Czech Republic
Jazyky

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS KE KRIZI COVID-19

Kde vám můžeme pomoci? | Vydané zprávy k dané problematice | Kontakt | RSM Global Coronavirus Resource centre

Vážené klientky, vážení klienti,

Rádi bychom Vám, Vašim blízkým i Vašim firmám vyjádřili naši podporu v aktuální nejednoduché situaci.

Pandemie koronaviru způsobuje nejistotu po celém světě, a i mnoho českých podniků a podnikatelů čelí nebývalým výzvám. Protože vláda i jednotlivá ministerstva pravidelně oznamují mnoho opatření týkajících se podnikání, budeme Vám i nadále poskytovat užitečné informace o klíčových oblastech, jako jsou daňové úlevy, zaměstnanecká opatření, financování a kontinuita podnikání.

Připravili jsme pro vás tento informační servis, kde naleznete nejen naše dosud vydané zprávy k dané problematice, ale také přehled toho, kde vám můžeme pomoci. Neváhejte se proto na nás obrátit.

#staysafe

V jaké jste právě situaci?

Program COVID plus

Tento program zaštiťuje MFČR ve spolupráci s MPO a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP).
Po schválení programu Evropskou komisí a definování jeho podmínek zákonem a nařízením vlády, došlo k jeho spuštění 5. května 2020. Program Covid Plus je určen pro velké zaměstnavatele, kterým má pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Na pomoc prostřednictvím záruk byly nařízením vlády již vyčleněny první čtyři miliardy korun. Celková pojistná kapacita programu je 330 miliard Kč. Program vznikl na základě dohody s bankami, ty budou také vyhodnocovat jednotlivé žadatele.

Program COVID plus byl prodloužen do 30. června 2021.

Pro koho je program určen:
 • Žádost mohou podat společnosti jejichž podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží za rok 2019 musí činit minimálně 20 %, do čehož se počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra
 • Pro společnosti s minimálním počtem 250 zaměstnanců (platí i pro ekonomicky spjaté skupiny)
 • Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
 • Není také určen firmám, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu

Parametry programu COVID Plus:
 • Záruku lze poskytnout i za úvěry na provoz, pracovní kapitál, refinancování nebo restrukturalizaci stávajícího úvěru a investice
 • Trvání záruky: 3 roky pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně 5 let na investiční úvěry
 • Maximální hranice úvěru je 25 % celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019 (5 mil. Kč – 2 mld. Kč)
 • EGAP bude krýt jistinu do výše 80 %.

COVID III

V návaznosti na program COVID II spustila ČMZRB navazující program COVID III. Ke schválení programu došlo 18.5.2020 a vyčleněno pro něj bylo 150 mld. Kč.

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Úvěry poskytují spolupracující komerční banky. Podnikatel tedy žádá formou žádosti o úvěr banku, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Na základě novely zákona je tento program prodloužen do 30. června 2021.

Pro koho je program určen:
 • Pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců na území ČR včetně Prahy
 • Žadatel nepředpokládá získání jiné veřejné podpory, podpory de minimia na stejný zaručovaný úvěr a zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie
 • Žadatel nežádá o podporu v programu COVID Plus.
Parametry programu COVID III:
 • Nabízené záruky jsou následující:
  •  Až do výše 90% jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
  •  Až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • Doba trvání záruky je max. 3 roky
 • Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.
Na co lze zaručený úvěr použít?
 • Úhradu provozních výdajů (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.)
 • Pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • Pořízení a financování zásob či materiálu.
Pro poskytnutí záruk od ČMZRB a EGAP je nejprve nutné se obrátit na banku, která potvrdila svou účast v programu s žádostí o poskytnutí úvěru!
 •  Seznam zapojených bank je k dispozici na webových stránkách ČMZRB a EGAP, předpokládá se však zapojení všech komerčních bank, které financují podnikatele.
Na co si dát pozor?
 • Při financování mzdových nákladů úvěrem zaručeným od ČMZRB automaticky diskvalifikuje žadatele pro účast v programu Antivirus
 • Žadatelé u ČMZRB dále nesmí čerpat veřejnou podporu v rámci programu COVID Plus
 • Stejně tak ani žadatelé o záruku od společnosti EGAP nesmí využít jiný nástroj veřejné podpory financování, který má spojitost s pandemií COVID- 19 (poskytovaný formou záruk za úvěry, nebo subvencí úroků).
Programy COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady

Začátkem dubna 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvy pro dva nové dotační programy na podporu podnikatelů zasažených koronavirovou krizí. Jedná se o široce zaměřené programy COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady, které mají nahradit dosavadní soubor specificky zaměřených dotačních programů určených pro konkrétní odvětví jako jsou například COVID Ubytování, Nájemné, Gastro nebo Kultura.

Žadatelé musí zvolit jeden z těchto dvou programů podle toho, který z nich je pro ně výhodnější. Podmínkou pro poskytnutí dotace je pokles obratu o 50 % v rozhodném období oproti srovnávacímu období leden-březen 2019 nebo 2020 v důsledku pandemie onemocnění COVID-19. Žádosti se podávají před portál AIS MPO, k přístupu do portálu je potřeba mít zřízenou eIdentitu.

 Parametry programu COVID 2021
 • Rozhodné období ledna – 31. března (80 dní)
 • Pro žadatele o dotaci COVID Ubytování II je začátek rozhodného období posunut na 23. ledna
 • Výše dotace je 500 Kč na zaměstnance a den
 • K žádosti je nutné doložit seznam zaměstnanců, který bude ověřen v databázi České správy sociálního zabezpečení
 • Dotace je zahrnuta do limitu podle Dočasného rámce 3.1 EU, tedy 1,8 mil. EUR
 • Získaná podpora by měla být využita na náklady na provoz a udržení činnosti z období února a března 2021
 • Může být kombinován pouze s programem Antivirus, nesmí se však překrývat s rozhodným obdobím jiných dotačních programů (např. COVID Ubytování II)
Žádosti v tomto programu jsou přijímány od 12. dubna do 31. května

Parametry programu COVID Nepokryté náklady
 • Rozhodné období ledna – 31. března 2021
 • Dotace ve výši 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období
 • Nepokryté náklady jsou vypočítány na základě upraveného výkazu zisku a ztráty – jedná se o ztrátu po odečtu všech přijatých dotací za dané období (např. dotace z programu Antivirus, COVID Ubytování II, COVID Gastro)
 • K žádosti je potřeba doložit upravený výkaz zisku a ztráty, výkaz o poklesu obratu a seznam všech přijatých a očekávaných dotací za rozhodné období
 • Pokud vykazovaná ztráta z upraveného výkazu zisku a ztráty překročí 5 mil. Kč, je potřeba tento výkaz nechat ověřit auditorem
 • Maximální výše dotace pro jednoho podnikatele je 40 mil. Kč
 • Není součástí limitu 1,8 mil. EUR podle Dočasného rámce 3.1 EU
 • Získaná podpora by měla být využita na pokrytí vykázaných ztrát
 • Lze kombinovat s jinými dotačními programy, ale sníží se tak ztráta podniku a tím pádem objem této dotace
Žádosti v tomto programu jsou přijímány od 19. dubna do 19. července.

Limit pro poskytnutí podpory z dotačních programů

Dočasný rámec 3.1 Evropské komise omezuje příjem poskytnuté podpory z vybraných programů na 1,8 mil. EUR. Do tohoto limitu se započítávají programy COVID Ubytování, COVID Nájemné, COVID Kultura, COVID Lázně, COVID Gastro a Antivirus A Plus. Do limitu se nezapočítávají režimy A a B programu Antivirus, ani zvýhodněné půjčky z programu COVID III.

Pokud potřebujete pomoci s vyplňováním žádosti včetně jejich příloh nebo máte nějaké další otázky ohledně projektů spojených s financováním, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme.

