativním hospodářským výkyvům.

V české ekonomice vyrostla z počátečních drobných živností řada úspěšných firem. Velmi častým byl tzv. organický růst, kdy se rozsah aktivit postupně zvětšoval a byly budovány další výrobní základny. Tento vývoj se často uskutečnil v rámci jedné společnosti.

Negativní hospodářský vývoj je příležitostí ke zvážení kroků směřujících k dlouhodobé diverzifikaci podnikatelského rizika. Jedním z kroků je rozdělení společnosti na několik podnikatelských celků, kdy klíčová hmotná aktiva jsou koncentrována v jedné ze společností a dalším za tržních podmínek pronajímána. K dosažení tohoto cílového stavu je možné využít právní transformace, jakou je např. rozdělení společnosti.

Společnost RSM CZ má dlouhodobé zkušenosti s problematikou restrukturalizací včetně souvisejících činností (problematika ocenění, zpracování účetních závěrek, související daňové poradenství atd.).

Pokud zvažujete změnu struktury vaší společnosti / podnikatelského celku, rádi s vámi danou problematiku prodiskutujeme.

Váš kontakt:
Rudolf Hájek, Senior Manager
rudolf.hajek@rsm.cz
+420 739 609 022
V současnosti se všechny podnikatelské subjekty zaměřují na překonání ekonomicky obtížného období. V návaznosti na postupné uvolňování restriktivních opatření se mohou objevit otázky, zda konkrétní společnosti nebyla způsobena škoda, která by jí měla být nahrazena. Zároveň otázku škody není možné zúžit pouze na případnou škodu způsobenou restriktivními opatřeními ze strany státu, ale též je potřebné vzít v potaz uzavřené smluvní vztahy, případně další odůvodněná očekávání.

V případě, kdy zvažujete obrátit se svými možnými nároky na nezávislý soud, je prvním krokem právní analýza ze strany právního specialisty. V dalším kroku pak stojí za uvážení vyčíslení výše možné újmy ze strany nezávislého znalce. To může nabývat podoby od indikativního ocenění (to slouží zpravidla k vymezení základního možného rozsahu výše možné újmy) až po podobu nezávislého znaleckého posudku, který může být dle pravidel současné legislativy předložen soudu jako nezávislý důkaz. Výhodou znaleckého posudku pak též je, že se jedná o podrobnou ekonomickou analýzu, s kterou se soudce může v detailu seznámit.

Znalecká kancelář RSM CZ má rozsáhlé zkušenosti se zpracováním znaleckých posudků pro účely soudních sporů, a to jak na základě žádosti některé ze sporných stran, tak na základě jmenování soudem v rámci sporu.

Rádi s vámi probereme případné možnosti spolupráce.

Váš kontakt:
Rudolf Hájek, Senior Manager
rudolf.hajek@rsm.cz
+420 739 609 022
V případě komerčních nemovitostí bude důležitý postoj jednotlivých investorů. Komerční trh, kterému dominují zahraničí investoři, může ovlivnit odliv těchto investorů v případě potíží v rodných zemích. U komerčních nemovitostí je dopad pandemie koronaviru velice individuální a souvisí zejména se skladbou aktuálních nájemců s ohledem na stabilitu příjmů, odolnost provozu a obsazenost. Z tohoto hlediska se jako ideální jeví portfolio nájemců z řad mezinárodních korporací. Nejvíce ohroženi jsou vlastníci nabízející krátkodobé pronájmy nebo vyjednávající o uzavření či prodloužení nájemních smluv. Z dlouhodobého pohledu bude tedy důležité, aby společnosti i vlastníci nemovitostí byli připraveni a dokázali efektivně reagovat, dojde-li k podobné situaci znovu. Řada nájemců bude chtít tyto situace ošetřit v rámci budoucích nájemních smluv.

V našem newsletteru jsme z našeho pohledu shrnuli možné dopady pandemie koronaviru na jednotlivé segmenty komerčních nemovitostí. Zaměřili jsme se na jeden z možných scénářů vývoje výnosových měr prémiových nemovitostí v prémiových lokalitách a s nejlepší skladbou nájemců (Prime Yields), které jsou z pohledu ocenění nemovitostí stěžejní a měly by promítat dopady této nové pandemické krize.

Celý newsletter na téma Možné dopady koronaviru na komerční nemovitosti najdete ZDE. V článku se zaměřujeme na jednotlivé segmenty komerčních nemovitostí, jako jsou maloobchod, kancelářské, logistické a průmyslové prostory.

Co pro vás můžeme udělat?

Ať už se s potřebou ocenění v této situaci potkáte v jakékoli podobě, rádi s vámi prodiskutujeme danou problematiku. Znalecká kancelář RSM CZ poskytuje široký rozsah služeb v oblasti oceňování nemovitostí.

Váš kontakt:
Jiří Skotnica, Senior Manager
jiri.skotnica@rsm.cz
+420 739 680 970
Tento newsletter volně navazuje na námi publikovaný názor ohledně vývoje cen nemovitostí v důsledku utlumení ekonomiky; zejména jsme zkoumali dopad na tzv. Prime Yields.

V tomto newsletteru doplňujeme náš pohled o možný vývoj nákladů na financování nemovitostí i široké skupiny průmyslových podniků.

Indikace vývoje nákladů na financování nemovitostních projektů

Jak jsme již zmínili v předchozím newsletteru, neexistují dosud žádné transakce s nemovitostmi, které by umožnily odvodit aktuální úroveň Prime Yields. V obdobné situaci jsme i v případě nákladů na financování nemovitostí seniorními úvěrovými zdroji. V tomto případě se však můžeme obrátit na dluhopisové trhy publikující informace o požadované výnosnosti dluhopisů. V naší analýze jsme použili data za obor Real Estate, která jsou publikována v databázi Capital IQ, přičemž vycházíme z hodnot k 3. 2. 2020 a k 15. 4. 2020. Využili jsme dluhopisy investiční kategorie AA- až A- denominované v USD či v EUR a jako druhou skupinu dluhopisy v kategorii BBB+ až BB- (do této kategorie bude spadat většina transakcí v rámci ČR).

V rámci naší analýzy používáme jako základní úrokové sazby IRS 5Y – tj. pětileté fixace sazby typu PRIBOR či EURIBOR. V situaci, kdy jsou tyto sazby záporné, uvažujeme se sazbou ve výši 0 % p.a.

K 3. 2. 2020 se rizikové spready u dluhopisů v kategorii AA- až A- pohybovaly na úrovni mediánu 36 bps – tj. dluhopisy měly výnosnost blízkou příslušným IRS sazbám. K datu 15. 4. 2020 však rizikové spready na úrovni mediánu dosahovaly 214 bps. Požadované zhodnocení u takto vysoce bonitních dluhopisů tak stouplo o přibližně 180 bps. V případě velmi často užívaného eurového financování tento vývoj přímo odpovídá možnému zdražení financování seniorními zdroji, v případě méně častého financování v českých korunách působí pozitivně politika centrální banky[1], jež se odrazila v poklesu IRS sazeb. Pětileté financování by tak bylo dražší pouze o 70 bps (nicméně v absolutní hodnotě nadále dražší než eurové financování).

V případě méně bonitní, nicméně stále ještě přiměřeně kvalitní, skupiny dluhopisů s ratingem BBB+ až BB- je vývoj mezi oběma daty jen mírně dynamičtější, kdy rizikové spready na úrovni mediánu stouply ze 77 bps na 283 bps – tj. o cca 200 bps. Tento vývoj by též odpovídal zdražení eurového financování, v případě financování v CZK by došlo ke zdražení cizích zdrojů jen o cca 100 bps (financování v CZK by bylo nadále dražší než financování v EUR).

