Czech Republic
Jazyky

Zrušení a zánik společnosti s likvidací krok za krokem

Ukončení činnosti podnikání či zrušení společnosti a její následné likvidaci předchází mnoho okolností. Ne nutně jí ale musí předcházet neúspěch, ztráta nebo jiné problémy. Společnost lze například zlikvidovat po splnění jejího účelu, který je dán zakladatelskou listinou, po vypršení doby platnosti v případě, že byla založena na dobu určitou, nebo pokud je vidina dosaženého likvidačního zůstatku pro společníky vhodnější než samotné pokračování v podnikání. Pokud jste se již rozhodli, že svou společnost řádně ukončíte, připravte se na to, že proces likvidace může být administrativně náročný. Je třeba dodržovat zákonem stanovené termíny a celý proces koordinovat jak z právního, tak účetního a daňového pohledu.

Likvidací se zabývá Zákon o obchodních korporacích a Občanský zákoník a z obou je třeba během likvidace vycházet. Dle zákona č. 89/2012 sb. § 187 je likvidace definována takto:

„Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona“.

Likvidace očima likvidátora

Likvidátorem společnosti může být jmenována fyzická i právnická osoba, přičemž povinností likvidátora je být právně odpovědný za průběh likvidace a plnit řádně závazky společnosti. Jeho cílem je, aby časový průběh likvidace byl adekvátní, dosáhlo se co nejvyššího likvidačního zůstatku a byli uspokojeni všichni věřitelé.

Proces je časově náročný a minimální délka trvání likvidace jsou 4 měsíce – to ovšem pouze za předpokladu, že je společnost nečinná, nemá zaměstnance či jiné závazky. Doba likvidace je závislá především na velikosti společnosti a na jejím současném stavu, přičemž průměrně trvá 6-12 měsíců, v komplikovanějších případech i několik let.

Ze zkušenosti našeho týmu můžeme mezi možné komplikace zařadit případné kontroly od České správy sociálního zabezpečení nebo zdravotních pojišťoven v souvislosti s odhlášením zaměstnanců od těchto institucí, či zrušení bankovního účtu společnosti před výmazem. Toto se může stát v případě, že přístupy k účtu zanikly, nebo nemá-li již likvidovaná společnost vlastního bankéře.  Tyto komplikace nemusí nutně proces likvidace prodloužit, ale představují další administraci a součinnost likvidátora s úřady.

Po formálním zrušení společnosti, jmenování likvidátora a vstupu do likvidace následuje několik úkonů, které musí likvidátor ze své pozice učinit:

  • Vyhotovení či dohlédnutí na vyhotovení mimořádné účetní závěrky a podání daňového přiznání
  • Povinnost informovat věřitele prostřednictvím obchodního věstníku o vstupu společnosti do likvidace
  • Dohlédnutí na zpeněžení majetku společnosti a případné uspokojení všech věřitelů
  • Dohlédnutí na vypořádání veškerých smluvních vztahů
  • Vyhotovení konečné zprávy likvidátora a rozdělení likvidačního zůstatku
  • Dohlédnutí na výplatu likvidačního zůstatku a vypořádání bankovních smluv a závazků
  • Opětovné vyhotovení či dohlédnutí na vyhotovení mimořádné účetní závěrky a podání daňového přiznání
  • Obstarání souhlasů s výmazem společnosti z obchodního rejstříku u příslušných státních autorit
  • Zajištění výmazu společnosti z obchodního rejstříku

Výše zmíněnou konečnou zprávu likvidátora je také třeba zveřejnit v obchodním rejstříku do Sbírky listin a doložit ji v originále soudu při výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

S čím vším vám pomůžeme?

Zkušený tým Corporate Services vás ve spolupráci s účetním a daňovým oddělením v co nejkratším možném termínu provede celým procesem – od příprav před vstupem společnosti do likvidace, přes likvidaci samotnou, až po výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Naším standardem je poskytnutí osoby likvidátora, který za společnost v době likvidace jedná a poskytnutí kompletní koordinace likvidačního procesu. Klienty o samotném průběhu likvidace pravidelně informujeme a mají od nás k dispozici aktualizovaný harmonogram, na jehož základě vždy vědí, v jaké fází se zrovna likvidace nachází. Aby celý proces „běžel“ co nejlépe, potřebujeme od klientů součinnost v případě doložení vyžádané dokumentace pro správné naplánování kroků vedoucích ke vstupu společnosti do likvidace. Výsledkem spolupráce je pak řádné ukončení všech činností a následný výmaz společnosti z obchodního rejstříku, vše plně v souladu se zákonem.

Kontaktní osoby

Tereza Cakl

Consultant

+420 722 963 736

tereza.baborova@rsm.cz

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 730 584 901

anna.pacesova@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: