Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Postihla vás velká voda? Poradíme, co dál

Povodeň může být složitou životní zkouškou nejen pro zaměstnance ale i  zaměstnavatele. Víte, jak její následky řeší zákoník práce? A co dělat, když vám velká voda odnesla účetnictví? Máme pro vás několik tipů a doporučení.

Na co máte ze zákona nárok, ať už jako zaměstnavatel, nebo zaměstnanec:

1. Náhrada mzdy při odstraňování následku povodní

Pokud odstraňujete následky povodní na vlastní nemovitosti, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance:

 • Zaměstnavatel vám může poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy, popř. vám může poskytnout též náhradu mzdy nebo platu.
 • Také se můžete se zaměstnavatelem dohodnout, že takto zameškanou pracovní dobu napracujete

Jestliže poskytujete pomoc při odstraňování následků povodní na cizím majetku z důvodu všeobecného zájmu:

 • Jde o překážku na straně zaměstnance podle §202 ZP a jedná se o omluvené volno bez náhrady mzdy
 • Zaměstnavateli je nutné prokázat délku trvání překážek
 • Pomoc by neměla být poskytována živelně, ale organizovaně

2. Náhrada mzdy při zničení prostorů pro výkon práce

Povodeň postihla vašeho zaměstnavatele a ten musel přerušit provoz:

 • Je nezbytně nutné, aby se vás zaměstnavatel, pokud mu to umožňují podmínky, pokusil převést na jinou práci. Může tak učinit i bez vašeho souhlasu, a to na dobu nezbytně nutnou
 • Pokud vás zaměstnavatel nepřevedl na jinou práci, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a máte nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku
 • Jestliže zaměstnavatel není postižen povodněmi, ale nemůže v důsledku pozastavení dodávky surovin, energie, vody apod. pokračovat v činnosti jedná se o překážku v práci a náleží vám náhrada mzdy ve výši nejméně 80% průměrného výdělku

3. Zaměstnavatel má z důvodu povodní finanční potíže

Pokud vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu v důsledku povodní, můžete využít zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů. Nebo se obraťte  na příslušný úřad práce podle místa sídla zaměstnavatele, který vám poradí v dalším postupu.

4. Povodeň vám zničila majetek. Máte nárok na nějaké dávky?

Zákon umožňuje poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci. Výše se stanovuje s přihlédnutím k majetku a příjmům, a to vašim nebo společně posuzovaných osob.

 • Pomoc může být poskytnuta až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tj maximálně do 51 150 Kč
 • Dále máte možnost získat mimořádnou pomoc až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce tj. v současné době maximálně  34 100 Kč
 • O dávky se žádá na příslušném úřadu práce dle trvalého bydliště dané osoby
 • Formuláře k žádosti si můžete stáhnout na webových stránkách http://portal.mpsv.cz/forms  Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi – „Žádost o pomoc z důvodu postižení mimořádnou událostí“ nebo „Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc“

Jak postupovat když vám velká voda odnese účetnictví?

Co dělat bezprostředně po povodni

Zjistíte-li, že Vám povodeň odnesla účetní doklady nebo vám povodeň či záplava poškodila účetní záznamy, ať již v papírové nebo v elektronické formě, je nutné co nejdříve jednat a neprodleně oznámit zničení/poškození účetních záznamů svému správci daně. V oznámení doporučujeme vylíčit po pravdě všechny skutečnosti a důvody, které vedly k tomu, že nebylo možné zajistit ochranu účetních záznamů, technických prostředků a nosičů před poškozením, jak nařizuje zákon o účetnictví.

Na základě tohoto oznámení finanční úřad tyto skutečnosti zpravidla na místě ověří a sepíše protokol o místním šetření nebo úřední záznam, jehož opis Vám předá.

Jak řešit nedostatek peněz na zaplacení daně?

Dalším problémem, který nemusí být sice bezprostředně spojen se zničeným účetnictvím, ale z důvodu velkých vydání z titulu likvidace majetkových škod je poměrně častý, je nedostatek peněz na zaplacení splatné daně nebo záloh. Z titulu chybějících dokladů může být problematické i včasné podání např. měsíčního nebo čtvrtletního přiznání k DPH.

Abyste se vyhnuli zákonným sankcím (pokutám a úroku z prodlení), je možné podat žádost o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání, nebo žádost o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách.

V případě posečkání s placením daní nebo jejím zaplacením ve splátkách je však nutné počítat s tím, že za tuto dobu se posečkaná částka úročí úrokem z odložené částky, jehož výše je stanovena jako repo sazba zvýšená o sedm procentních bodů tj. v současnosti 7,05 %.

S ohledem na lhůty k podání daňových přiznání mohou dále povodněmi či záplavami postižené osoby požádat svého správce daně o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání a u záloh pak požádat o jejich zproštění nebo stanovení jinak.

Dle tiskové zprávy GFŘ budou povodněmi či záplavami postižené fyzické a právnické osoby osvobozeny od správních poplatků souvisejících s úkony v daňovém řízení.

Na základě zmocnění v zákoně může finanční správa na žádost povodněmi či záplavami postižené osoby zcela nebo částečně prominout i daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí při řešení důsledků živelních pohrom a jiných mimořádných hromadných událostí z důvodu odstranění tvrdosti.

Určité zákonné nástroje má i obec, která může při řešení důsledků živelních pohrom zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelnou pohromou, a to i za uplynulé zdaňovací období, ale nejdéle na dobu 5 let.

Držíme palce, a pokud budete mít k této problematice nějakou otázku, neváhejte se na nás obrátit. Bližší podrobnosti naleznete i v uvedené tiskové zprávě GFŘ ze dne 5. 6. 2013 „Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní“  a u svého správce daně.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close