Seniorní zdroje financování byly v nedávné historii nejvýznamnějším zdrojem pro financování nemovitostí, kdy jejich podíl na hodnotě nemovitostí přesahoval běžně 60 % z tržní hodnoty nemovitostí. Ačkoli dluhopisy jsou zpravidla více rizikovým instrumentem, nárůst rizikových spreadů i ve vysoce bonitní kategorii jasně indikuje zvýšení Prime Yields a nárůst požadavků investorů na zhodnocení kapitálu investovaného do nemovitostí.

Indikace vývoje nákladů na financování průmyslových podniků

Zároveň jsme zkoumali vývoj dluhopisových yieldů v případě široce vymezených průmyslových podniků.

Zde jsme nejprve pracovali s kategorií vysoce bonitních společností s ratingem v kategorii AA- až A-. Rizikový spread u těchto dluhopisů na úrovni mediánu stoupl z 26 bps na 93 bps – tj. přibližně o 70 bps. S ohledem na politiku ČNB v případě financování v CZK pro danou kategorii došlo dokonce k mírnému zlevnění financování o 40 bps.

Podstatně dynamičtější je vývoj yieldů z dluhopisů zařazených do čistě spekulativní skupiny společností s ratingovou známkou BB+ až B-. Podniky takovéto úvěrové kvality lze uvažovat v rámci ČR za početnou skupinu. Na úrovni mediánu rizikový spread stoupl z 259 bps na 768 bps, tj. přibližně o 510 bps. Náklad na financování v CZK by pak stoupl ze 4,41 % na 8,43 % - tj. i přes pokles základních úrokových sazeb by se cena cizích zdrojů téměř zdvojnásobila.

Opět platí, že dluhopisy mohou být ovlivněny nižší likviditou a horším zajištěním než bankovní seniorní zdroje.

Výše uvedený vývoj ukazuje, jak podstatný vliv může mít politika vlády zaměřená na garanci části úvěrových zdrojů v rámci tzv. programů COVID. Pro širokou skupinu společností s omezenou finanční silou může být takovýto nárůst nákladů financování v situaci poklesu poptávky po jejích produktech za akceptovatelnými možnostmi. Uvažujete-li o financování s využitím státních programů, rádi vám poradíme.

[1] 2T repo sazba klesla z 2,25 % p.a. k 7. 2. 2020 na 1,00 % p.a. k 27. 3. 2020

Uvažujete-li o financování s využitím státních programů, rádi vám poradíme.

Váš kontakt:
Rudolf Hájek, Senior Manager
rudolf.hajek@rsm.cz
+420 739 609 022

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Dobrý den, jmenuji se Martina a jsem hlavní RSM CZ & SK krizová koordinátorka pro COVID 19. Pokud potřebujete cokoliv vyřešit, jsem na telefonu každý všední den od 9:00 do 17:00. Případně mi pošlete email. Děkuji vám!
Spolu to zvládneme!

Kristýna Stružská
RSM CZ COVID Koordinátor
+420 720 067 352
Krisyna.struzska@rsm.cz
Spolecnetozvladneme@rsm.cz

Newslettery

Vliv mimořádných ekonomických situací na nastavení převodních cen

29.03.2021
Ekonomické dopady pandemie Covid-19 jsou poslední dobou často skloňovaným tématem. Tato mimořádná situace ovlivňuje samozřejmě též skupiny spřízněných společností, které kromě běžných provozních věcí mohou řešit i to, zda a jak vlivem této mimořádné situace změnit jejich aktuální nastavení převodních cen, či jak přistoupit k alokaci vzniklých mimořádných nákladů či ztrát. Ke konci roku 2020 se […]

Vrátíme se zpět do kanceláří, nebo zůstaneme pracovat z domova?

16.03.2021
Poslední rok s sebou přinesl řadu změn. Jedna z nich se týká i rychlého přerodu pracovního prostředí. Práce z domova přestala být benefitem a i firmy, které byly dosud zvyklé na každodenní přítomnost svých zaměstnanců na pracovišti, si začaly zvykat na režim home office. V předchozích newsletterech jsme se věnovali IT bezpečnosti v éře práce […]

Podzimní liberační balíček

19.10.2020
Ministerstvo financí připravilo další balíček daňových výhod. Tentokrát se však nejedná o plošná opatření, ale daňové výhody se vztahují jen na vybrané poplatníky. Většina nových opatření se vztahuje pouze na ty, jejichž nadpoloviční část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pochází z vládou od 14. 10. 2020 zakázaných nebo omezených […]

Mimořádná opatření – změna v čerpání ošetřovného a aktuální přehled covid programů

16.10.2020
Rádi bychom vás informovali o připravované pomoci Vlády ČR postiženým zaměstnavatelům, podnikatelům, rodičům, kultuře i sportu. Podrobněji zde uvádíme informace k čerpání ošetřovného z důvodu péče o dítě při uzavření škol. Ošetřovné z důvodu uzavření škol V návaznosti na uzavření škol, z důvodů boje proti epidemii, schválila Vláda ČR dne 8. 10. 2020 Návrh zákona o […]

Pandemie COVID-19 a cyklická odvětví – Zotavení či změna ekonomické pozice?

14.09.2020
V případě významných ekonomických událostí, mezi které patří i pandemie COVID-19, můžeme mít tendenci intuitivně obdobně hodnotit dopady této krize na různá odvětví ekonomiky. V následujícím článku ukazujeme, s využitím mezinárodní databáze Capital IQ spravované skupinou Standard & Poors, že investoři vnímají i v cyklických odvětvích dopad této krize odlišně. Obdobně, jako v případě vládní […]

Program Antivirus prodloužen

26.08.2020
Rádi bychom vás informovali, že vláda dne 24. 8. 2020 schválila prodloužení programu Antivirus v režimu A i B, a to do 31. 10. 2020. Program Antivirus je cílený program k udržení zaměstnanosti a je platný od března 2020. Režim A Kompenzuje náklady zaměstnavatelům, kteří museli svým zaměstnancům nařídit karanténu nebo částečně či úplně omezit svůj […]

Dopad koronaviru na britský trh M&A transakcí

14.07.2020
Globální pandemie koronaviru má nadále nepříznivý vliv na finanční trhy po celém světě. Stále není jisté, jak rozsáhlý bude dopad pandemie v konečném důsledku, kdy i doporučení a reakce britské vlády se neustále vyvíjejí a mění. Koronavirus již měl a nadále bude mít vážné důsledky na finanční trhy, včetně odvětví privátního kapitálu, tzv. private equity. […]

Program COVID – Nájemné

30.06.2020
Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Podstatou programu COVID – Nájemné je participace nájemce a pronajímatele, a to v poměru: pronajímatel […]

První daňové změny související s epidemií koronaviru čekají na podpis prezidenta

19.06.2020
Vedle tzv. liberačních balíčků, z nichž poslední znovu umožňuje poplatníkům z řad fyzických i právnických osob podat daňové přiznání za r. 2019 bez sankcí až do 18.8.2020, a které stačilo zveřejnit ve finančním zpravodaji, jsou i změny, které musely projít legislativním procesem. Jedním z nich je sněmovní tisk 874 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové […]

Kompletní aktualizovaný přehled programů financování

16.06.2020
Víte, jaké jsou skutečné možnosti financování z programů,  souvisejících  s opatřeními přijatými proti infekci COVID-19? Připravili jsme pro vás  aktualizovaný přehled toho, jaké programy financování se podnikatelům nabízí, a jaký je momentální stav těchto podpor: Program COVID II První kolo žádostí do Záručního programu COVID II, určeného pro mimopražské malé a střední podnikatele, bylo uzavřeno […]