V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na Spolecnetozvladneme@rsm.cz.

Máme mnohaleté zkušenosti s projekty financování a jsme nyní připraveni vám nabídnout naši okamžitou podporu.
Komplexní informace k dotacím získáte ve mzdovém manuálu pro zaměstnavatele na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ZDE a ZDE

Váš kontakt:
Jiřina Kovaříková, Head of Payroll
jirina.kovarikova@rsm.cz
+420 731 193 980
Pro aktuální informace ohledně daní v době Covid-19 doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva financí ČR.
RSM CZ disponuje týmem profesionálů, kteří se mohou o vaše IT starat jak vzdáleně, tak i formou pravidelných výjezdů.

Váš kontakt:
Karel Fišnar, Head of Cloud Solution & Services
karel.fisnar@rsm.cz
+420 602 614 817
IT specialisté RSM CZ provedou jak úvodní bezpečnostní analýzu, tak se i mohou o nezranitelnost a dostupnost vaší infrastruktury starat průběžně.

Váš kontakt:
Karel Fišnar, Head of Cloud Solution & Services
karel.fisnar@rsm.cz
+420 602 614 817
Jsme schopni ve velmi krátkém čase přesunout vaše aplikace do datového centra RSM CZ a kompletně je provozovat v režimu 24x7.

Váš kontakt:
Karel Fišnar, Head of Cloud Solution & Services
karel.fisnar@rsm.cz
+420 602 614 817
Náš tým procesních specialistů vám nabízí pomocnou ruku, jak zefektivnit, zrychlit a zjednodušit každodenní řízení vaší společnosti.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
V organizacích se přikládá čím dál větší důraz na finanční funkci, z níž se stává strategický nástroj. Díky optimalizaci naší strategie a provozních modelů, stejně tak jako zlepšování podnikových procesů a využívání digitálních finančních řešení, vám pomáháme modernizovat vaše finanční funkce.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Mapovaní všech existujících procesů a hloubkové pochopení způsobu, jakým společnost funguje a jaké oblasti mají potenciál ke zlepšení. Poskytujeme plánování tvorby procesů a strategie zlepšování, které vaší organizaci umožní budovat procesy co možná nejefektivněji. „Pokud to nelze změřit, nelze to ani udržet.“
Proto také nabízíme zavádění efektivní metody Lean Six Sigma. Ta se zaměřuje na bezproblémový chod procesů a provádění pouze těch aktivit, které přinášejí zákazníkům přidanou hodnotu. Na druhou stranu eliminuje veškeré aktivity, které přidanou hodnotu nepřinášejí. Je třeba redukovat plýtvání a zlepšit hodnotu pro zákazníky.

Metoda vychází ze schopnosti udělat více z menšího množství zdrojů, a to pomocí neustálého eliminování plýtvání. Produkty a služby jsou soustředěny ve správném množství a stavu ve správný čas na správné místo.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Každý den stojí vedení organizací před výzvou, jak přilákat, zapojit, řídit a udržet si talenty. Poradci společnosti RSM v oblasti lidských zdrojů vám pomohou vypořádat se se vzniklými problémy pomocí řešení navržených na míru vaší společnosti.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Oblast digitálních řešení se vyvíjí závratnou rychlostí a ta správná řešení mohou výrazně zvýšit vaši efektivitu a produktivitu. Náš tým vám pomůže pojmenovat vaše potřeby v oblasti technologií a digitálních řešení a sestaví s vámi strategii, která je v souladu s cíli vaší organizace.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Oblast neustálého zlepšování pomáhá organizacím posouvat se na cestě k digitalizaci, kdy se IT systémy a jimi podporované zavedené procesy stávají prakticky samosprávnými oblastmi a umožňují organizaci využívat IT technologie inteligentním způsobem.

