Czech Republic
Jazyky

Změny v hmotném a nehmotném majetku v roce 2021

Jak jsme již avizovali v našem newsletteru, pro firmy jsou z daňového balíčku asi nejzajímavějšími změnami novinky týkající se majetku. Proto bychom těmto změnám rádi věnovali celý dnešní newsletter. Novela č. 609/2020 Sb., zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), která tyto změny zavedla, je sice účinná od 1. 1. 2021, ale všechny následující změny se dají za určitých podmínek využít již u majetku pořízeného v roce 2020.

První změnou je obnovení mimořádných odpisů hmotného majetku. Druhou významnou změnou je zvýšení hodnotové hranice dlouhodobého hmotného majetku a třetí změna se týká nehmotného majetku.

Mimořádné odpisy hmotného majetku (§ 30a)

U hmotného majetku pořízeného v období od 1. 1.  2020 do 31. 12. 2021, a zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny, je možné uplatnit mimořádný daňový odpis. Podmínkou pro jeho uplatnění je, že se musí jednat o zcela nový majetek (vaše společnost musí být prvním odpisovatelem). To je splněno, když váš dodavatel o uvedeném majetku účtoval jako o zboží.

Mimořádné odpisy se počítají na měsíční bázi. Majetek zařazený do 1. odpisové skupiny je možné odepsat za 12 měsíců. Majetek zařazený do 2. odpisové skupiny je možné odepsat za 24 měsíců, a to tak, že za prvních 12 měsíců uplatní společnost daňové odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Hmotný majetek(§ 26)

U hmotného majetku (přesněji u samostatných movitých věcí, popřípadě souborů hmotných movitých věcí) pořízeného v období od 1. 1. 2021 se zvýšila hodnotová hranice pro zařazení do hmotného majetku ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. Tato nová vyšší hranice platí i pro technické zhodnocení (§ 33) dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2021 bez ohledu na to, kdy byl pořízen majetek, na kterém bylo toto technické zhodnocení provedeno (na rozdíl od nehmotného majetku, jak zjistíte níže). Stále však platí, že technickým zhodnocením jsou i výdaje nepřesahující tento hodnotový limit, pokud o tom společnost rozhodla.

V praxi to znamená, že movité věci s hodnotou nepřekračující 80 000 Kč pořízené od 1. 1. 2021 nejsou pro účely ZDP považovány za hmotný majetek a daňově se tedy neodepisují. V souladu s interní účetní směrnicí se bude jednat buď o drobný majetek, kde daňovým nákladem jsou pak jeho účetní odpisy nebo se může účtovat jako jednorázový výdaj při vydání majetku do spotřeby, pokud tím nebude výrazně narušena věcná a časová souvislost. Pokud jde o výdaje charakteru technického zhodnocení, tak pokud v úhrnu u jednotlivého majetku za zdaňovací období výdaje nepřekročí hranici 80 000 Kč (opět v souladu s účetní směrnicí), lze je uplatnit jako jednorázový výdaj.

Toto lze uplatnit již pro majetek uvedený do užívání v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a pro technické zhodnocení dokončené v roce 2020. Změnám bude pravděpodobně třeba ale uzpůsobit interní účetní směrnice týkající se majetku a případně konzultovat uvedené změny s auditorem anebo účetním odborníkem.

Nehmotný majetek(dříve § 32a)

S účinností od 1. 1. 2021 byl nehmotný majetek pro daňové účely zcela zrušen. Nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2021 již není majetkem, ze kterého se počítají daňové odpisy. Pro účely daně z příjmů se s tímto novým majetkem a jeho technickým zhodnocením bude zacházet jako s drobným majetkem, pokud jeho pořizovací cena překročí účetní hranici, tj. hranici stanovenou účetní jednotkou pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku. Pro stanovení základu daně tak společnost převezme účetní odpisy.

V praxi to bude znamenat, že do hranice určené účetní jednotkou pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku může být pořizovací cena nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení zaúčtována jednorázově do nákladů.

Na co si dát také pozor

Upozorňujeme ale, že na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání u nehmotném majetku pořízeného podle „starých pravidel“ tj. do 31. 12. 2020 nebo do 31. 12. 2019 (pokud tuto novelu aplikujete již od r. 2020) se tato nová pravidla účetního odpisování technického zhodnocení nevztahují. Nadále se u tohoto starého majetku bude nejen u vlastního nehmotného majetku, ale i u jeho technického zhodnocení postupovat dle § 32a ZDP a hlídat hranice 40 tis. pro zařazení a odpisování technického zhodnocení, a to až do vyřazení tohoto majetku.

Nevíte si tady s vaším hmotným nebo nehmotným majetkem? Svěřte své daně profesionálům. Rádi se o vás postaráme!

 

Kontaktní osoby

Jaroslav Sůsa

Senior Manager

+420 226 219 000

jaroslav.susa@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: