Czech Republic
Jazyky

Změna judikatury soudu v rámci rozdělení zisku

Nejvyšší soud vydal na přelomu března a dubna tohoto roku usnesení, potvrzující právní úpravu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014. Dle tohoto zákona o obchodních korporacích může účetní závěrka, zpracována za předchozí účetní období, sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období. Tímto usnesením Nejvyšší soud zvrátil judikaturní závěr přijatý při výkladu dříve platného obchodního zákoníku v této oblasti (jeho platnost skončila k 31. 12. 2013 a byl nahrazen zákonem o obchodních korporacích).

V původní judikatuře, na základě dříve platného obchodního zákoníku, se dlouhodobě dovozovalo pravidlo, že po uplynutí lhůty pro konání valné hromady, za účelem projednání řádné účetní závěrky, tedy po uplynutí 6 měsíců od skončení účetního období, nemůže tato řádná účetní závěrka, zpracovaná za předchozí účetní období, sloužit jako podklad pro rozdělení zisku.

V usnesení soudu sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 se však přímo uvádí, že s účinností od 1. 1. 2014 řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období, může sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období. Tímto usnesením v podstatě neguje doteď přijímaný výklad dříve platného obchodního zákoníku, a akcionáři tedy k rozhodnutí o rozdělení zisku po 30.6. následujícího roku nepotřebují vyhotovovat a schvalovat mezitímní účetní závěrku.

Účtování o schválení účetní závěrky v případě zisku (dle českých účetních standardů pro podnikatele)

Dle zákona o obchodních korporacích lze podíl na zisku vyplatit i formou Zálohy na podíly na zisku (zálohy na dividendy). Zálohově může být vyplacen zisk, nebo jeho část za aktuální účetní období, zároveň však i nerozdělený zisk minulých let. Podkladem pro výplatu zálohy na zisku je vyhotovení mezitímní účetní závěrky. Z této účetní závěrky by mělo být zřejmé, že jsou splněny i další podmínky pro vyplacení zálohy na podílu na zisku a to, že společnost si vyplacením zálohy nepřivodí úpadek.

Účtování vyplacení podílu na zisku

V následujícím období, po zasedání řádné valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku minulého účetního období a rozdělovat výsledek hospodaření, bude vyplacená záloha vypořádána. V případě, že z různých důvodů zisk vyplacen nebude, jsou společníci povinni přijatou zálohu na podíl na zisku vrátit společnosti. Obdobně to platí i v případě, že byly schváleny nižší podíly na zisku, než činila již vyplacená záloha.

Rádi vám pomůžeme nejen s účetní závěrkou, ale i se souvisejícími transakcemi nebo celým účetnictvím.