Váš kontakt:
Mária Straňáková, Implementation Manager
maria.stranakova@rsm.cz
+420 702 233 104
Aktuální ekonomický vývoj ostře kontrastuje s očekáváními prezentovanými na počátku roku 2020. Je zřejmé, že i při vysoké úrovni současného poznání, existují události, které se v ekonomice opakují a vedou k více či méně významným negativním hospodářským výkyvům.

V české ekonomice vyrostla z počátečních drobných živností řada úspěšných firem. Velmi častým byl tzv. organický růst, kdy se rozsah aktivit postupně zvětšoval a byly budovány další výrobní základny. Tento vývoj se často uskutečnil v rámci jedné společnosti.

Negativní hospodářský vývoj je příležitostí ke zvážení kroků směřujících k dlouhodobé diverzifikaci podnikatelského rizika. Jedním z kroků je rozdělení společnosti na několik podnikatelských celků, kdy klíčová hmotná aktiva jsou koncentrována v jedné ze společností a dalším za tržních podmínek pronajímána. K dosažení tohoto cílového stavu je možné využít právní transformace, jakou je např. rozdělení společnosti.

Společnost RSM CZ má dlouhodobé zkušenosti s problematikou restrukturalizací včetně souvisejících činností (problematika ocenění, zpracování účetních závěrek, související daňové poradenství atd.).

Pokud zvažujete změnu struktury vaší společnosti / podnikatelského celku, rádi s vámi danou problematiku prodiskutujeme.

Váš kontakt:
Rudolf Hájek, Senior Manager
rudolf.hajek@rsm.cz
+420 739 609 022
V současnosti se všechny podnikatelské subjekty zaměřují na překonání ekonomicky obtížného období. V návaznosti na postupné uvolňování restriktivních opatření se mohou objevit otázky, zda konkrétní společnosti nebyla způsobena škoda, která by jí měla být nahrazena. Zároveň otázku škody není možné zúžit pouze na případnou škodu způsobenou restriktivními opatřeními ze strany státu, ale též je potřebné vzít v potaz uzavřené smluvní vztahy, případně další odůvodněná očekávání.

V případě, kdy zvažujete obrátit se svými možnými nároky na nezávislý soud, je prvním krokem právní analýza ze strany právního specialisty. V dalším kroku pak stojí za uvážení vyčíslení výše možné újmy ze strany nezávislého znalce. To může nabývat podoby od indikativního ocenění (to slouží zpravidla k vymezení základního možného rozsahu výše možné újmy) až po podobu nezávislého znaleckého posudku, který může být dle pravidel současné legislativy předložen soudu jako nezávislý důkaz. Výhodou znaleckého posudku pak též je, že se jedná o podrobnou ekonomickou analýzu, s kterou se soudce může v detailu seznámit.

Znalecký ústav RSM CZ má rozsáhlé zkušenosti se zpracováním znaleckých posudků pro účely soudních sporů, a to jak na základě žádosti některé ze sporných stran, tak na základě jmenování soudem v rámci sporu.

Rádi s vámi probereme případné možnosti spolupráce.

Váš kontakt:
Rudolf Hájek, Senior Manager
rudolf.hajek@rsm.cz
+420 739 609 022
V případě komerčních nemovitostí bude důležitý postoj jednotlivých investorů. Komerční trh, kterému dominují zahraničí investoři, může ovlivnit odliv těchto investorů v případě potíží v rodných zemích. U komerčních nemovitostí je dopad pandemie koronaviru velice individuální a souvisí zejména se skladbou aktuálních nájemců s ohledem na stabilitu příjmů, odolnost provozu a obsazenost. Z tohoto hlediska se jako ideální jeví portfolio nájemců z řad mezinárodních korporací. Nejvíce ohroženi jsou vlastníci nabízející krátkodobé pronájmy nebo vyjednávající o uzavření či prodloužení nájemních smluv. Z dlouhodobého pohledu bude tedy důležité, aby společnosti i vlastníci nemovitostí byli připraveni a dokázali efektivně reagovat, dojde-li k podobné situaci znovu. Řada nájemců bude chtít tyto situace ošetřit v rámci budoucích nájemních smluv.

