Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Máte úrokové sazby ve skupině nastaveny v souladu s principem tržního odstupu?

V souvislosti s probíhajícími kontrolami finanční správy, zaměřenými na převodní ceny mezi spojenými osobami, jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po posouzení, resp. nastavení úrokových sazeb u půjček/úvěrů poskytovaných mezi spojenými osobami.

V případech poskytování půjček/úvěrů mezi spojenými osobami by nastavené podmínky těchto půjček/úvěrů, včetně nastavení úrovně úrokové sazby, měly být v souladu s principem tržního odstupu, který je standardně používán pro vyhodnocování přiměřenosti cen ze služeb uzavíraných mezi spojenými osobami. Příslušné kritérium je specifikované v ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů – kdy se jedná o cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, resp. je-li rozdíl od takové ceny uspokojivě doložen.

Jako podpůrný materiál pro finanční správu o doložení přiměřenosti úrokových sazeb je možné využít expertního nastavení či posouzení úrokových sazeb.

V případě znaleckých posudků je výhodou ztížená rozporovatelnost ze strany správce daně, jenž musí postupovat dle procesních postupů popsaných v judikátu Nejvyššího správního soudu 7 Afs 86/2013 (zahrnující např. výslech znalce, revizní znalecký posudek včetně vypořádání rozdílů atd.).

Jak se posuzují, resp. stanovují úrokové sazby v těchto případech

Postup posouzení, resp. stanovení úrokových sazeb v souladu s principem tržního odstupu se odvíjí vždy od specifik daného případu. Neexistuje tedy univerzální model, který by byl použitelný pro všechny případy. Vždy musí být posouzeny konkrétní podmínky poskytnuté půjčky/úvěru (např. měna, účel poskytnutí, délka/splatnost, zajištění úvěru, případná podřízenost bankovním úvěrům atp.) a zároveň analyzována osoba dlužníka, tj. činnost společnosti, majetková a kapitálová struktura, bonita, očekávaný vývoj společnosti, případné očekávané změny atp.

Významným faktorem pro výběr postupu stanovení úrokových sazeb je vždy typ zdroje financování, tj. zda se jedná o zdroj seniorní či juniorní. V případě, že se jedná o půjčku/úvěr seniorního typu, je v dalším kroku vyhodnocováno riziko nesplacení předmětné půjčky/úvěru, a to na základě odhadu bonity/ratingu dlužníka (tento odhad provádíme obdobným způsobem, jakým postupují ratingové agentury). Na základě tohoto odhadu ratingu je pak přiřazena odpovídající marže/spread pro danou půjčku/úvěr. V případě juniorního zdroje financování je postup mírně odlišný. V tomto případě zjišťujeme, o kolik je zdroj (půjčka/úvěr) méně rizikovější než vlastní kapitál dlužníka.

Zákon o daních z příjmů v určitých případech umožňuje výjimky, kdy je možné sjednat nižší cenu/úrokovou sazbu pod tržní úrovní, aniž by musel být následně upravován základ daně poplatníka. Ustanovení §23 odst. 7 Zákona o daních z příjmů stanoví, že úpravy základu daně na úroveň, jakou by dosahoval, pokud by strany sjednaly tržní cenu, se neuplatní, pokud sjednaná cena u, mimo jiné, výpůjčky je nižší než tržní a věřitelem je člen obchodní korporace.

Znalecký ústav RSM TACOMA vyhotovil řadu studií či posudků, které se zabývaly posouzením/stanovením úrokových sazeb v souladu s principem tržního odstupu.

Pro více informací nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close