Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Všechno zlé je k něčemu dobré!

Dokonce i inventarizace majetku a závazků, kterou máme provádět dle zákona o účetnictví (563/1991 Sb., § 6, 29 a 30).

Inventarizace je vlastně způsob ověřování toho, zda stavy v účetnictví odpovídají skutečnosti.

Tento proces není nijak zábavný, nicméně pojďme na něm zkusit najít pozitiva:

1)     S čistým svědomím můžeme odškrtnout splnění dalšího legislativního požadavku.
2)     Pro naše klienty připravujeme (dokladovou) inventarizaci majetku a závazků nejen z důvodu uvedeného v bodě 1, nýbrž také proto, abychom přehledně zhodnotili stavy na všech účtech aktiv a pasiv a případně účetnictví „dočistili“ pro účely sestavení účetní závěrky.

Dobře sestavená dokladová inventura nám pomůže odhalit případné chyby či operace, které dosud v rámci účetní závěrky nebyly proúčtovány. Lze jí také využít jako zdroj informací, který je rychle dostupný a lze z ní později vycházet při sestavování následující účetní závěrky.

Inventarizace může být upravena dle potřeb firmy, pro doložení zůstatku na účtech je potřeba uvést alespoň následující informace: datum účetního případu, číslo účetního případu, jeho popis, částku v českých korunách. Jako doplňující informace pak může být přidán také: název, IČ či jiná identifikace obchodního partnera, případně také částka v cizí měně. U tzv. „ležáků“ (tj. dlouhou dobu nevypořádaných účetních případů) doporučujeme také stručný popis důvodů vedoucích k tomu, že daná položka v účetnictví „visí“. Množství informací obsažených v inventarizaci obvykle souvisí s obtížností jejich získání z účetního softwaru.

Kromě interního zdroje informací může být inventarizace, obsahuje-li všechna potřebná data, použita také jako zdroj informací pro případného zájemce o koupi firmy.

Podrobnosti dle zákona o účetnictví

Dle výše uvedeného zákona o účetnictví se inventarizace dělí na periodickou (pro účely sestavení řádné či mimořádné účetní závěrky) a průběžnou, která slouží ke zjištění skutečného stavu u zásob (pouze těch, o kterých se účtuje dle druhů, míst uložení nebo hmotně odpovědných osob) a dlouhodobého hmotného movitého majetku, který nemá stálé místo, je neustále v pohybu. Periodické inventarizaci výše uvedeného majetku musí provést účetní jednotka alespoň jednou za účetní období.

Periodická i průběžná inventarizace může začít nejdříve čtyři měsíce před koncem účetního období a skončit nejpozději dva měsíce po konci daného účetního období.

Při stanovení dne, ke kterému se skutečný stav zjišťuje (musí předcházet rozvahovému dni) je možné skutečný stav majetku k rozvahovému dni doložit účetními záznamy, které prokazují přírůstky a úbytky, které nastaly mezi dnem stanoveným a dnem rozvahovým. Pokud to lze, může samozřejmě inventarizace proběhnout k rozvahovému dni.

Stavy majetku a závazků se zapisují do inventurních soupisů. Stavy se přitom zjišťují fyzickou inventurou u majetku, jež je možné vizuálně zjistit a dokladovou inventurou u těch aktiv a pasiv, u kterého není možné jejich existenci vizuálně ověřit. Dokladové inventuře podléhají také podrozvahové účty.

Požadavky na to, co musí inventurní soupis obsahovat, je možné nalézt v zákoně o účetnictví v § 30, odst. 7.

Účetní jednotka by měla mít připravenou interní směrnici o inventarizaci majetku a závazků a zároveň, odpovídá-li to povaze podnikání také směrnici o úbytcích zásob v rámci norem.

Vybrané účetní jednotky (organizační složky státu, státní fondy včetně Pozemkového fondu ČR, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny) provádějí inventarizaci dle § 29, odst. 4, tedy podle prováděcího předpisu (č. 270/2010 Sb. – vyhláška o inventarizaci majetku a závazků) a dále podle § 30, odst. 9 zákona o účetnictví.

Provedení inventarizace je účetní jednotka povinna prokázat po dobu pěti let.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Kontaktní osoby

Helena Pejšková

Senior Consultant M&A

+420 226 219 000

helena.pejskova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: