Jak žádat o dotace z programu Antivirus?

V dnešním vydání našeho newsletteru vám přinášíme informace ohledně čerpání dotací programu Antivirus, který se rozběhl v prvním dubnovém týdnu a má ochránit pracovní místa.  Zaměstnavatelé mohou požádat úřad práce o příspěvek na náhradu mzdy, kterou zaměstnancům vyplatili od 12.3 do 30.4.2020, a to ve dvou režimech. Žádá se za každý měsíc samostatně a vždy je nutné žádost podat do skončení následujícího měsíce tj.
 • Za měsíc březen je nutné požádat do konce měsíce dubna
 • Za měsíc duben je nutné požádat do konce měsíce května
Z hlediska žádostí o dotace je nutné správně vyhodnotit, zda společnosti vůbec vzniká nárok na dotace. Stanovení je dle režimů A, B viz níže. Dále je také nutné, aby společnost zpracovávala mzdy dle „pravidel“ Zákoníku práce. Více o podmínkách pro získání dotací programu Antivirus se dozvíte na našich informačních stránkách COVID-19 Centrum. Po vyplacení dotací bude docházet ke kontrolám z Úřadu práce ČR, zda byly náhrady mzdy správně proplaceny, zda zaměstnavatel splňoval parametry pro jejich přiznání. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jak trestný čin. Zaměstnavatelé by měli mít v pořádku i následující body, na které je možné, že se kontrola z ÚP zaměří:
 • Správná evidence pracovní doby
 • Zdravotní prohlídky zaměstnanců
 • Počítání mzdových nároků zaměstnanců dle pravidel ZP
 • Bezdlužnost
 • Švarcsystém a další

1. Režimy dotací

Režim A

 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 • V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Výše příspěvku v režimu A

 • Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek úřadu práce pak činí 80 % součtu těchto částek.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

Režim B

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
 •  Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

Výše příspěvku v režimu B

 • Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek úřadu práce pak činí 60 % součtu těchto částek.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

2. Podání žádosti

 • Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku na webové stránce MPSV Antivirus ZDE
 • Žádost zaměstnavatel pošle na pracoviště úřadu práce, kam spadá dle sídla společnosti
 • Povinnou součástí žádosti je:
  • Doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky a doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě)
  • Zaměstnavatel doloží plnou moc k zastupování pouze v případě, je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněna jednat jménem žadatele nebo nebyla-li již v minulosti předložena úřadu práce
 • Pokud bude vše v pořádku, může dojít k uzavření dohody
 • Žádosti budou podávány prostřednictvím
  • Webové aplikace
  • Datových schránek
  • Popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

3. Uzavření dohody

 • Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána úřadu práce. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele.
 • Pokud úřad práce zjistí po doručení nějakou chybu, zašle o tom informaci.
 • Dohoda je považována za uzavřenou, pokud bude podepsána úřadem práce a zaslána zpět žadateli datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

4. Vyúčtování náhrad mezd

 • Po uzávěrce mezd předloží zaměstnavatel úřadu práce (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel, nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 • Vyúčtování je povinen doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období např. za měsíc březen je nutné požádat do konce dubna!
 • Ve vyúčtování nákladů se uvádí pouze náklad hrubé mzdy na částku vyplacenou na náhradách. Pokud tedy např. zaměstnanec část měsíce pracoval a pak byl teprve na překážkách, tak se ve vyúčtování uvede pouze část vyplacenou za překážky, tj. neodpracovanou dobu
 • Příslušné formuláře jak pro režim A tak pro režim B najdete na webových stránkách MPSV ZDE.

5. Poskytnutí příspěvku

 • Příspěvek bude poskytnut pouze pro zaměstnance, u kterých bude kontrolou prověřeno, že jsou pracovním poměru žadatele
 • Příspěvek úřad práce vyplatí na účet zaměstnavatele
Neváhejte obrátit, pokud budete potřebovat pomoci v jakékoliv z těchto oblastí.