Czech Republic
Jazyky

Změny ve vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Od 1. ledna 2014 vstupuje v účinnost zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (č. 67/2013 Sb). Jaké změny od roku 2013, kdy byl zákon vytvořen, vás čekají?

Cílem tohoto zákona je sjednotit úpravu této problematiky, která byla roztříštěna do několika předpisů.

Zákon o službách se dotýká bytů a nebytových prostorů v domě s byty, pojednává o poskytování těchto služeb, o zálohách, o rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů.

Nejdůležitější změnou, kterou dle našeho názoru tento předpis přináší je určení časového rámce, ve kterém má být provedeno vyúčtování vlastníkem poskytovaných služeb. Toto vyúčtování má být příjemci služeb doručeno do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Před účinností tohoto zákona se toto vyúčtování provádělo obvykle do šesti měsíců po skončení období, za které se vyúčtování provádí. Kromě domů s byty se toto analogicky použije i u pronájmů nebytových prostor v domě s byty – např. kanceláří.

Službami se přitom rozumí: „dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu“ (§ 4, odst. 1). Rozsah je však možné změnit na základě dohody nebo rozhodnutím družstva či společenství.

Dle § 7, odst. 2 musí poskytovatel služeb ve vyúčtování uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb, které obsahuje: celkovou výši přijatých záloh a celkovou výši nákladů na služby.

Poskytovatel služeb má i nadále právo požadovat zálohy na tyto služby. Tyto zálohy však musí být přiměřené (např. dle minulého období). Zálohy mohou být poskytovatelem služeb změněny i v průběhu roku, avšak tato záloha může být požadována až po doručení písemného oznámení o této změně s patřičným odůvodněním, „jinak ke zvýšení zálohy nedojde“ (jak se píše v § 4, odst. 4). Paragraf 4 Zákona o službách také říká, že „veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu“.

O rozúčtování jednotlivých druhů služeb pojednávají paragrafy 5 a 6 s tím, že nedojde-li k dohodě mezi poskytovatelem a příjemci služeb, použije se postup dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.

Tato nová úprava připraví perné chvilky mnoha účetním. Určitě nám dají mnozí za pravdu v tom, že již zažitý termín 30. 6. bylo občas problematické stihnout. Nyní bude potřeba začít „nahánět“ dodavatele, aby doručili všechny potřebné doklady včas. Možná bude také v některých případech zkrátit období, za které se fakturuje (např. dodávky plynu), aby bylo možné takové faktury zahrnout do vyúčtování. Tento Zákon o službách se využije poprvé ve vyúčtování za rok 2014. Rok 2013 bude tedy vyfakturován ještě dle starých pravidel.

Kromě výše uvedeného se také mění některé záležitosti ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek. Dle § 1 200, odst. 3 nového občanského zákoníku mají mít stanovy podobu veřejné listiny, jejich případné změny si tak po novém roce vyžádají přítomnost notáře. Pokud tedy uvažujete o změně ve stanovách, bylo by pohodlnější jí provést ještě před koncem roku (např. právě ve vztahu k metodice rozúčtování jednotlivých služeb mezi jejich příjemce).

Máte-li k problematice vyúčtování nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

 

Kontaktní osoby

Helena Pejšková

Senior Consultant M&A

+420 226 219 000

helena.pejskova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: