Czech Republic
Jazyky

Ještě jednou k DPH při převodu nemovitostí – Informace GFŘ

Minulý týden jsme vás informovali o některých nejasnostech a změnách, které přináší novelizace ustanovení § 56 zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Pokud chcete vědět, jaký názor na tuto problematiku má GFŘ, čtěte dále.

V návaznosti na časté dotazy veřejnosti k uvedené problematice vydalo Generální finanční ředitelství Informaci, která by měla sloužit k ujednocení aplikační praxe ustanovení § 56 a § 56a pro plátce i správce daně.

Touto Informací se snaží GFŘ vnést pořádek do vzniklé, poněkud nepřehledné situace. Upřesňuje podmínky pro osvobození převodu pozemků a dalších nemovitých věcí, rozlišuje „nehmotné“ a „zhmotnělé“ právo stavby, apod. Podle GFŘ převod pozemků, jejichž součástí je stavba pro sociální bydlení, podléhá také snížené sazbě daně, ačkoliv zákon hovoří o snížené sazbě daně pouze u převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství.

Informace GFŘ jde podle našeho názoru v některých případech nad rámec přijatého zákona. Pro mnohé příznivým výkladem je bod 1.3, podle kterého při úhradě zálohy na pozemek v roce 2013, jehož převod by letos byl osvobozen od DPH, a který bude nově při převodu v roce 2014 podléhat dani. Zdanění u tohoto pozemku bude v roce 2014 podléhat pouze rozdíl mezi celkovou částkou a zálohami zaplacenými v roce 2013. Z toho vyplývá, že u pozemku plně zaplaceného ještě v roce 2013 ke zvýšení daňového zatížení u budoucích kupujících, kterými jsou často fyzické osoby, podle GFŘ nedojde. V Informaci bohužel v tomto ohledu není uvedena žádná argumentace relevantními ustanoveními zákona. Pravděpodobnou příčinou absence argumentů je skutečnost, že pro tento výklad nelze najít v zákoně velkou oporu.

Dalším kontroverzním bodem je vymezení pojmu „pozemek“ pro uplatnění stejného režimu zdanění stavby i pozemku k ní přilehajícího. Dle výkladu uvedeného v Informaci je za pozemek přiléhající ke stavbě považována konkrétní parcela opatřená samostatným parcelním číslem, na které se stavba nachází.

Ačkoliv tedy Generální finanční ředitelství podniklo kroky k objasnění situace, resp. pokus o takové objasnění, bude dle našeho názoru někdy poměrně riskantní se danou Informací řídit. Podle našeho názoru by tuto situaci mohla vyřešit jen příslušná novela zákona.

 

Kontaktní osoby

Kateřina Provodová

Head of Tax Czech Republic

+420 603 418 977

katerina.provodova@rsm.cz

Jaroslav Sůsa

Senior Manager

+420 226 219 000

jaroslav.susa@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: