Novela zákoníku práce vstupuje v platnost již 1. 10. – Jste připraveni?

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – NA CO SE PŘIPRAVIT?

Poslanecká sněmovna schválila 12. září 2023 novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v původním znění. Dva senátní pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Novelu podepsal prezident, dne 19. září 2023 vyšla ve Sbírce zákonů a účinnosti nabývá již 1. října 2023. Tedy až na některé výjimky (např. dovolená u dohod, nepřetržitý odpočinek v týdnu), které nabývají účinnosti 1. ledna 2024.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP)

Dohody čekají zásadní změny, které mají za cíl přiblížit práci na dohodu pracovnímu poměru a zvýšit práva zaměstnanců pracujících v tomto režimu.

Nejvýraznější změnou je právo zaměstnanců na placenou dovolenou. Pro účely dovolené se bude posuzovat týdenní pracovní doba v rozsahu 20 hodin týdně. Při čtyřtýdenním nároku na dovolenou získá „dohodář“ za každých odpracovaných 20 hodin (včetně náhradních dob) 1/52 z 80 hodin (20 x 4), tedy přibližně 1,5 hodiny dovolené. Dle vzorce pro dovolenou:

počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby/52 x týdenní pracovní doba x výměra dovolené.

Nárok vznikne již po čtyřech týdnech a zároveň odpracování alespoň 80 hodin u daného zaměstnavatele. Nebude-li mít zaměstnanec možnost si dovolenou vyčerpat ve volnu, zaměstnavatel mu za ni po skončení práce poskytne náhradu mzdy. Zaměstnanci na dohody získají také nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích a v noci, včetně náhradního volna. Zaměstnavatel musí dohodářům poskytnout pracovní volno bez nároku na náhradu v případě překážek na straně zaměstnance: návštěva lékaře, svatba, darování krve atd.

Zaměstnavatel bude mít nově povinnost zaměstnance na dohodu informovat o průběhu práce a sdělit jim harmonogram práce nejméně 3 dny dopředu, nedohodnou-li se jinak.

Zaměstnanci pracující na dohodu budou mít nově právo požádat zaměstnavatele po 180 odpracovaných dnech o přechod na klasickou zaměstnaneckou smlouvu. zaměstnavatel žádosti nevyhoví, musí takto učinit písemně, a to se zdůvodněním.

Dále budou mít zaměstnanci možnost žádat o odůvodnění výpovědi dané zaměstnavatelem. Zaměstnavatel bude povinen zaměstnance písemně informovat bez zbytečného odkladu.

Práce z domova

Práci na dálku bude možné vykonávat jen na základě písemné dohody. Výjimkou bude situace, kdy bude práce z domova písemně nařízena, což bude možné na základě opatření orgánu veřejné moci na nezbytně nutnou dobu, pokud to povaha práce umožňuje a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé.

Požádat o práci na dálku budou moci těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci či zaměstnankyně pečující o dítě mladší 9 let nebo osoby pečující o své blízké, kteří jsou na jejich pomoci závislí. Pokud zaměstnavatel žádost zamítne, musí to písemně odůvodnit. Výpovědní doba u dohody o práci na dálku bude činit 15 dnů. Strany se však mohou dohodnout na jiné délce výpovědní doby.

Kompenzace nákladů bude možná buď ve výši, kterou zaměstnanec náležitě prokáže nebo paušálem dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel a zaměstnanec si však mohou předem písemně sjednat, že náhrada nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku zaměstnanci nenáleží.

Elektronické doručování

Elektronické doručování zaměstnanci bude možné pouze za předpokladu, že k tomu zaměstnanec udělí souhlas v samostatném písemném prohlášení. Daný souhlas bude moci kdykoliv odvolat. Elektronická adresa pro tento účel musí být soukromá (nesmí se tedy jednat o zaměstnancovu firemní e-mailovou adresu). Doručení bude splněno buď potvrzením zaměstnance o doručení nebo po marném uplynutí 15denní lhůty ode dne dodání.

Obdobná pravidla budou platit i pro doručování zaměstnancem zaměstnavateli.  Zaměstnanec však na rozdíl od zaměstnavatele nemusí zprávu podepisovat uznávaným elektronickým podpisem.

Informování o obsahu pracovního poměru

Další novinkou v oblasti povinností zaměstnavatele bude rozšířené informování o zákonem určených právech a povinnostech vyplývajících pro zaměstnavatele i zaměstnance z pracovněprávního vztahu, a to nejpozději do 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Při změnách pak nastává povinnost informovat nejpozději v den jejich účinnosti. Některé informace mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

Rodičovská dovolená

Zaměstnanec bude povinen podat písemnou žádost o rodičovskou dovolenou alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou.

Práce přesčas ve zdravotnictví

Novela umožňuje lékařům, zubním lékařům, farmaceutům a zdravotnickým pracovníkům nelékařského zdravotnického povolání dohodnout si písemně se zaměstnavatelem další práci přesčas do průměrné výše 8 hodin týdně, u zaměstnanců zdravotnické záchranné služby do průměrné výše 12 hodin týdně v období, které může činit nejvýš 26 po sobě jdoucích týdnů (nestanoví-li kolektivní smlouva delší období, nejvýš však 52 týdnů).

K další dohodnuté práci přesčas nesmí být zaměstnanec nucen a nesmí být vystaven jakékoli újmě, odmítne-li ji vykonávat.

Nepřetržitý denní odpočinek

Trvání nepřetržitého denního odpočinku má být zaručeno v délce alespoň 11 hodin během 24 po sobě jdoucích hodin. Kritériem pro poskytování tohoto odpočinku již nebude celková doba mezi koncem jedné směny a začátkem směny následující, ale cyklus 24 hodin.

Zákon však bere v úvahu mimořádné situace.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zaměstnanci bude v rámci týdne náležet nepřetržitý odpočinek v délce trvání alespoň 24 hodin. Spolu s nepřetržitým denním odpočinkem (11 hodin) je to tedy 35 hodin.

I zde bere zákon v úvahu mimořádné situace.

Autoři

Jiřina Kovaříková

Head of Payroll
Zobrazit detail

Zuzana Gruberová

Consultant
Zobrazit detail