V našem newsletteru jsme z našeho pohledu shrnuli možné dopady pandemie koronaviru na jednotlivé segmenty komerčních nemovitostí. Zaměřili jsme se na jeden z možných scénářů vývoje výnosových měr prémiových nemovitostí v prémiových lokalitách a s nejlepší skladbou nájemců (Prime Yields), které jsou z pohledu ocenění nemovitostí stěžejní a měly by promítat dopady této nové pandemické krize.

Celý newsletter na téma Možné dopady koronaviru na komerční nemovitosti najdete ZDE. V článku se zaměřujeme na jednotlivé segmenty komerčních nemovitostí, jako jsou maloobchod, kancelářské, logistické a průmyslové prostory.

Co pro vás můžeme udělat?

Ať už se s potřebou ocenění v této situaci potkáte v jakékoli podobě, rádi s vámi prodiskutujeme danou problematiku. Znalecký ústav RSM CZ poskytuje široký rozsah služeb v oblasti oceňování nemovitostí.

Váš kontakt:
Jiří Skotnica, Senior Manager
jiri.skotnica@rsm.cz
+420 739 680 970
Tento newsletter volně navazuje na námi publikovaný názor ohledně vývoje cen nemovitostí v důsledku utlumení ekonomiky; zejména jsme zkoumali dopad na tzv. Prime Yields.

V tomto newsletteru doplňujeme náš pohled o možný vývoj nákladů na financování nemovitostí i široké skupiny průmyslových podniků.

Indikace vývoje nákladů na financování nemovitostních projektů

Jak jsme již zmínili v předchozím newsletteru, neexistují dosud žádné transakce s nemovitostmi, které by umožnily odvodit aktuální úroveň Prime Yields. V obdobné situaci jsme i v případě nákladů na financování nemovitostí seniorními úvěrovými zdroji. V tomto případě se však můžeme obrátit na dluhopisové trhy publikující informace o požadované výnosnosti dluhopisů. V naší analýze jsme použili data za obor Real Estate, která jsou publikována v databázi Capital IQ, přičemž vycházíme z hodnot k 3. 2. 2020 a k 15. 4. 2020. Využili jsme dluhopisy investiční kategorie AA- až A- denominované v USD či v EUR a jako druhou skupinu dluhopisy v kategorii BBB+ až BB- (do této kategorie bude spadat většina transakcí v rámci ČR).

V rámci naší analýzy používáme jako základní úrokové sazby IRS 5Y – tj. pětileté fixace sazby typu PRIBOR či EURIBOR. V situaci, kdy jsou tyto sazby záporné, uvažujeme se sazbou ve výši 0 % p.a.

K 3. 2. 2020 se rizikové spready u dluhopisů v kategorii AA- až A- pohybovaly na úrovni mediánu 36 bps – tj. dluhopisy měly výnosnost blízkou příslušným IRS sazbám. K datu 15. 4. 2020 však rizikové spready na úrovni mediánu dosahovaly 214 bps. Požadované zhodnocení u takto vysoce bonitních dluhopisů tak stouplo o přibližně 180 bps. V případě velmi často užívaného eurového financování tento vývoj přímo odpovídá možnému zdražení financování seniorními zdroji, v případě méně častého financování v českých korunách působí pozitivně politika centrální banky[1], jež se odrazila v poklesu IRS sazeb. Pětileté financování by tak bylo dražší pouze o 70 bps (nicméně v absolutní hodnotě nadále dražší než eurové financování).

V případě méně bonitní, nicméně stále ještě přiměřeně kvalitní, skupiny dluhopisů s ratingem BBB+ až BB- je vývoj mezi oběma daty jen mírně dynamičtější, kdy rizikové spready na úrovni mediánu stouply ze 77 bps na 283 bps – tj. o cca 200 bps. Tento vývoj by též odpovídal zdražení eurového financování, v případě financování v CZK by došlo ke zdražení cizích zdrojů jen o cca 100 bps (financování v CZK by bylo nadále dražší než financování v EUR).

Seniorní zdroje financování byly v nedávné historii nejvýznamnějším zdrojem pro financování nemovitostí, kdy jejich podíl na hodnotě nemovitostí přesahoval běžně 60 % z tržní hodnoty nemovitostí. Ačkoli dluhopisy jsou zpravidla více rizikovým instrumentem, nárůst rizikových spreadů i ve vysoce bonitní kategorii jasně indikuje zvýšení Prime Yields a nárůst požadavků investorů na zhodnocení kapitálu investovaného do nemovitostí.

Indikace vývoje nákladů na financování průmyslových podniků

Zároveň jsme zkoumali vývoj dluhopisových yieldů v případě široce vymezených průmyslových podniků.

Zde jsme nejprve pracovali s kategorií vysoce bonitních společností s ratingem v kategorii AA- až A-. Rizikový spread u těchto dluhopisů na úrovni mediánu stoupl z 26 bps na 93 bps – tj. přibližně o 70 bps. S ohledem na politiku ČNB v případě financování v CZK pro danou kategorii došlo dokonce k mírnému zlevnění financování o 40 bps.

Podstatně dynamičtější je vývoj yieldů z dluhopisů zařazených do čistě spekulativní skupiny společností s ratingovou známkou BB+ až B-. Podniky takovéto úvěrové kvality lze uvažovat v rámci ČR za početnou skupinu. Na úrovni mediánu rizikový spread stoupl z 259 bps na 768 bps, tj. přibližně o 510 bps. Náklad na financování v CZK by pak stoupl ze 4,41 % na 8,43 % - tj. i přes pokles základních úrokových sazeb by se cena cizích zdrojů téměř zdvojnásobila.

Opět platí, že dluhopisy mohou být ovlivněny nižší likviditou a horším zajištěním než bankovní seniorní zdroje.

Výše uvedený vývoj ukazuje, jak podstatný vliv může mít politika vlády zaměřená na garanci části úvěrových zdrojů v rámci tzv. programů COVID. Pro širokou skupinu společností s omezenou finanční silou může být takovýto nárůst nákladů financování v situaci poklesu poptávky po jejích produktech za akceptovatelnými možnostmi. Uvažujete-li o financování s využitím státních programů, rádi vám poradíme.

[1] 2T repo sazba klesla z 2,25 % p.a. k 7. 2. 2020 na 1,00 % p.a. k 27. 3. 2020

Uvažujete-li o financování s využitím státních programů, rádi vám poradíme.

Váš kontakt:
Rudolf Hájek, Senior Manager
rudolf.hajek@rsm.cz
+420 739 609 022

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Dobrý den, jmenuji se Martina a jsem hlavní RSM CZ & SK krizová koordinátorka pro COVID 19. Pokud potřebujete cokoliv vyřešit, jsem na telefonu každý všední den od 9:00 do 17:00. Případně mi pošlete email. Děkuji vám!
Spolu to zvládneme!

Martina Voborníková
RSM CZ COVID Koordinátor
+420 739 343 392
Martina.Vobornikova@rsm.cz
Spolecnetozvladneme@rsm.cz

Newslettery

Vliv mimořádných ekonomických situací na nastavení převodních cen

29.03.2021
Ekonomické dopady pandemie Covid-19 jsou poslední dobou často skloňovaným tématem. Tato mimořádná situace ovlivňuje samozřejmě též skupiny spřízněných společností, které kromě běžných provozních věcí mohou řešit i to, zda a jak vlivem této mimořádné situace změnit jejich aktuální nastavení převodních cen, či jak přistoupit k alokaci vzniklých mimořádných nákladů či ztrát. Ke konci roku 2020 se […]

Vrátíme se zpět do kanceláří, nebo zůstaneme pracovat z domova?

16.03.2021
Poslední rok s sebou přinesl řadu změn. Jedna z nich se týká i rychlého přerodu pracovního prostředí. Práce z domova přestala být benefitem a i firmy, které byly dosud zvyklé na každodenní přítomnost svých zaměstnanců na pracovišti, si začaly zvykat na režim home office. V předchozích newsletterech jsme se věnovali IT bezpečnosti v éře práce […]

Podzimní liberační balíček

19.10.2020
Ministerstvo financí připravilo další balíček daňových výhod. Tentokrát se však nejedná o plošná opatření, ale daňové výhody se vztahují jen na vybrané poplatníky. Většina nových opatření se vztahuje pouze na ty, jejichž nadpoloviční část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pochází z vládou od 14. 10. 2020 zakázaných nebo omezených […]

Mimořádná opatření – změna v čerpání ošetřovného a aktuální přehled covid programů

16.10.2020
Rádi bychom vás informovali o připravované pomoci Vlády ČR postiženým zaměstnavatelům, podnikatelům, rodičům, kultuře i sportu. Podrobněji zde uvádíme informace k čerpání ošetřovného z důvodu péče o dítě při uzavření škol. Ošetřovné z důvodu uzavření škol V návaznosti na uzavření škol, z důvodů boje proti epidemii, schválila Vláda ČR dne 8. 10. 2020 Návrh zákona o […]

Pandemie COVID-19 a cyklická odvětví – Zotavení či změna ekonomické pozice?

14.09.2020
V případě významných ekonomických událostí, mezi které patří i pandemie COVID-19, můžeme mít tendenci intuitivně obdobně hodnotit dopady této krize na různá odvětví ekonomiky. V následujícím článku ukazujeme, s využitím mezinárodní databáze Capital IQ spravované skupinou Standard & Poors, že investoři vnímají i v cyklických odvětvích dopad této krize odlišně. Obdobně, jako v případě vládní […]

Program Antivirus prodloužen

26.08.2020
Rádi bychom vás informovali, že vláda dne 24. 8. 2020 schválila prodloužení programu Antivirus v režimu A i B, a to do 31. 10. 2020. Program Antivirus je cílený program k udržení zaměstnanosti a je platný od března 2020. Režim A Kompenzuje náklady zaměstnavatelům, kteří museli svým zaměstnancům nařídit karanténu nebo částečně či úplně omezit svůj […]

Dopad koronaviru na britský trh M&A transakcí

14.07.2020
Globální pandemie koronaviru má nadále nepříznivý vliv na finanční trhy po celém světě. Stále není jisté, jak rozsáhlý bude dopad pandemie v konečném důsledku, kdy i doporučení a reakce britské vlády se neustále vyvíjejí a mění. Koronavirus již měl a nadále bude mít vážné důsledky na finanční trhy, včetně odvětví privátního kapitálu, tzv. private equity. […]

Program COVID – Nájemné

30.06.2020
Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Podstatou programu COVID – Nájemné je participace nájemce a pronajímatele, a to v poměru: pronajímatel […]

První daňové změny související s epidemií koronaviru čekají na podpis prezidenta

19.06.2020
Vedle tzv. liberačních balíčků, z nichž poslední znovu umožňuje poplatníkům z řad fyzických i právnických osob podat daňové přiznání za r. 2019 bez sankcí až do 18.8.2020, a které stačilo zveřejnit ve finančním zpravodaji, jsou i změny, které musely projít legislativním procesem. Jedním z nich je sněmovní tisk 874 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové […]

Kompletní aktualizovaný přehled programů financování

16.06.2020
Víte, jaké jsou skutečné možnosti financování z programů,  souvisejících  s opatřeními přijatými proti infekci COVID-19? Připravili jsme pro vás  aktualizovaný přehled toho, jaké programy financování se podnikatelům nabízí, a jaký je momentální stav těchto podpor: Program COVID II První kolo žádostí do Záručního programu COVID II, určeného pro mimopražské malé a střední podnikatele, bylo uzavřeno […]