Czech Republic
Jazyky

Pravidelná aktualizace nastavení převodních cen minimalizuje riziko odchýlení se od tržního standardu

Ministerstvo financí zveřejnilo v minulém roce Pokyn GFŘ D – 34 „Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny“ reagující na aktualizaci Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy z roku 2017. Předmětem Pokynu D – 34 jsou mimo jiné praktická doporučení při provádění srovnávacích analýz, včetně doporučení pro četnost aktualizace nastavení převodních cen.

Na základě Pokynu D – 34 doporučuje Ministerstvo financí následující:

  • Aktualizovat vyhledávací strategie srovnatelných podniků používaných pro stanovení tržního rozpětí převodních cen minimálně jednou za tři roky.
  • Každoročně testovat, zda nedošlo k významným posunům v ziskovostech srovnatelných společností způsobenému výkyvy na trhu (např. z důvodu skokového zvýšení ceny ropy či jiných vstupů).
  • V případě zpracování dokumentace převodních cen pravidelně ověřovat opodstatněnost používaných metod.

Často používanou metodou v rámci stanovení převodních cen je transakční metoda čistého rozpětí, kdy se např. k základně odpovídající úplným nákladům přičte zisková přirážka, která je odvozována z databází obsahujících finanční údaje nezávislých společností (typicky např. TP Catalyst). V rámci naší činnosti se často setkáváme s potřebou stanovit tuto ziskovou přirážku pro manažerské služby a pro produkci v oblasti automotive dodávanou do distribučních sítí zahraničních spojených osob.

Zpravidla se pro tyto účely používá tzv. mezikvartilové rozpětí (tj. středních 50 % z daného výběru) ziskovostí dosahovaných nezávislými společnostmi.

Následující tabulka obsahuje vývoj příslušných statistických reprezentantů ziskových přirážek v letech 2014 až 2018.

Z údajů nezávislých poskytovatelů manažerských služeb je patrný trend postupného navyšování ziskovostí. Tento vývoj je zjevný zejména při standardním použití víceletých průměrů za jednotlivé společnosti. Z důvodu zaznamenaného nárůstu ziskovostí poskytovatelů manažerských služeb mezi lety 2014 a 2018 doporučujeme provést revizi aktuálního nastavení transferových cen u manažerských služeb poskytovaných ve skupině spřízněných osob.

Opačný vývoj byl zaznamenán u výrobců dílů pro automobilový průmysl, kde je patrný především pokles na úrovni dolního kvartilu. Pokles ziskovosti pak mohl být způsoben rostoucím tlakem na zvýšení osobních nákladů a zpomalováním tempa růstu Německa.

S ohledem na zaznamenaný pokles ziskových přirážek mezi lety 2014 až 2018 doporučujeme podrobit aktuální nastavení ziskových přirážek v oblasti automotive revizi.

Námi provedené analýzy vývoje ziskovostí rovněž dokazují, že je vhodné v pravidelných intervalech vyhodnocovat parametry ovlivňující nastavení převodních cen.

Jste součástí podnikatelského holdingu? Potřebujete poradit s vhodným nastavením převodních cen? Rádi s vámi prodiskutujeme problematiku doložení tržního standardu převodních cen a další transfer pricingové otázky.